Gå til innhold
PSY217 Språk- og kommunikasjonspsykologi

PSY217 Språk- og kommunikasjonspsykologi

Kode

PSY217

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet PSY217 språk og kommunikasjonspsykologi 10 studiepoeng er et valgemne i Bachelor i Kultur- og samfunnspsykologi ved ATH Deler av emnet inngår også i årsstudiet i interkulturell forståelse, bachelor i praktisk teologi, og bachelor i musikk / musikkteknologi.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger, obligatoriske seminartimer og praktiske øvelser.Årsstudium i psykologi eller tilsvarende etter godkjenning.

Kunnskapsmål:

 • Kunne forklare og drøfte ulike kommunikasjonsmodeller, og sentrale dimensjoner ved kommunikasjon som verbal og nonverbal kommunikasjon, kontekst, relasjoner og konfliktløsning
 • Kunne gjøre rede for språkpsykologiske begreper og forståelsesmodeller, og for språkets rolle i mellommenneskelig samspill og i samfunnet
 • Kunne gjøre rede for hva interkulturell kompetanse og kultursensitiv kommunikasjon innebærer på kunnskaps-, ferdighets- og holdningsnivå

Ferdighetsmål:

 • Kunne trekke på kunnskapen om kommunikasjon og i konkrete samhandlingssituasjoner, og reflektere rundt egen kommunikasjon
 • Kunne legge til rette for gode samtaler og samspill i grupper
 • Kunne analysere kodeveksling i en tekst/språksituasjon

Generell kompetanse:

 • Kunne vise respekt og åpenhet i møte med mennesker med ulike meninger og ulik kulturbakgrunn
 • Kunne reflektere omkring egne kommunikasjonsvaner, kultur og holdninger til andre mennesker
 • Kunne kommunisere et budskap på ulike måter, tilpasset kontekst og målgruppe

Kultur og kommunikasjon

 • Kurset gir en innføring i grunnleggende kommunikasjonsteori. Sentrale temaer er språk og oversettelse, nonverbal kommunikasjon, kulturkontekst og interkulturell kommunikasjon, konflikthåndtering og multimodalitet.
   
 • Kurset tar også for seg dialog mellom mennesker og på samfunnsplan.

Språk- og kommunikasjonspsykologi

 • Kurset gir en innføring i språk- og kommunikasjonspsykologi, med særlig vekt på språkutvikling og språkets rolle i mellommenneskelige relasjoner, både mellom voksne og i samtaler med barn. 
   
 • Undervisningen legges opp dels som forelesning og dels som seminar. I seminardelen forventes det at du selv aktivt deltar i samtaleøvelser.

Eksamen er skriftlig skoleeksamen på fire timer. Det benyttes gradert karakterskala (A-F)

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

Kultur og kommunikasjon

 • Dahl, Øyvind (2013): Møter mellom mennesker. Innføring i interkulturell kommunikasjon. Oslo: Gyldendal Akademisk. (ca. 280 sider)
 • Jensen, Per og Ulleberg, Inger (2013) Mellom ordene. Oslo: Gyldendal. (kap 1-3 og 13-14, ca. 70 sider)
 • Engebretsen, Martin: Skrift/bilde/lyd: analyse av sammensatte tekster. Høyskoleforlaget 2010. Utdrag fra Innledning, s. 17-28 (12 sider)

Språk- og kommunikasjonspsykologi

 • Steinberg, Danny D. og Sciarini, Natalia V. (2006) An introduction to psycholinguistics (2nd ed.). (kap 1, 4-5, 9, 12, ca. 100 sider)
 • Jensen, Per og Ulleberg, Inger (2013) Mellom ordene. Oslo: Gyldendal. (kap 16, 12 sider)
 • Øvreeide, Haldor (2018) Samtaler med barn (3. utg). Oslo: Cappelen Damm.  (kap 1-7, ca. 131 sider)