Gå til innhold
PSY237 Organisasjonspsykologi

PSY237 Organisasjonspsykologi

Kode

PSY237

Undervisningssemester

Vår

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet PSY237 Organisasjonspsykologi er et valgfritt emne i Bachelor i psykologi ved AHS.Årsstudium i psykologi eller tilsvarende etter godkjenning.

Kunnskapsmål

Kandidaten…

 • Har kunnskap om grunnleggende teorier og metoder innen arbeids- og organisasjonspsykologi.
 • Har kunnskap om psykologiske teorier om organisatoriske tema som organisasjonskultur, organisasjonslæring og organisasjonsutvikling. 
 • Har kunnskap om psykologiske teorier om arbeidsmiljø, herunder teamarbeid og teamutvikling, arbeidsrelatert trivsel og stress og konflikthåndtering.
 • Har kunnskap om ulike lederstiler i organisasjoner

Ferdighetsmål

Kandidaten…

 • Kan vurdere vitenskapeligheten i tiltak og tjenester som tilbys innen fagfeltet.
 • Har evne til å reflektere over hvilke utfordringer som kjennetegner det norske arbeidslivet.
 • Har evne til å diskutere produktive og destruktive faktorer i organisasjoner.

Generell kompetanse

Kandidaten…

 • Kan anvende organisasjonspsykologiske teorier til å reflektere over organisasjoners påvirkning på menneskers liv.
 • Kan analysere praktiske situasjoner i lys av eksisterende teorier og forskning.
 • Kan redegjøre for arbeidets positive og negative påvirkninger på mennesker.

Kurset skal gi en innføring i faget organisasjonspsykologi gjennom å gi en innføring i sentrale teorier og forskning rundt mennesker i arbeidslivet.

Sentrale tema i kurset vil være produktive organisasjoner, organisasjonskultur og organisasjonsutvikling.

I tillegg vil det legges vekt på det individuelle aspektet gjennom fokus på arbeidsrelatert stress (utbrenthet), jobbtrivsel, og jobbmotivasjon. Kurset vil også ta for seg arbeidsmiljø, teamarbeid og teamutvikling.

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og seminarer. 

Forventet arbeidsomfang

Semesteret løper fra januar til mai. Se studieprogrammets innledende presentasjon for beskrivelse av forventet arbeidsomfang.

For å få vurdert eksamensoppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • innlevering av oppgaveutkast, inkludert problemstilling og selvvalgt pensum
 • veiledning med faglærer/veileder
 • minst 75 % deltagelse på obligatoriske seminartimer
 • skriftlig emneprøve på 90 minutter med kortsvarsoppgaver fra pensum

Vurdering/eksamen
I dette emnet skriver studenten en seminaroppgave på 3500 ord under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A–F.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

 • Brochs-Haukedal, William (2017). Arbeidspsykologi og ledelse. Gyldendal Akademisk forlag. ISBN 9788245015478. (328 sider)
 • Fisher, Grete og Nils Sortland (2001). Innføring i organisasjonspsykologi. Universitetsforlaget. ISBN 9788251840583. Utvalgte kapitler (ca. 300 sider)
 • Sjøvold, Endre (2022). Teamet. Utvikling, effektivitet og endring i grupper. Universitetsforlaget. ISBN 9788215060064. (Utvalgte kapitler)