Gå til innhold
PSY222 Forskningsmetode III

PSY222 Forskningsmetode III

Kode

PSY222

Undervisningssemester

Vår

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet PSY222 Forskningsmetode III er et obligatorisk emne i Bachelor i Kultur- og samfunnspsykologi ved AHS.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger, seminartimer, obligatoriske øvelser og oppgaveveiledning.PSY219 Menneskesyn og metodiske grunnlagsproblemer og PSY220 Samfunnspsykologisk praksis og metode og minst ett obligatorisk emne på 200-nivå i Bachelor i kultur- og samfunnspsykologi eller tilsvarende etter godkjenning.

Kunnskapsmål:

 • Kunne gjengi, forklare og vurdere ulike framgangsmåter, begreper og prinsipper innenfor psykologisk metode.
 • Kunne gjøre rede for og framvise forståelse av tolkning og bruk av relevante statiske analyser.
 • Kunne redegjøre for hovedelementene i forskningsprosessen i kvalitative studier, og for sammenhengen mellom elementene.
 • Kunne gjøre rede for etiske og metodiske utfordringer ved ønsket bachelorprosjekt.

Ferdighetsmål:

 • Kunne anvende grunnleggende psykologisk metode, med særlig vekt på kvalitative metoder.
 • Kunne demonstrere forståelse for logikken bak eksperimenter, statistikk og begrepene ”kausalitet” og ”kontroll”.
 • Kunne vurdere ulike metoders hensiktsmessighet i en gitt kontekst.
 • Kunne utvikle en prosjektbeskrivelse for et enkelt forskningsprosjekt på bachelornivå, ved å formulere en relevant problemstilling og planlegge et prosjekt som skal kunne svare på den.

Generell kompetanse:

 • Kunne planlegge et forskningsprosjekt med de nødvendige metodiske og etiske refleksjoner.
 • Få praktisk erfaring med planlegging og gjennomføring av et prosjekt.
 • Kunne knytte sammen metodisk kunnskap med de praktiske utfordringene bachelorprosjektet byr på.

Statistikk og kvantitative metoder (5 studiepoeng)

 • Kurset skal gi en innføring i statistisk metode og forståelse, og erfaring med bruk av programvaren SPSS gjennom praktiske øvelser.

Metode og forskningsdesign (5 studiepoeng)

 • Kurset bygger videre på PSY114, PSY219 og evt. PSY220 skal gi en videreføring i metodisk og etisk refleksjon og i forskningsdesign. Studentene undervises og veiledes i hvordan man utformer et konkret forskningsprosjekt, og skal jobbe med dette som en forberedelse til PSY230 Bacheloroppgave i kultur- og samfunnspsykologi.
   
 • Mal for prosjektbeskrivelse finner du her.

Eksamen i dette emnet er todelt, og består av en prosjektbeskrivelse og en 3 timers skriftlig eksamen Statistikk og kvantitative metoder.  Prosjektbeskrivelsen skal skrives med henblikk på  bacheloroppgaven som skal skrives i PSY230. Den skal ha et omfang på rundt 2500 ord og skal inneholde problemstilling, bakgrunnskunnskap om felt, plan for metodisk tilnærming, teoretisk tilnærming og etiske refleksjoner. Oppgaven skrives etter oppgitt mal. Oppgaven og den skriftlige eksamenen teller 50 % hver i karakterfastsettelsen. Eksamen vurderes etter gradert skala A – F.

Det er obligatorisk med en veiledningssamtale med faglærer/veileder og minimum 75 % fremmøte på seminartimene.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

Statistikk og kvantitative metoder

 • Field, A (2009) Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. LA: Sage Publications.
 • Fekjær, Silje Bringsrud (2016) Statistikk i praksis Oslo: Gyldendal Akademiske.

Metode og forskningsdesign

 • Henny Olsson, Stefan Sörensen  Forskningsprosessen Kvalitative og kvantitative perspektiver Gyldendal 2003.
 • Nicholas Walliman - Your Undergraduate Dissertation The Essential Guide for Success Sage Publishing ISBN: 9781446253199.
  + utvalgte artikler (legges i Canvas)