Gå til innhold
PSY233 Psykologisk arbeid med barn og ungdom

PSY233 Psykologisk arbeid med barn og ungdom

Kode

PSY233

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet PSY233 Psykologisk arbeid med barn og ungdom er et obligatorisk fordypningsemne i Bachelor i psykologi ved AHS. Fordypningen skal til sammen utgjøre minst 130 studiepoeng.Årsstudium i psykologi eller tilsvarende etter godkjenning.

Kunnskapsmål

Kandidaten…

 • Har bred kunnskap om vanlige problemstillinger som dukker opp i psykologiske lavterskeltilbud for barn og ungdom, samt ulike tilnærminger, forståelsesrammer og mulige tiltak.
 • Kjenner til aktuelle verktøy og metoder innenfor fagområdet.
 • Har kunnskap om alliansebegrepet og betydningen av en god allianse i terapeutisk arbeid med barn og deres foreldre.

Ferdighetsmål

Kandidaten…

 • Kan anvende utviklingspsykologisk kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger, og kunne faglig begrunne utarbeidelse av og evaluering av tiltak.
 • Kan vurdere bruken av kasusformuleringer, samt ulike terapeutiske verktøy inn i samtale med barn og ungdom.
 • Kan reflektere over egen rolle og egen bakgrunn inn i møte med barn og unge i vanskelige livssituasjoner.
 • Kan anvende faglig kunnskap for å legge til rette for et godt samarbeid med foreldre, skole, barnehage og eventuelle andre instanser rundt barnet.

Generell kompetanse

Kandidaten…

 • Kan formidle utviklingspsykologisk kunnskap i møte med barn og ungdom.
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre om viktigheten av å se barnet i sin kontekst, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis for en helhetlig tilnærming til barnet/ungdommen.
 • Har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger.

PSY233 Psykologisk arbeid med barn og ungdom er et fordypningsemne i utviklingspsykologi og sikter mot å omsette utviklingspsykologisk teori til praksis. Det gis en innføring i hvordan man kan legge opp til profesjonelle samtaler for barn og unge i ulike livssituasjoner og på ulike utviklingsnivå. Emnet tar videre for seg ulike praktiske tilnærminger til vanlige problemstillinger i hjelpeapparat og lavterskeltilbud for barn og ungdom. Det legges opp til ferdighetstrening som skal istandsette studenten til å møte barn, ungdom og deres familier på en god måte. Studenten skal tilegne seg en utviklingspsykologisk måte å tenke på, som evner å faglig fundere problemforståelse og tiltak i teori og forskning, samt å kunne gjøre rede for psykologifaglig ståsted og rasjonale bak intervensjoner.

Undervisningen vil gis i forelesningsform og i seminarer. I seminarene vil det blant annet legges opp til praktiske øvelser, etisk refleksjon og utforming av kasusformuleringer.

Forventet arbeidsomfang

Semesteret løper fra august til desember. Se studieprogrammets innledende presentasjon for beskrivelse av forventet arbeidsomfang.

For å kunne fremstille seg til eksamen må man ha minimum 75% oppmøte i de obligatoriske seminartimene, og ha fullført arbeidskrav knyttet til seminartimene.

Vurdering/eksamen
Det avholdes skriftlig skoleeksamen (fem timer). Oppgaven består av en oppgave med langsvar (en hel oppgave, eller to oppgaver som hver teller 50 %). Besvarelsen bør ikke være mindre enn 800 ord og maks 2500 ord.

Eksamen vurderes med gradert karakter (A-F).

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

 • Haavind og Øvreeide, H. (red) (2016). Barn og unge i psykoterapi, Bind 1. Gyldendal akademiske.  Kap 1-3, 5, 7 og 10 (ca. 150 sider)
 • Haavind & Øvreeide, H. (red) (2016). Barn og unge i psykoterapi, Bind 2. Gyldendal akademiske. Kap 4,7, 9-11 (138 sider)
 • Grøholt, B., Weidle, B., Garløv, I. & Ramleth, R.K. (2022). Lærebok i barne- og ungdomspsykiatri. Universitetsforlaget. Kap 2-4, 6-8, 11, 21, 22, 24, 26 (185 sider).
 • Jacobsen, K. og Svendsen, B. (2010). Emosjonsregulering og oppmerksomhet - grunnfenomener i terapi med barn og unge. Fagbokforlaget. Kap 1-3, 5-10 (154 sider)
 • https://www.bufdir.no/barnevern/

Kompendium

 • Friedberg, R.D. & McClure, J.M. (2002). Clinical practice of cognitive therapy with children and adolescents. The nuts and bolts. The Guildford Press. Kap 2: "Case conceptualization". (11-33)
 • Ulvik, S. (2009): Barns rett til deltakelse - teoretiske og praktiske utfordringer i profesjonelle hjelperes samarbeid med barn. Tidsskrift for norsk psykologforening, 46(1148-1154)
 • Øvreeide, H. (2009/2018). Samtaler med barn. Cappelen Damm Akademisk. Kap. 3

Totalt ca. 720 sider