Gå til innhold
PSY304 Anvendt metode

PSY304 Anvendt metode

Kode

PSY304

Undervisningssemester

Vår

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet PSY304 Anvendt metode er et obligatorisk fordypningsemne i Bachelor i psykologi ved AHS. Fordypningen skal til sammen utgjøre minst 140 studiepoeng.Årsstudium i psykologi eller tilsvarende etter godkjenning, og fordypning (minst 20 poeng) i psykologi, inkludert PSY303 Fordypning i forskningsmetoder, eller tilsvarende.

Kunnskapsmål

Kandidaten...

 • Kjenner til strukturelle, metodiske og etiske krav til en bacheloroppgave.
 • Kjenner til etiske retningslinjer for innsamling av empiri og behandling av persondata.
 • Har bred kunnskap om sentrale tilnærminger, teorier og metoder som er relevante for en selvvalgt psykologisk problemstilling.
 • Kan gjøre rede for og framvise forståelse av tolkning og bruk av relevante statistiske analyser.
   

Ferdighetsmål

Kandidaten...

 • Kan anvende faglig og metodisk kunnskap i utformingen av et gjennomførbart og relevant bachelorprosjekt.
 • Kan finne, vurdere og sammenstille faglitteratur som skal belyse egen problemstilling.
 • Kan reflektere over egen faglig utøvelse, førforståelse og tilnærming, og justere under veiledning.
   

Generell kompetanse

Kandidaten...

 • Har innsikt i faglige og etiske problemstillinger knyttet til et studentforskningsprosjekt.
 • Kan planlegge et selvstendig faglig prosjekt, og gjennomføre nødvendige arbeidsoppgaver i å utvikle en prosjektbeskrivelse, i dialog og samarbeid med andre.
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre studenter og bidra i felles faglige og metodiske diskusjoner.

Undervisningen tilbys som et intensivkurs i begynnelsen av siste semester av bachelorløpet, hvor hovedmålet er at studenten planlegger sitt bachelorprosjekt (PSY305). Intensivkurset krever aktiv deltakelse, og består av arbeidsøkter der studenten fortløpende jobber med å utvikle sitt eget prosjekt, diskutere det i grupper og skrive refleksjonsnotater.

 • Utvikle problemstilling
 • Vurdere og velge metoder
 • Forskningsetiske vurderinger for eget prosjekt
 • Ivareta forskningsetikk og personvern innenfor rammen av nødvendige godkjenninger (NSD) for empiriske prosjekter, oftest i form av fellesmelding
 • Søke og vurdere litteratur til bacheloroppgaven.

Må fullføres: Obligatorisk deltakelse (minimum 75% fremmøte i seminartimer), veiledning og innleveringer.

Eksamen i faget er en mappeinnlevering, hvor følgende elementer inngår:

 • Prosjektbeskrivelse for bacheloroppgaven (3000 ord), som inkluderer problemstilling, metodevalg, forskningsetikk og litteraturliste med forklaring av søkemetode og redegjørelse for litteraturvalg.
 • Forskningsetisk notat som viser informasjonsskriv og ivaretakelse av personvern (NSD), eller notat med begrunnelse for hvorfor prosjektet ikke krever dette.

Innleveringen vurderes til bestått/ikke bestått. Studenten gis fortløpende tilbakemeldinger for å kunne forbedre og utvikle bachelorprosjektet videre.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

 • NESH (2016/sist oppdaterte versjon): Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. Oslo: Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora. https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/samfunnsvitenskap-jus-og-humaniora/ (44 s.)
 • Rognsaa, Aage (2016): Bacheloroppgaven: skriveråd og regler for utformingen. Oslo: Universitetsforlaget. (184 s.)
 • Stuvøy, Tøndel og Tjora (2021): En smak av forskning. Bacheloroppgaven som prosjekt, prosess og produkt. Cappelen Damm akademisk. (ca. 270 sider)

Selvvalgt pensum tilpasset bachelorprosjekt, min. 500 sider. Skal godkjennes av faglærer/veileder.