Gå til innhold
PSY230 Bacheloroppgave i kultur- og samfunnspsykologi

PSY230 Bacheloroppgave i kultur- og samfunnspsykologi

Kode

PSY230

Undervisningssemester

Vår

Studiepoeng

20

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet PSY230 Bacheloroppgave i kultur- og samfunnspsykologi er et fordypningsemne i Bachelor i Kultur- og samfunnspsykologi ved AHS. Fordypningen skal til sammen utgjøre minst 60 studiepoeng.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger/samlinger og veiledet prosjektarbeid og oppgaveskriving.PSY219, PSY222, minst et obligatorisk emne på 200 nivå og et fordypningsemne i kultur- og samfunnspsykologi, eller tilsvarende etter godkjenning.

Kunnskapsmål:

 • Ha bred kunnskap om teorier, problemstillinger og metoder innen psykologien, med særlig dybdekunnskap innenfor kultur- og samfunnspsykologi
 • Kunne gjøre rede for psykologiske prosesser på feltet man har studert i kulturell og samfunnsmessig kontekst

Ferdighetsmål:

 • Anvende kunnskapen som er opparbeidet gjennom studiet til å analysere, forstå og bidra på det valgte feltet
 • Kunne anvende begreper og teorier innenfor kultur- og samfunnspsykologi på et gitt problemområde i en gitt kontekst
 • Kunne samle, vurdere og strukturere informasjon om et felt fra eget arbeid og ulike kilder
 • Analysere et felt/fenomen ut fra egen empiri og/eller relevante teoretiske perspektiver

Generell kompetanse:

 • Kunne opptre med integritet og på en metodisk og etisk reflektert måte i et prosjektarbeid
 • Kunne vise respekt og empati for menneskene man møter og omtaler under arbeidet
 • Kunne formidle fagkunnskap, særlig fra eget fordypningsarbeid, både muntlig og skriftlig

Bacheloroppgave

 • Kurset innebærer gjennomføring av et selvstendig psykologisk empirisk eller teoretisk arbeid under veiledning, og skriving av en bacheloroppgave basert på dette.
 • Målsettingen med emnet er at studenten gjennom hensiktsmessige metoder skal skaffe seg kunnskap som gjør studenten i stand til å besvare sin problemstilling i bacheloroppgaven på en etisk og metodisk forsvarlig måte. Studentene vil få oppfølging individuelt og gruppevis, i form av samlinger underveis.

Obligatoriske krav

 • Oppstartsuke med forelesninger, seminarer og gruppearbeid (første uka i undervisningsperioden)
 • Innlevering av problemstilling og plan for bachelorarbeidet før oppstart
 • Deltagelse i seminargrupper gjennom undervisningsperiode (minst 75% oppmøte)
 • To individuelle veiledningssamtaler med faglærer
 • Avslutningsseminar to uker før innlevering: Gruppesamling og presentasjon av bachelorarbeidet på fagseminar med alle psykologistudenter

Bacheloroppgave

 • Bacheloroppgaven skal fungere som en refleksjon over det samlede studieløpet i kultur- og samfunnspsykologi, og knytte sammen teoretisk og metodisk kunnskap.
 • Kunnskapen og erfaringene man har tilegnet seg gjennom arbeidet med bacheloroppgaven skal også presenteres muntlig på et fagseminar for alle psykologistudentene. Denne presentasjonen er obligatorisk og må være bestått for å fullføre emnet.

Eksamen i PSY230 er todelt og består av bacheloroppgave på omkring 8000 ord og muntlig presentasjon. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. Muntlig presentasjon vurderes til bestått/ikke bestått.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

Selvvalgt pensum i samråd med faglærer, minimum 1000 sider.