Gå til innhold
PSY212 Helse- og samfunnspsykologi

PSY212 Helse- og samfunnspsykologi

Kode

PSY212

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet PSY212 Helse- og samfunnspsykologi er et obligatorisk emne i Bachelor i Kultur- og samfunnspsykologi ved ATH Fordypningen skal til sammen utgjøre minst 130 studiepoeng.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger, oppgaveseminarer og veiledning.Årsstudium i psykologi eller tilsvarende etter godkjenning.

Kunnskapsmål:

 • Kunne forklare hvordan følelser, tanker og atferd påvirker vår helsetilstand, og hvilke bidrag psykologien kan gi i behandling og forebygging av sykdom
 • Kunne drøfte samspillet mellom kropp og sjel, og hvilken betydning forståelsen av dette har i bekjempelsen av livsstilssykdommer og annet forebyggende helsearbeid
 • Kunne gjøre rede for hvordan menneskelig atferd kan forstås i et økologisk, samfunnspsykologisk perspektiv

Ferdighetsmål:

 • Kunne vurdere argumentere faglig for og mot ulike helsetiltak og forebyggende tiltak ut fra helsepsykologiske og samfunnspsykologiske perspektiver
 • Kunne anvende samfunnspsykologiske teorier og modeller ved å knytte dem til utfordringer i samfunnet
 • Kunne reflektere over etiske dilemmaer i helse- og livsstilsprogrammer og forebyggende tiltak

Generell kompetanse:

 • Ha et bevisst forhold til psykologiens rolle i samfunnet og i å bidra til å bedre menneskers liv, helse og fellesskap
 • Kunne planlegge og gjennomføre en skriveprosess om et helse- eller samfunnspsykologisk tema, ved å formulere en problemstilling og jobbe faglig og selvstendig med å belyse og drøfte denne
 • Kunne relatere helsepsykologiske perspektiver til sentrale helseutfordringer, slik som livsstil og stressrespons

Helsepsykologi (5 studiepoeng)

 • Kurset skal gi en innføring i helsepsykologi, et felt som omhandler hvordan følelser, tanker og atferd påvirker vår helsetilstand, og hvilke bidrag psykologien kan gi i behandling og forebygging av sykdom. Kurset vil belyse ulike forståelser av samspillet mellom kropp og sjel, og hvilke perspektiver et holistisk menneskesyn gir når det gjelder blant annet forebyggende helsearbeid, livsstilssykdommer, stressmestring, kosthold, fysisk aktivitet og å leve med kroniske lidelser.


Samfunnspsykologi (5 studiepoeng)

 • Kurset skal gi en innføring i samfunnspsykologi, en forlengelse av sosialpsykologien som i motsetning til mye av den tradisjonelle psykologiens individuelle fokus studerer mennesker i sin samfunnskontekst med et økologisk perspektiv. Viktige temaer blir den psykologiske betydningen av fellesskap, myndiggjøring, deltakelse og helsefremmende lokalsamfunn. Kurset skal presentere samfunnspsykologiske perspektiver på hvordan psykologien kan bidra til forebygging og bedre liv for individer og grupper i samfunnet.

I dette emnet skriver studenten en seminaroppgave på 3500 ord under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • innledende oppgaveseminar
 • innlevering av oppgaveutkast, inkludert problemstilling og selvvalgt pensum
 • en veiledningssamtale med faglærer/veileder
 • presentasjon av oppgavens problemstilling og struktur i grupper (avsluttende oppgaveseminar)
 • minst 75 % deltagelse på obligatoriske seminartimer
 • skriftlig emneprøve på 90 minutter med kortsvarsoppgaver fra pensum

Studenter som ikke følger undervisning ved skolen kan søke om alternativ eksamensform (skriftlig 4 timers eksamen) Søknad må sendes senest en uke etter at undervisningsperioden for emnet har startet, bruk eget skjema

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

Helsepsykologi

 • Ayers, Susan og de Visser, Richard (2018) Psychology for medicine and healthcare. London: Sage, ISBN 9781473969285.
 • Richardsen, Astrid M og Monica Martinussen (2008): «Hva skal til for å øke arbeidsglede og motivasjon? En undersøkelse av jobbengasjement i helse- og omsorgsyrker». Vol 45, nummer 3 (9 sider).

Samfunnspsykologi

 • Temanummer om samfunnspsykologi (2013), Tidsskrift for norsk psykologforening 5/2013. S. 409-465 og 504-507 (61 sider). Tilgjengelig på biblioteket og på http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?uid=320365&a=11
 • Sletteland, Nina og Ruth Marie Donovan (2012): Helsefremmende lokalsamfunn. Oslo: Gyldendal Akademisk. S. 11-61 og 176-189 (65 sider).
 • Balsnes, Anne H. og Hildegunn Schuff (2013): ”Min styrke når jeg er svak på fremmed sted. Om korsang, flyktninghelse og integrering,” s. 316-335 i Schuff, Salvesen og Hagelia (red.): Forankring og fornyelse. Festskrift for Ansgarskolen 1913-2013. (20 sider)
 • Nelson. Geoffrey og Isaac Prilleltensky (2010): Community Psychology. In Pursuit of Liberation and Well-Being. Palgrave Macmillan. S. 1-172, 311-328 og 517-529 (ca. 200 sider)

Forslag til supplerende litteratur til oppgaveskriving/fordypning

 • Nafstad, Hilde Eileen og Rolv Mikkel Blakar (red.) (2009): Fellesskap og individualisme. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.
 • Madsen, Ole Jacob (2010): Den terapeutiske kultur. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Norvoll, Reidun (red.) (2013): Samfunn og psykisk helse. Oslo: Gyldendal Akademisk.