Gå til innhold
PSY305 Bacheloroppgave i psykologi

PSY305 Bacheloroppgave i psykologi

Kode

PSY305

Undervisningssemester

Vår

Studiepoeng

20

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet PSY305 Bacheloroppgave i psykologi er et obligatorisk fordypningsemne i Bachelor i psykologi ved AHS. Fordypningen skal til sammen utgjøre minst 130 studiepoeng.Årsstudium i psykologi eller tilsvarende etter godkjenning. For å starte på PSY305 Bacheloroppgave i psykologi må emnet PSY304 Anvendt metode være avlagt.

Kunnskapsmål

Kandidaten…

 • Har bred kunnskap om teorier, problemstillinger og metoder innen psykologien, med særlig dybdekunnskap innenfor valgt tema for fordypningsarbeid..
 • Har kunnskap om psykologiske prosesser på feltet man har fordypet seg i.
 • Kjenner til begreper og teorier innenfor psykologi på et gitt problemområde i en gitt kontekst.

Ferdighetsmål

Kandidaten…

 • Kan finne, vurdere og fremstille informasjon om et felt fra eget arbeid og ulike kilder.
 • Kan reflektere over et felt/fenomen ut fra egen empiri og/eller relevante teoretiske perspektiver.
 • Kan anvende kunnskapen som er opparbeidet gjennom studiet til å analysere, forstå og bidra på det valgte feltet.

Generell kompetanse

Kandidaten…

 • Kan planlegge og gjennomføre eget fordypningsarbeid i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • Kan formidle fagkunnskap fra eget fordypningsarbeid, både muntlig og skriftlig.
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner innen psykologi og gjennom dette bidra til nytenkning og utvikling av god praksis.

Emnet innebærer gjennomføring av et selvstendig psykologisk empirisk eller teoretisk arbeid under veiledning, og skriving av en bacheloroppgave basert på dette. Bacheloroppgaven skal fungere som studentens refleksjon over det samlede studieforløpet i psykologi, og knytte sammen teoretisk og metodisk kunnskap. Målsettingen er dermed at studenten gjennom hensiktsmessige metoder skal tilegne seg kunnskap for å besvare sin problemstilling i bacheloroppgaven på etisk og metodisk forsvarlig måte.

Forventet arbeidsomfang

Studentene vil få oppfølging/veiledning individuelt, og gruppevis i form av seminarer underveis.

For å få vurdert bacheloroppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • Deltagelse i seminarer gjennom undervisningsperioden (minimum 75% oppmøte).
 • Godkjent veiledning med faglærer.

Vurdering/ eksamen
Eksamen i PSY305 er todelt og består av bacheloroppgave på ca 7000 ord (+/- 10%) og en muntlig presentasjon etter innlevering (gruppesamling og presentasjon av bachelorarbeidet). Oppgaven vurderes etter gradert karakterskala A – F. Muntlig presentasjon vurderes til bestått/ikke bestått.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

 • Selvvalgt pensum i samråd med faglærer/veileder, min. 1000 sider.