Gå til innhold
Læringsmiljøutvalget

Ansgar høyskole (AHS) skal arbeide systematisk for at studentenes læringsmiljø, herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljø, er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd.

Styret ved AHS har det overordnede ansvaret for å sikre studentenes læringsmiljø. Læringsmiljøutvalget (LU) har det operative ansvar for området ”Fysisk læringsmiljø og universell tilrettelegging” og "læringsmiljø" under området "studentvelferd" i høgskolens kvalitetssikringssystem, og skal bidra til at høgskolestyret er i stand til å ivareta sitt overordnede ansvar i henhold forskrift om opptak, studier og eksamen ved AHS. Styrene har delegert myndighet til LU til å fatte vedtak i saker som vedrører læringsmiljøet og som ikke er av overordnet strategisk karakter.

Læringsmiljøet innbefatter alle faktorer som påvirker studentenes trivsel og som er innenfor Ansgarskolen ansvarsområde, unntatt det faglige studietilbudet.

Læringsmiljøutvalgets oppgaver

  • LU skal bidra til at styret for AHS i samarbeid med studentrådet og legger forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å utvikle studentvelferden
  • LU skal bidra til at studentenes fysiske og psykiske arbeidsmiljø er fullt ut forsvarlig. Det stilles særskilte krav til det fysiske arbeidsmiljøet
  • LU skal delta i planlegging av tiltak vedrørende læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd
  • LU skal hvert år avgi rapport om institusjonens arbeid med læringsmiljø
  • LU skal delta i planlegging av tiltak som bekrefter og utvikler studentenes personlige og åndelige integritet og troverdighet

Les mer om Retningslinjer for Læringsmiljøutvalget (LU) ved Ansgar høyskole (AHS)

Kontaktperson