Gå til innhold
TEOL112 Tekstarbeid i Det nye Testamentet

TEOL112 Tekstarbeid i Det nye Testamentet

Kode

TEOL112

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk / Gresk

Emnet TEOL112 Tekstarbeid i Det Nye Testamentet utgjør 10 studiepoeng av TEOL100 Nytestamentlig gresk. Emnegruppen består av 35 studiepoeng og er obligatorisk i Bachelor i teologi med fordypning i Bibelvitenskap.

Undervisningen vil veksle mellom grammatikk (gjennomgang), øvelsesoppgaver – individuelt eller i grupper – og tekstlesning, der det forventes at studentene deltar aktivt.

Det vil varieres mellom prøver uten hjelpemidler, som gjennomføres i undervisningstiden, og hjemmeoppgaver som leveres inn for retting. Prøvene er ikke obligatoriske, men anbefales gjennomført.

Gruppearbeid vil også bli benyttet som en del av den regulære undervisningen.KRLE100 Kristendom m/ RLE eller tilsvarende + TEOL111 eller tilsvarende.

Kunnskapsmål:

 • God kunnskap om koinégresks leksikalske og syntaktiske oppbygging
 • Grunnleggende kunnskap om tekstkritikk
 • Grunnleggende kunnskap om oversettelse av tekster i det nye testamentet

 Ferdighetsmål:

 • Gode ferdigheter i syntaktisk analyse- og oversettingsarbeid
 • Evne til å lese utvalgte tekstavsnitt fra Det Nye Testamentet

 Generell kompetanse:

 • Grunnleggene forståelse for koinégresk som språk og verktøy for vitenskapelig arbeid med Det Nye Testamentet
 • Grunnleggende forståelse av ulike tilnærminger til Bibelen og fortolkning av ulike teksttyper
 • Grunnleggende evne til å formidle kunnskap om bibelens opprinnelse, betydning og budskap

Emnet bygger på de grunnleggende ferdighetene i TEOL111, og skal videreutvikle, både den grammatiske og de leksikalske ferdigheter. Studentene skal gjøres i stand til å oversette utvalgte nytestamentlige tekster fra gresk, og bli fortrolig med syntaktisk analyse. Utvikling av et grunnleggende ordforråd står sentralt.

Det avholdes en 3 timers skriftlig eksamen. Eksamen vurderes etter gradert skala A – F.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

Innføring i nytestamentlig gresk

 • Leivestad, R. og Sandvei B.H.: Gresk grammatikk (4. utgave). Oslo: Universitetsforlaget, 1998
 • Sandvei, B.H.: Øvingshefte for begynnere i Koiné-gresk. 7. utgave. Oslo: Litteraturtjenesten ved Det teologiske Menighetsfakultet, 1998 [Korr Opptrykk august 2000 + desember 2001],
 • Øvelse 2B, Konjunktiv i leddsetninger.
 • Øvelse 3-4, Partisipper
 • Øvelse 5, Infinitiv
 • Øvelse 6, DE store mi-verb 

Jesu lidelse, død og oppstandelse

 • Mark 14–15, , Mark 16:1–8; Matt 28
 • Luk 24; Joh 20–21, Joh 18–19 

Kristologiske tekster

 • Joh 1:1–18, Rom 1:1–17; 3:21–4:25,
 • 1 Kor 8; 12:1–11; 15:1–28, Ef 1,
 • Fil 2–3, Kol.1, 1Tim 2–3, 1Pet 3:8–22 og Heb 1