Gå til innhold
Fusk

Hva regnes som fusk?

Her kan du lese om hvilke regler som gjelder, og hva som regnes fusk. Dette er særlig i forbindelse med seminaroppgavene og andre innleveringer at det det kan være litt vanskelig å vite hvor grensen for fusk går.

 • Hvor mye har man lov til å samarbeide med medstudenter før det regnes som fusk?
 • Kan man diskutere tanker og ideer til oppgaven med andre?
 • Kan man bruke en setning fra andres arbeid uten å oppgi kilde, eller må alle kilder oppgis - uansett? 

Noen ganger kan det være vanskelig å vite hvor grensene går. Men - er du usikker på om det du gjør, kan klassifiseres som fusk - gjør noe med det! Oppgi kilde og søk gjerne råd og hjelp hos bibliotekar eller faglærer.

Informasjonen nedenfor skal hjelpe deg til å bli tryggere på hvor grensene for fusk går.

Fusk er uredelige handlinger eller forhold som tar sikte på å gi kandidaten et uberettiget fortrinn ved eksamen.
Det regnes også som fusk dersom en kandidat har medvirket til at en annen eksamenskandidat har fusket eller forsøkt å fuske.

Se skolens forskrift kapittel VII og les mer her.
 
Fusk kan f.eks. være: 

 • Ulovlig bruk av hjelpemidler til eksamen
 • Kopiering/avskrift (plagiat) av tekst fra andre kilder uten kildehenvisning
 • Kopiering/avskrift av tekst fra andre studenters eksamensbesvarelse
 • Ulovlig samarbeid mellom enkeltstudenter eller grupper av studenter, samt utenforstående i eksamenssituasjonen

Hva ligger i gråsonen?

Avskrift i mindre omfang eller lett omskriving av alminnelig kjente lærebøker uten kildehenvisning betraktes ikke uten videre som fusk/forsøk på fusk, men ansees som en faglig umoden og uselvstendig besvarelse.
Avskrift eller lett omskriving av mer "ukjente" publikasjoner eller andre oppgaver uten kildehenvisning betraktes som fusk/forsøk på fusk.

En slik avgrensning avhenger imidlertid av hvilket nivå studenten befinner seg på, og vil være mest aktuell for studenter på lavere grad, og overfor ferske studenter.

Hvilke sanksjoner som benyttes i forbindelse med fusk, reguleres av norsk lov (§§ 4-7 og 4-8, Lov om universiteter og høyskoler). Sanksjonene er alvorlige for den som blir tatt i fusk: 

 • Annullering av eksamen eller prøve eller godkjenning av kurs
 • Utestenging fra institusjonen og tap av retten til å gå opp til eksamen ved institusjonen og eventuelt andre universiteter og høgskoler i Norge som omfattes av Universitets- og høgskoleloven i inntil ett år.

Plagiering er å framstille andres arbeid og idéer som dine egne. Det følger noen eksempler på plagiering nedenfor: 

 • Kopiere tekst uten å bruke anførselstegn eller å henvise til kilde
 • Omskrive andres tekst uten å henvise til kilden
 • Utgi andres arbeid som ditt eget

Omfanget av plagiat varierer, og det er ikke naturlig å betrakte enhver form for plagiering som fusk. Plagiering kan også være uttrykk for faglig umodenhet. Ansgar høyskole benytter elektronisk kontroll av innleveringer for å kontrollere mot plagiat. 
 
Det å unngå plagiat er enklere enn du kanskje tror. Pass bare på å innarbeide informasjonen i oppgaven på riktig måte og henvise til kildene på riktig måte.

Se mer informasjon som sensur og bruk av automatisk plagiatkontroll her.

I forbindelse med eksamener benyttes ulike vurderingsformer, og innenfor rammen av disse er det mulig å fuske på forskjellige måter. Det er forsøkt tatt hensyn til dette i eksemplene som er oppgitt under, men det vil likevel kunne dukke opp tilfeller som ikke direkte er omtalt her.
 
Fusk ved oppmelding til eksamen og forut for sensur

 • studenten har urettmessig skaffet seg adgang til eksamen
 • studenten skaffer seg tilgang til eksamensoppgaven før eksamenstidspunket
 • studenten forsøker eller lykkes i å endre sin besvarelse etter at eksamen er avholdt, men før besvarelsen er sensurert

Fusk ved skriftlig eksamen under tilsyn.
I forbindelse med vanlig skriftlig eksamen under tilsyn skal det være gitt klare regler for hvilke eventuelle tillatte hjelpemidler studenten kan ha med seg. Dette skal være beskrevet i studieplan eller kursbeskrivelse. Alt som ikke går inn under dette, betraktes som ulovlige hjelpemidler. Det er tilstrekkelig at hjelpemidlene har vært tilgjengelig under eksamen - det er ikke avgjørende om studenten reelt har benyttet eller forsøkt å benytte seg av dem.
 
Ulovlige hjelpemidler kan være:

 • løsark og lapper med pensumrelevant innhold ("fuskelapper")
 • innskrevet/innlimt tekst/ark av faglig interesse i tillatte hjelpemidler som ordbøker eller annet
 • egne kladdeark/innføringsark med allerede "kladdet/innført tekst"
 • pensumbøker eller andre relevante fagbøker som ikke er oppgitt under tillatte hjelpemidler
 • elektroniske hjelpemidler og mobiltelefon
 • ulovlige hjelpemidler tilgjengelig utenfor eksamenslokalet (for eksempel på toalettet)
 • kommunikasjon med andre studenter eller andre personer i eller utenfor eksamenslokalet mens eksamen pågår

Fusk i forbindelse med seminaroppgaver og andre innleveringer kan for eksempel være:

 • besvarelse eller tekst som helt eller delvis er:
  • brukt av en annen person eller gruppe til en tidligere eksamen
  • utarbeidet av en annen person for studenten
  • hentet ut fra Internett og utgitt som egen besvarelse
 • innlevert arbeid av praktisk eller kunstnerisk art som er laget av andre enn studenten selv
 • gjengivelse/sitater fra lærebøker, andre fagbøker, egne eller andres oppgaver osv. som er framstilt uten kildehenvisning og uten klar markering av at dette er gjengivelse/ sitater
 • feilaktig bruk av tillatte hjelpemidler, f.eks. mangelfulle kildehenvisninger
 • på andre måter handlet slik at det urettmessig kan gi fordeler ved eksamen/prøve
 • ureglementert samarbeid mellom kandidater eller grupper
 • samarbeid som fører til at en besvarelse i det alt vesentlige er lik en annen besvarelse til samme eksamen
 • samarbeid mellom enkeltindivider eller grupper som fører til tekstlikhet i besvarelser, eller som gir kandidatene urettmessige fordelere i eksamenssituasjonen
 • urettmessig å ha skaffet seg adgang til eksamen

Til tross for slike forholdsregler vil det kunne være tilfeller som befinner seg i en "gråsone", hvor det kan være nødvendig å skille mellom hva som skal betraktes som fusk/forsøk på fusk eller som en faglig umoden, dårlig eller uselvstendig besvarelse. Studenter kan benytte egne tekster som tidligere er benyttet i en eksamen på nytt, men disse må oppgis som kilde.

Husk at du som student plikter å sette deg grundig inn i hvilke regler som gjelder for bruk av kilder og referanser. Det samme gjelder hvilke hjelpemidler som er tillatt.

Er du usikker på hvilke regler som gjelder, ta kontakt med ditt fagmiljø.


Kontaktperson