Gå til innhold
PSY220 Samfunnspsykologisk praksis og metode

PSY220 Samfunnspsykologisk praksis og metode

Kode

PSY220

Undervisningssemester

Vår

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet PSY220 Samfunnspsykologisk praksis og metode utgjør 10 studiepoeng og er et obligatorisk emne i Bachelor i Psykologi ved AHS.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger, seminartimer og veiledet praksis.Årsstudium i psykologi og fordypningsemnet PSY212 Helse- og samfunnspsykologi eller tilsvarende

Kunnskapsmål:

 • Kunne gjengi og forklare ulike psykologiske tilnærminger til å forstå menneskers atferd sett i forhold til kultur, sosial identitet og gruppetilhørighet
 • Kunne gjøre rede for kvalitative metoder innenfor psykologien
 • Kunne gjøre rede for samfunnspsykologiske perspektiver og utvikling innenfor psykologisk metode

Ferdighetsmål:

 • Kunne vurdere tiltak for integrering, helsefremming eller forebygging i lys av kultur- og samfunnspsykologisk kunnskap og ved hjelp av velegnet metodebruk
 • Kunne reflektere rundt utfordringer i forhold til ungdommers og minoriteters psykiske helse og møte med hjelpeapparatet

Generell kompetanse:

 • Kunne delta og observere med respekt og integritet på praksisfeltet
 • Kunne knytte sammen teori og praksis i helsefremmende, forebyggende og integrerende arbeid
 • Kunne anvende metodekunnskap i praktisk utforsking og rapportskriving

Samfunnspsykologisk praksis (5 studiepoeng)

 • Kurset består av praksis i forbindelse med helsefremmende, forebyggende og integrerende arbeid, der studenten skal delta i den grad det er hensiktsmessig og ellers observere og lære av de som arbeider i feltet. Det gis obligatorisk veiledning i forbindelse med praksis og rapportskriving.

Samfunnspsykologisk og kvalitativ metode (5 studiepoeng)

 • Kurset skal gi en innføring i vanlige forskningsmetoder og arbeidsmåter i samfunnspsykologien, med vekt på kvalitative og deltakende framgangsmåter. Det vil legges vekt på valg og gjennomføring av hensiktsmessige metoder i forhold til praksisen som foregår parallelt.

Praksisrapport leveres som en oppgave på rundt 3500 ord. Rapporten vurderes etter gradert skala A – F.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

Samfunnspsykologisk og kvalitativ metode

 • Smith, Jonathan A. (2015): Qualitative Psychology. A practical guide to research methods. 3. utgave. London/Thousand Oaks: Sage. (ca. 250 sider).
 • Orford, Jim (2008): “The debate over knowledge in community psychology Dissatisfaction with existing methods,” s. 67-98 I Orford, Jim: Community Psychology. Challenges, Controversies and Emerging Consensus. West Sussex: Wiley. (32 sider).
 • Nelson, Geoffrey og Isaac Prilleltensky (2010): Community Psychology: In Pursuit of Liberation and Well-being. “Part IV: Tools for Research” (ca. 70 sider).
 • Fangen, Katrine (2010): “Introduksjon”, s. 9-16 i Deltagende observasjon. Bergen: Fagbokforlaget.
 • Tanggaard, Lene (2014): “Ethnographic Fieldwork in Psychology: Lost and Found?”, s. 167-174 i Qualitative Inquiry, February 2014 (20).

 

Samfunnspsykologisk praksis

Selvvalgt pensum ut fra praksisfelt, til bruk i rapportskrivingen, på ca. 200 sider. Litteraturen velges i samråd med faglærer/faglig veileder.

Anbefalte ressurser:

 • O’Loughlin, M. & O’Loughlin, S. (2014). Effective Observation in Social Work Practice. London: Sage Publications Ltd.
 • Nelson, Geoffrey og Isaac Prilleltensky (2010): Community Psychology: In Pursuit of Liberation and Well-being. Særlig “Part IV: Tools for Action”.
 • Tidsskrift for Norsk Psykologforening 5/2013 – Temanummer: Samfunnspsykologi. http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?uid=320365&a=11
 • Kagan, Carolyn, Burton, Duckett, Lawthom og Siddiquee (2011): Critical Community Psychology. Cornwall: BPS Blackwell Textbooks. Særlig ”Part II: ACT!”.
 • Nordvoll, Reidun (red.) (2013): Samfunn og psykisk helse. Samfunnsvitenskapelige perspektiver. Oslo: Gyldendal akademisk.