Gå til innhold
Studentorganisasjoner

Studentorganisasjoner

Studentene ved Ansgar høyskole er organisert i disse gruppene:

Studentsamskipnaden i Agder (SIA)

Høyskolens studenter er medlem av SiA i studietiden. SiA tilbyr deg som student mange ulike varer og tjenester, som for eksempel innenfor:

SiAs avgift 510,- per semester.

SiA har laget en liten animasjonsfilm som handler om SiAs tilbud til studentene.

Hurtiglink til Sørbok - studentenes egen bokhandel.

Les om studentrabatter, bokkortet og ny app fra Sørbok.

Vi anbefaler deg å besøke SIA sine hjemmesider for å sette deg inn i deres mange og gode tilbud til studentene.

 

Studentrådet ved Ansgar høyskole

Studentrådet på høyskolen består av tillitsvalgte fra hvert studieløp. Hver klasse velger sin tillitsvalgte representant ved starten av studieåret, og disse møtes jevnlig for å jobbe med aktuelle saker som angår studentenes ve og vel.

Studentrådet skal fremme interessene til studentene i møte med høyskolens ledelse og høyskolestyret. Dessuten skal studentrådet høres i alle saker som angår studentenes interesser.

Studentrådet skal: 

 • arbeide for et levende kristent miljø på skolen
 • arbeide for et godt og tillitsfullt forhold mellom studentene og skolens personell
 • bidra til å skape et godt lærings- og skolemiljø
 • stimulere til et kirkelig og faglig engasjement blant skolens studenter

Kontaktinfo

Du er også velkommen til å kontakte studentrådsleder Adrian J. G. de Linde her (kontaktskjema).

ahs-ny-studentradsleder-adrian-2
Adrian J. G. de Linde
 

Studentrådet om seg selv:

 • Vi er det øverste styringsorganet vedr. høyskolens studenter. Tilsammen består vi av representanter fra hver av høyskolens fagområder (med egne representanter for alle studieårene). Også masterstudenter ved høyskolen har mulighet til å sitte i styret, men vi ser at dette har vært vanskeligere å få til på fast basis. 
   
 • Vår viktigste oppgave er å ivareta deres (studentenes) interesser, både internt og eksternt, ved hele Ansgarskolen. Dette gjør vi blant annet gjennom arbeid med utdannings- og studentpolitiske saker og deltakelse i styringsorganene ved skolen. Vi har blant annet tilstede i følgende utvalg:
  • Lærings- og miljøutvalget
  • Studienemda
  • Klagenemda
  • FOU Rådet
 • Leder for bibelskolen og for høyskolen sitter også i skolens øverste styrer; Ansgarskolen AS, Ansgar bibelskole AS, Ansgar Høyskole AS og Ansgar Sommerhotel AS.

Lovgrunnlag

Lov om universiteter og høyskoler
§ 4-1 i Universitets- og høyskolen regulerer virksomheten for studentorganene:

 1. Studentene ved universiteter og høyskoler kan opprette et studentorgan for å ivareta studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter overfor institusjonens styre. Tilsvarende kan studenter ved den enkelte avdeling eller grunnenhet opprette studentorgan for denne.
 2. Ved valg til organ som nevnt i første ledd skal det avholdes urnevalg blant studentene, med mindre det i allmøte enstemmig er bestemt noe annet. Et vedtak om annen valgordning enn urnevalg gjelder kun for første påfølgende valg. 
 3. Institusjonen skal legge forholdene til rette slik at studentorganene kan drive sitt arbeid på en tilfredsstillende måte. Omfanget av tilretteleggingen skal spesifiseres i en avtale mellom institusjonen og det øverste studentorgan. 
 4. Studentorganene skal høres i alle saker som angår studentene på det aktuelle nivå.

Studentrådets arbeid er er også beskrevet i AHS's kvalitetssikringsystem

Laget

Laget er en kristen organisasjon som tilbyr aktiviteter, møteplasser og fellesskap for studenter som kjenner Jesus og de som ønsker å lære mer om han!

Laget på Ansgar drives av et lags-styre, som består av fem studenter fra ulike linjer på skolen. Hver mandag kl. 12:00 er det lags-lunsj i Annie Skaus rom ved kantinen. Arrangementet er åpen for alle.

Laget i Sør arrangerer Apologetikk kvelder i Kristiansand om tro, tvil og vitenskap. Studenter som har lyst til å være med kan melde seg på her

Norsk studentorganisasjon

Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for 31 ulike studentdemokrati ved norske universiteter og høyskoler. Studentdemokratiene representerer om lag 240 000 studenter.

NSO har til oppgave å ivareta og fremme studentenes interesser og rettigheter, fremme engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker blant studentene samt å representere sine medlemslag.

NSO er partipolitisk uavhengig.

Les mer NSO