Gå til innhold

Psykisk helse hos barn Psykisk helse hos barn


Beate Helmikstøl


[email protected]

Beate Helmikstøl

Psykisk helse hos barn- risiko, beskyttelse og ulike utviklingsforløp

Early predictors and developmental pathways for early and middle childhood mental health

Forskningsprosjektet er del av den pågående longitudinelle studien Liten i Norge ved Universitet i Oslo. Liten i Norge følger i overkant av 1000 norske familier fra svangerskap, gjennom sped- og småbarnsalder og videre over i skolealder. For tiden pågår datainnsamling ved 8-års alder. Målet er å kartlegge ulike faktorer i barnet, i familien og i miljøet rundt som kan bidra til å påvirke barnets sosiale og emosjonelle fungering.

I mitt phd-prosjekt kartlegges blant annet ulike utviklingsforløp for å undersøke hvilke faktorer og utviklingsstier som fører til god og til dårlig psykisk helse hos barnet. I mitt arbeid inkluderes faktorer som foreldres psykiske helse, familiens livssituasjon, barnets temperament og iboende egenskaper, samt samspillskvalitet mellom barn og foreldre. Kunnskap om hvilke forhold som er av betydning for at barnet kan komme inn på ulike utviklingsspor er viktig for å kunne forebygge og behandle skjevutvikling og psykisk uhelse. Like viktig er kunnskap om hvilke faktorer som fungerer beskyttende og som bidrar til god fungering og tilpasning. Prosjektet vil bidra til å kaste lys over pre- og postnatale faktorer som er av betydning for barnets tidlige utvikling.