Gå til innhold
PSY303 Fordypning i forskningsmetoder

PSY303 Fordypning i forskningsmetoder

Kode

PSY303

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet PSY303 Fordypning i forskningsmetoder er et obligatorisk fordypningsemne i Bachelor i psykologi ved AHS. Fordypningen skal til sammen utgjøre minst 130 studiepoeng.Årsstudium i psykologi eller tilsvarende etter godkjenning.

Kunnskapsmål

Kandidaten…

 • Har bred kunnskap om kvalitative metoder og tilnærminger innenfor psykologien.
 • Kjenner til kvantitative metoder i psykologien og statistiske grunnbegreper.
 • Har kunnskap om kombinerte metoder og forstå nytten av slik metodisk tilnærming.
 • Kan gjøre rede for debatter og utvikling innenfor psykologisk metode.

Ferdighetsmål

Kandidaten…

 • Kan anvende ulike metoder for spesifikke faglige temaer og problemstillinger, og gjøre rede for sine valg.
 • Kan finne, vurdere og sammenstille psykologisk faglitteratur i arbeid med konkrete case.
 • Kan reflektere over egen metodebruk og tilnærminger, og justere under veiledning.

Generell kompetanse

Kandidaten…

 • Kan utveksle metodekunnskap i praktisk utforsking og oppgaveløsning.
 • Har kunnskap om relevante metodiske og etiske problemstillinger.
 • Kan planlegge og gjennomføre metodiske oppgaver alene og som deltaker i gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • Kan benytte fagstoff som problemstillinger og løsningsforslag både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer.
 • Kan utveksle synspunkter og forslag med andre studenter og fagfolk, og delta i metodiske, etiske og vitenskapsfilosofiske diskusjoner.

Emnet skal gi en fordypning i henholdsvis kvalitative, kvantitative og kombinerte metoder. Det vitenskapsteoretiske grunnlaget for ulike tilnærminger blir presentert, samt ulike konkrete metodiske verktøy.

Undervisningen vil gis i forelesningsform og i seminarer. I seminartimene vil de metodiske verktøyene anvendes på eksempler, med kasusarbeid, gruppearbeid og problembasert læring. Prosessen med å forberede egen bacheloroppgave begynner i dette faget, og fortsetter i PSY304 og PSY305.

Forventet arbeidsomfang

Semesteret løper fra august til desember. Se studieprogrammets innledende presentasjon for beskrivelse av forventet arbeidsomfang.

For å få vurdert mappen, kreves minimum 75% oppmøte på obligatoriske seminartimer.

Vurdering/eksamen
Mappeinnlevering. Det skal løses en kvalitativ oppgave, en kvantitativ oppgave, en litteratursøksoppgave og en oppgave innenfor metodevalg/kombinerte metoder. Studentene vil jobbe med oppgavene i grupper under veiledning i seminartimene, og levere individuelle svar.

Oppgavene i litteratursøk og metodevalg vurderes til godkjent/ikke godkjent. Innleveringene i kvalitativ og kvantitativ metode gis bokstavkarakter A–F, og teller 50 % hver for sluttkarakteren.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

Kvalitativ fordypning

 • Smith, Jonathan A. (2015). Qualitative Psychology. A practical guide to research methods. 3. utgave. Sage. (ca. 250 sider).
 • Fangen, Katrine (2010): Introduksjon, s. 9-16 i Deltagende observasjon. Fagbokforlaget. (8 sider)
 • Tanggaard, Lene (2014): Ethnographic Fieldwork in Psychology: Lost and Found?, s. 167-174 i Qualitative Inquiry, February 2014 (20). (8 sider)
 • Borg, Marit og Kristjana Kristensen (2009): Medforskning – å forske sammen for kunnskap om psykisk helse. Universitetsforlaget. Innledning og kap. 1 (15 sider).

Kvantitativ fordypning

 • Fekjær, Silje Bringsrud (2016) Statistikk i praksis. Gyldendal Akademiske. (111 sider)
 • Sørbøe Solbakken, Simen (2019) Statistikk for nybegynnere. Fagbokforlaget. ISBN 9788245023510 (Utdrag fra kap 1-6; ca 170 sider)

Metodevalg, kombinerte metoder og litteratursøk