Gå til innhold
PSY213 Organisasjonspsykologi

PSY213 Organisasjonspsykologi

Kode

PSY213

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet PSY213 Organisasjonspsykologi er et valgfritt emne i Bachelor i Kultur- og samfunnspsykologi ved AHS. Undervisningen foregår gjennom forelesninger, seminartimer og oppgaveveiledning.Årsstudium i psykologi eller tilsvarende.

Kunnskapsmål:

 • Kunne gjøre rede for grunnleggende teorier om mennesker i organisasjoner og arbeid.
 • Ha grunnleggende kunnskap om hva som kjennetegner produktive organisasjoner.
 • Kunne gjøre rede for psykologiske teorier om organisatoriske tema som organisasjonskultur, organisasjonsutvikling, personalutvelgelse og personalutvikling (HRmanagement).
 • Kunne gjøre rede for psykologiske teorier om arbeidsmiljø, teamarbeid og teamutvikling, arbeidsrelatert trivsel og arbeidsrelatert stress, motivasjon, og arbeidsmiljøutvikling.

Ferdighetsmål:

 • Kunne bruke arbeidsmiljøloven til å forstå hvilke rettigheter og plikter de ulike parter i arbeidslivet har.
 • Kunne vurdere vitenskapeligheten i tiltak og tjenester som tilbys innen fagfeltet.
 • Evne til å reflektere over hvilke utfordringer som kjennetegner det norske arbeidslivet.
 • Evne til å diskutere produktive og destruktive faktorer i organisasjoner.

Generell kompetanse:

 • Studentene skal kunne anvende organisasjonspsykologiske teorier til å reflektere over organisasjoners påvirkning på menneskers liv.
 • Studentene skal kunne analysere praktiske situasjoner i lys av eksisterende teorier og forskning.
 • Studentene skal kunne redegjøre for arbeidets positive og negative påvirkninger på mennesker.

Våren 2021

I vårsemester 2021 tilbys faget med seminartimer, gruppeoppgaver og emneprøve, men uten forelesninger.

Studentene må lese egenstyrt, kollokviegrupper anbefales.

Under normale forhold uten koronatilpasninger

Kurset skal gi en innføring i faget organisasjonspsykologi gjennom å gi en innføring i sentrale teorier og forskning rundt mennesker i arbeidslivet.

Sentrale tema i kurset vil være produktive organisasjoner, organisasjonskultur og organisasjonsutvikling, samt personalutvelgelse og personalutvikling.

I tillegg vil det legges vekt på det individuelle aspektet gjennom fokus på arbeidsrelatert stress (utbrenthet), jobbtrivsel, og jobbmotivasjon.

Kurset vil også ta for seg arbeidsmiljø, teamarbeid og teamutvikling, samt arbeidsmiljølovens regulering av arbeidstaker/givers rettigheter og plikter.

I dette emnet skriver studenten en seminaroppgave på 3500 ord under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • innledende oppgaveseminar
 • innlevering av oppgaveutkast, inkludert problemstilling og selvvalgt pensum
 • en veiledningssamtale med faglærer/veileder
 • presentasjon av oppgavens problemstilling og struktur i grupper (avsluttende oppgaveseminar)
 • minst 75 % deltagelse på obligatoriske seminartimer
 • skriftlig emneprøve på 90 minutter med kortsvarsoppgaver fra pensum

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

 • Brochs-Haukedal, William (2017) Arbeidspsykologi og ledelse. Gyldendal Akademisk (328 sider) ISBN: 9788245015478 
 • Saksvik, Per Øystein og Nytrø, Kjell, red. (2009) Klinisk Organisasjonspsykologi. Oslo: Cappelen Akademisk (utvalgte kapitler) ISBN: 9788202294403
 • Saksvik, Per Øystein og Christensen, Marit (2015) Arbeidshelsepsykologi på norsk. Oslo: Fagbokforlaget (utvalgte kapitler) ISBN: 9788245016314