Gå til innhold
PSY303 Fordypning i forskningsmetoder

PSY303 Fordypning i forskningsmetoder

Kode

PSY303

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet PSY303 Fordypning i forskningsmetoder er et obligatorisk fordypningsemne i Bachelor i psykologi ved AHS. Fordypningen skal til sammen utgjøre minst 140 studiepoeng.Årsstudium i psykologi eller tilsvarende etter godkjenning.

Kunnskapsmål

Kandidaten...

 • Har bred kunnskap om kvalitative metoder og tilnærminger innenfor psykologien.
 • Kjenner til kvantitative metoder i psykologien og statistiske grunnbegreper.
 • Har kunnskap om kombinerte metoder og forstå nytten av slik metodisk tilnærming.
 • Kan gjøre rede for debatter og utvikling innenfor psykologisk metode.
   

Ferdighetsmål

Kandidaten...

 • Kan anvende ulike metoder for spesifikke faglige temaer og problemstillinger, og gjøre rede for sine valg.
 • Kan finne, vurdere og sammenstille psykologisk faglitteratur i arbeid med konkrete case.
 • Kan reflektere over egen metodebruk og tilnærminger, og justere under veiledning.
   

Generell kompetanse

Kandidaten...

 • Kan utveksle metodekunnskap i praktisk utforsking og oppgaveløsning.
 • Har kunnskap om relevante metodiske og etiske problemstillinger.
 • Kan planlegge og gjennomføre metodiske oppgaver alene og som deltaker i gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • Kan benytte fagstoff som problemstillinger og løsningsforslag både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer.
 • Kan utveksle synspunkter og forslag med andre studenter og fagfolk, og delta i metodiske, etiske og vitenskapsfilosofiske diskusjoner.

Emnet skal gi en fordypning i henholdsvis kvalitative, kvantitative og kombinerte metoder. Det vitenskapsteoretiske grunnlaget for ulike tilnærminger blir presentert, samt ulike konkrete metodiske verktøy.

Undervisningen vil gis i forelesningsform og i seminarer. I seminartimene vil de metodiske verktøyene anvendes på eksempler, med kasusarbeid, gruppearbeid og problembasert læring.

Forelesningene har et omfang på 42 undervisningstimer og seminaret har et omfang på inntil 16 undervisningstimer i løpet av semesteret. Semesteret løper fra august til desember.

Mappeinnlevering. Det skal løses en kvalitativ oppgave, en kvantitativ oppgave, en litteratursøksoppgave og en oppgave innenfor metodevalg/kombinerte metoder. Studentene vil jobbe med oppgavene i grupper under veiledning i seminartimene, og levere individuelle svar. Innleveringene for hver student gis en helhetsvurdering på en bokstavkarakter A–F.

For å få vurdert mappen, kreves minimum 75% oppmøte på obligatoriske seminartimer.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

Kvalitativ fordypning

 • Smith, J A (2015): Qualitative Psychology. A practical guide to research methods. 3. utgave. London/Thousand Oaks: Sage. (ca. 250 sider).
 • Fangen, K (2010): “Introduksjon”, s. 9-16 i Deltagende observasjon. Bergen: Fagbokforlaget. (8 sider)
 • Tanggaard, L (2014): “Ethnographic Fieldwork in Psychology: Lost and Found?”, s. 167-174 i Qualitative Inquiry, February 2014 (20). (8 sider)
 • Borg, M og K Kristensen (2009): Medforskning – å forske sammen for kunnskap om psykisk helse. Oslo: Universitetsforlaget. Innledning og kap. 1 (15 sider).

Kvantitativ fordypning

 • Fekjær, S Bringsrud (2016) Statistikk i praksis. Oslo: Gyldendal Akademiske. (111 sider)
 • Sørbøe Solbakken, S (2019) Statistikk for nybegynnere. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 9788245023510 (Utdrag fra kap 1-6; ca 170 sider).

Metodevalg, kombinerte metoder og litteratursøk