Gå til innhold
PSY211 Religionspsykologi

PSY211 Religionspsykologi

Kode

PSY211

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet PSY211 Religionspsykologi er et valgemne i Bachelor i Kultur- og samfunnspsykologi ved AHS.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger.Årsstudium i psykologi eller tilsvarende etter godkjenning.

Kunnskapsmål:

 • Kunne gjøre rede for religionspsykologiens historie.
 • Kunne gjøre rede for psykologiske teorier om individuelle forskjeller som påvirker menneskers religiøsitet.
 • Ha kunnskap om hvordan vår oppfatning og forståelse av religion påvirker vår fysiske, følelsesmessige, mentale, og sosiale fungering.
 • Ha kunnskap om ulike former for religiøs praksis, herunder religiøse ritualer og endring av bevissthetstilstand.
 • Ha kunnskap om ulike psykologiske teorier om hvorfor mennesker er religiøse og hva som karakteriserer trosutvikling og omvendelse.

Ferdighetsmål:

 • Kunne sammenligne og diskutere ulike teorier om hvorfor mennesker er religiøse.
 • Kunne evaluere vitenskapeligheten i påstander om ulike positive og negative konsekvenser av religionsutøvelse.
 • Utvikle evne til å reflektere over hvilken rolle religion spiller i menneskers liv.
 • Kunne diskutere utfordringer knyttet til patologi og religionsutøvelse (sekter, hjernevasking med mer).
 • Utvikle evne til å reflektere over hvordan menneskers overbevisninger påvirker deres håndtering av kriser, og hvordan fagpersoner bør integrere dette perspektivet i egen praksis.

Generell kompetanse:

 • Studentene skal kunne reflektere over religion som samfunnsfenomen.
 • Studentene skal kunne drøfte religions innvirkning på menneskelig samhandling.
 • Studentene skal kunne anvende psykologiske teorier til å drøfte positive og negative implikasjoner ved religion.

Kurset skal gi en innføring i faget religionspsykologi gjennom å gi en innføring i sentrale teorier og forskning rundt menneskers religiøsitet. Psykologiske teorier rundt hva som påvirker og muliggjør vår oppfatning og forståelse av religion blir belyst. Kurset tar videre for seg psykologisk forskning på hvordan vår oppfatning og forståelse av religion påvirker vår fysiske, følelsesmessige, mentale, og sosiale fungering, herunder identitet, fysisk og mental helse, og etikk. Videre gjennomgås teorier om hvilke psykologiske faktorer som er involvert i menneskers samhandling med høyere makter. Kurset tar også for seg sammenhenger mellom psykopatologi, mental helse, individuell krisehåndtering og religiøsitet.

Eksamen er skriftlig skoleeksamen på fire timer. Det benyttes gradert karakterskala (A-F).

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

 • Danbolt, Engedal et al. (2014) Religionspsykologi. Hvilken betydning har tro og livssyn for mennesker i dag? Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-41634-5.
 • Austad A, Borge L, Aalen Leenderts T, Stifoss-Hanssen H, Thomassen M (2020) Lidelse, mening og livssyn. Teori og praksis. Oslo: Cappelen Damm. ISBN: 9788245024098. Utvalgte sider.