Gå til innhold
PSY218 Kulturpsykologi

PSY218 Kulturpsykologi

Kode

PSY218

Undervisningssemester

Vår

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet PSY218 Kulturpsykologi 10 studiepoeng er et obligatorisk emne i Bachelor i Kultur- og samfunnspsykologi ved AHS.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger, oppgaveseminarer og veiledning.Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

Kunnskapsmål:

  • Kunne gjengi og forklare psykologiske tilnærminger til å forstå menneskers atferd som integrert i kulturen de lever i.
  • Kunne gjøre rede for kulturell variasjon i menneskers atferd og mentale prosesser.
  • Kunne gjøre rede for kulturpsykologiens særpreg, metoder og teoretiske perspektiver.

Ferdighetsmål:

  • Kunne sammenligne og analysere psykologiske fenomener og prosesser i ulike kulturer.
  • Kunne formidle og diskutere kunnskap om kulturell variasjon i menneskelig atferd muntlig og skriftlig.

Generell kompetanse:

  • Kunne bruke fagterminologi for å belyse og drøfte kulturpsykologiske problemstillinger.
  • Kunne vise respekt og forståelse i møte med mennesker med ulik kulturbakgrunn, og reflektere over egne holdninger i kulturmøter.
  • Kunne reflektere over forskjeller mellom ulike retninger og perspektiver innenfor psykologien.

Kurset skal gi en innføring i kulturpsykologi som en grunnleggende tilnærming til psykologiske fenomener, hvor individets psyke forstås som uatskillelig fra kulturen. Undervisningen skal presentere kulturpsykologiens særpreg, metoder og bidrag i forståelsen av ulike psykologiske fenomener, som kognisjon, emosjoner, sosial samhandling, helse og moral. En sosiokulturell forståelse av menneskelig utvikling blir presentert. Kurset gir også et innblikk i krysskulturell psykologi, som undersøker kulturell variasjon i atferd og mentale prosesser.

Eksamen er skriftlig skoleeksamen på fire timer. Det benyttes gradert karakterskala (A-F).

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

  • Heine, Steven J. (2012): Cultural Psychology. 2nd edition. Norton & Company (ca. 560 sider).
  • Andenæs, Agnes og Anne Jansen (2019): Hverdagsliv, barndom og oppvekst. Teoretiske posisjoner og metodiske grep. Kap. 1 og 3-5 (ca. 75 sider). Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 9788215029795