Gå til innhold
PSY215 Traumer, tilknytning og psykopatologi

PSY215 Traumer, tilknytning og psykopatologi

Kode

PSY215

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet PSY215 Traumer, tilknytning og psykopatologi utgjør 10 studiepoeng og er et valgemne i studieprogrammet Bachelor i kultur- og samfunnspsykologi ved AHS.

Undervisningen foregår i hovedsak gjennom forelesninger.Årsstudium i psykologi eller tilsvarende etter godkjenning.

Kunnskapsmål

Studentene skal kunne:

 • Gjøre rede for tilknytningsteori og barns omsorgsbehov.
 • Ha kunnskap om enkle (PTSD) og komplekse psykologiske  traumer;  herunder omsorgsvikt (utviklingstraumer), seksuelle overgrep, fysisk og psykisk vold.
 • Ha kunnskap om hvordan traumer påvirker mennesker biologisk, følelsesmessig, kognitivt og atferdsmessig.
 • Ha kunnskap om teori og forskning omkring antatte årskaforhold til psykiske lidelser.

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne:

 • Anvende evidensbasert kunnskap om traumer og traumebevisst omsorg på praktiske og teoretiske problemstillinger.
 • Gjenkjenne psykologiske konsekvenser av traumatiske hendelser.
 • Anvende kunnskap om tilknytning til å reflektere over egen tilknytningsstil og hva som fremmer god tilknytning.
 • Anvende kunnskap om hvilke psykologiske faktorer som øker motstandskraft for traumebelastning for å vurdere nytteverdien av ulike tiltak.

Generell kompetanse

 • Studentene skal kunne reflektere over psykologiske traumer som et folkehelseproblem.
 • Studentene skal kunne drøfte hvordan tilknytningsstil og traumebelastning kan påvirke  psykisk  helse, relasjoner, kognitiv funksjon, foreldreskap og følelsesregulering.
 • Studentene skal kunne anvende kunnskap om psykologiske traumer til å drøfte verdien av ulike tiltak som igangsettes i eksempelvis barnevern, kriminalomsorg, psykisk helsevern og skole.

Kurset skal gi en innføring i nyere teori og forskning som har fokus på at psykiske lidelser i stor grad kan spores tilbake til forhold i tidlig barndom. Pensum vil se på hvordan vi kan forstå barns utvikling, tilknytning, omsorgssituasjon og eksponering for vold, overgrep og omsorgssvikt som sentrale faktorer som påvirker menneskers psykiske helse, kognitive fungering, atferdsmessige fungering og relasjonelle fungering i voksen alder. Kurset vil videre ha fokus på hvordan traumatiserte mennesker best kan hjelpes ved gjennomgang av traumebevisst omsorg og oversikt over virksomme terapiformer.

Teori og forskning på enkle og komplekse traumer forener funn fra biologisk psykologi, utviklingspsykologi, psykopatologi, personlighetspsykologi og kognitiv psykologi og representerer et av feltene i psykologien med størst utvikling.

Hjemmeeksamen

 • Oppgave gis av faglærer i Inspera Assessment, og studentene får 8 arbeidsdager på å besvare oppgaven. Hjemmeeksamen kan bestå av en stor eller to - tre mindre oppgaver.
 • Oppgaven kan enten bestå av en essayoppgave på 3000 ord eller tre mindre essayoppgaver à 1200 ord. Eksamen vurderes med gradert karakter A-F.
 • Hvis det er gitt tre essayoppgaver så skal de tre delbesvarelsene leveres med tydelig avgrensing mellom hver oppgave. Hver delbesvarelse skal kunne "bære seg selv" og ha egen innledning, egen oppbygning og argumentasjon som ikke viser til de andre delbesvarelsene. De tre delbesvarelsene kan ha felles referanseliste. Denne referanselisten inngår ikke i ordtellingen og limes inn i slutten av kun én av delbesvarelsene.

Obligatorisk oppgaveseminar

 • Seminaret har et omfang på inntil 8 timer.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

 • Brandtzæg I, Smith L, Torsteinson S. (2011) Mikroseparasjoner: Tilknytning og behandling. Bergen: Fagbokforlaget. (Pensum hele boken, 312 sider).
 • Hart S. (2011) Den følsomme hjernen. Oslo: Gyldendal akademisk forlag. Kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (s 15-157).
 • Anstorp T, Benum K (red) Traumebehandling- komplekse traumelidelser og dissosiasjon (2014). Oslo: Universitetsforlaget. Utvalgte kapitler.
 • Felitti VJ, Anda RF, Nordenberg D, Williamson DF, Spitz AM, Edwards V, Koss MP, Marks JS. (1998). Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults. The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study. Am J Prev Med. May;14(4):245-58.

Anbefalt tilleggslitteratur

 • Hovland Evensen, M., Segadal Fluge, S., Skeistrand Kjoberg, T., Høivik Bye, H. (2019). Menns opplevelse av å bli utsatt for seksuelt overgrep i voksen alder - En kvalitativ metasyntese. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 56(4).