Gå til innhold
Fusk

Fusk

Hva regnes som fusk?

Her kan du lese om hvilke regler som gjelder, og hva som regnes som fusk. Det er studentens eget ansvar å sette seg inn i reglene for hva som regnes som fusk. Det er særlig i forbindelse med innleveringer at det kan være litt vanskelig å vite hvor grensen for fusk går.

 • Hvor mye har man lov til å samarbeide med medstudenter før det regnes som fusk?
 • Kan man diskutere tanker og idéer til oppgaven med andre?
 • Kan man bruke en setning fra andres arbeid uten å oppgi kilde, eller må alle kilder oppgis - uansett?

Dersom du er usikker på om det du gjør kan klassifiseres som fusk - gjør noe med det! Oppgi kilde og søk gjerne råd og hjelp hos bibliotekar eller faglærer.

Informasjonen nedenfor skal hjelpe deg til å bli tryggere på hvor grensene for fusk går.

Fusk er uredelige handlinger eller forhold som tar sikte på å gi kandidaten et uberettiget fortrinn ved eksamen, og brudd på reglene kan regnes som fusk selv om det ikke er gjort med viten og vilje.
Det regnes også som fusk dersom en kandidat har medvirket til at en annen eksamenskandidat har fusket eller forsøkt å fuske.

Se skolens forskrift kapittel VII og les mer her.

Fusk kan f.eks. være: 

 • Å urettmessig skaffe seg tilgang til eksamen/eksamensoppgaven før eksamenstidspunktet
 • Ulovlig bruk av hjelpemidler til eksamen
 • Kopiering/avskrift (plagiat) av tekst fra andre kilder uten tilstrekkelig kildehenvisning. Dette gjelder også:
  • Kopiering/avskrift av tekst fra andre studenters eksamensbesvarelse uten tilstrekkelig kildehenvisning
  • Bruk av egne tidligere eksamensbesvarelser uten tilstrekkelig kildehenvisning
 • Ulovlig samarbeid mellom enkeltstudenter eller grupper av studenter, samt utenforstående i eksamenssituasjonen

Hvilke sanksjoner som benyttes i forbindelse med fusk, reguleres av norsk lov (§§ 4-7 og 4-8, Lov om universiteter og høyskoler). Sanksjonene er alvorlige for den som blir tatt i fusk. Det er et vilkår for vedtak om annullering og utestenging at studenten har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt.

Sanksjoner på fusk kan ifølge loven være:

 • Annullering av eksamen, prøve eller godkjenning av kurs
 • Utestenging fra institusjonen og tap av retten til å gå opp til eksamen ved institusjonen og eventuelt andre universiteter og høgskoler i Norge som omfattes av Universitets- og høgskoleloven i inntil ett år.
 • Normal reaksjon ved grovt uaktsomt fusk er annullering av eksamen/prøve og utestenging i ett semester. Normal reaksjon ved forsettlig fusk er annullering av eksamen/prøve og utestenging i to semestre.
 • Medvirkning til fusk medfører ikke annullering av eksamen/prøve med mindre medvirker samtidig selv har fusket. Medvirkning til fusk kan medføre utestenging i inntil to semestre.

På høyskolens nettsider under dokumentoppsett og kilder gis det innføring i rett bruk av kilder og henvisninger. Både opplisting av kilder i en litteraturliste og henvisninger i teksten er en del av kravet til tilstrekkelig henvisning.

Plagiering er å framstille andres arbeid og idéer som dine egne. Her følger noen eksempler på plagiering: 

 • Kopiere tekst uten å bruke anførselstegn eller å henvise til kilde
 • Omskrive andres tekst uten å henvise til kilden
 • Utgi andres arbeid som ditt eget

Omfanget av plagiat varierer, og det er ikke naturlig å betrakte enhver form for plagiering som fusk. Plagiering kan også være uttrykk for faglig umodenhet. Ansgar høyskole benytter elektronisk plagiatkontroll av innleveringer for å kontrollere mot plagiat.

Avskrift i mindre omfang eller lett omskriving av allment kjente lærebøker uten kildehenvisning betraktes ikke uten videre som fusk/forsøk på fusk, men kan ansees som en faglig umoden og uselvstendig besvarelse.

Avskrift eller lett omskriving av mer «ukjente» publikasjoner eller andre oppgaver uten kildehenvisning betraktes som fusk/forsøk på fusk.

En slik avgrensning avhenger imidlertid av hvilket nivå studenten befinner seg på, og vil være mest aktuell for studenter på lavere grad, og overfor ferske studenter.

Det å unngå plagiat er enklere enn du kanskje tror. Pass bare på å innarbeide informasjonen i oppgaven på riktig måte og henvise til kildene på riktig måte.

Se mer informasjon som sensur og bruk av automatisk plagiatkontroll her.

I forbindelse med eksamener benyttes ulike vurderingsformer, og innenfor rammen av disse er det ulike ting som vil regnes som fusk. Det er forsøkt tatt hensyn til dette i eksemplene som er oppgitt under, men det vil likevel kunne dukke opp tilfeller som ikke er direkte omtalt her.
 
Fusk ved oppmelding til eksamen og forut for sensur:

 • Studenten skaffer seg urettmessig adgang til eksamen
 • Studenten skaffer seg tilgang til eksamensoppgaven før eksamenstidspunket
 • Studenten forsøker eller lykkes i å endre sin besvarelse etter at eksamen er avholdt, men før besvarelsen er sensurert

Fusk ved skriftlig eksamen under tilsyn:

 • I forbindelse med vanlig skriftlig eksamen under tilsyn skal det være gitt klare regler for hvilke eventuelle tillatte hjelpemidler studenten kan ha med seg. Dette skal være beskrevet i studieplan eller kursbeskrivelse. Alt som ikke går inn under dette, betraktes som ulovlige hjelpemidler. Det er tilstrekkelig at hjelpemidlene har vært tilgjengelig under eksamen - det er ikke avgjørende om studenten reelt har benyttet eller forsøkt å benytte seg av dem.

Ulovlige hjelpemidler kan være:

 • Løse ark og lapper med pensumrelevant innhold («fuskelapper»)
 • Innskrevet/innlimt tekst/ark av faglig interesse i tillatte hjelpemidler som ordbøker eller annet
 • Egne kladdeark/innføringsark med allerede «kladdet/innført tekst»
 • Pensumbøker eller andre relevante fagbøker som ikke er oppgitt under tillatte hjelpemidler
 • Elektroniske hjelpemidler og mobiltelefon
 • Ulovlige hjelpemidler tilgjengelig utenfor eksamenslokalet (for eksempel på toalettet)
 • Kommunikasjon med andre studenter eller andre personer i eller utenfor eksamenslokalet mens eksamen pågår
 • Urettmessig å ha skaffet seg adgang til eksamen

Fusk i forbindelse med innleveringer, slik som seminar/ emneoppgaver, hjemmeeksamen eller andre digitale eksamener og prøver:

 • Besvarelse eller tekst som helt eller delvis er
  • brukt av en annen person eller gruppe ved en tidligere eksamen
  • utarbeidet av en annen person for studenten
  • brukt av studenten i en tidligere innlevering
  • hentet ut fra Internett og utgitt som egen besvarelse
 • Innlevert arbeid av praktisk eller kunstnerisk art som er laget av andre enn studenten selv
 • Gjengivelse/sitater fra lærebøker, andre fagbøker, egne eller andres oppgaver osv. som er framstilt uten tilstrekkelig kildehenvisning og uten klar markering av at dette er gjengivelse/ sitater
 • Feilaktig bruk av tillatte hjelpemidler, f.eks. uten tilstrekkelige kildehenvisninger
 • På andre måter handlet slik at det urettmessig kan gi fordeler ved eksamen/prøve
 • Ureglementert samarbeid mellom kandidater eller grupper
 • Samarbeid som fører til at en besvarelse i det alt vesentlige er lik en annen besvarelse til samme eksamen
 • Samarbeid mellom enkeltindivider eller grupper som fører til omfattende tekstlikhet i besvarelser, eller som gir kandidatene urettmessige fordeler i eksamenssituasjonen.

Til tross for slike forholdsregler vil det kunne være tilfeller som befinner seg i en «gråsone», hvor det kan være nødvendig å skille mellom hva som skal betraktes som fusk/forsøk på fusk eller som en faglig umoden, dårlig eller uselvstendig besvarelse. Studenter kan benytte egne tekster som tidligere er benyttet i en eksamen på nytt, men disse må oppgis som kilde.

Husk at du som student plikter å sette deg grundig inn i hvilke regler som gjelder for bruk av kilder og referanser. Det samme gjelder hvilke hjelpemidler som er tillatt.

Er du usikker på hvilke regler som gjelder, ta kontakt med ditt fagmiljø.


Kontaktperson