Gå til innhold
PSY134 Personlighets- og abnormalpsykologi

PSY134 Personlighets- og abnormalpsykologi

Kode

psy214

Undervisningssemester

Vår

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet PSY134 Personlighets- og abnormalpsykologi utgjør 10 studiepoeng av årsstudiet i psykologi, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i psykologi (treårig studieløp).Kunnskapsmål

Kandidaten...

 • Kan gjøre rede for ulike tilnærminger innenfor personlighetspsykologien, og forklare sentrale personlighetspsykologiske teorier, modeller og bruksområder.
 • Kjenner til personlighetspsykologiens plass og rolle i psykologifaget som helhet.
 • Kan gjøre rede for ulike psykiske lidelser, kjernesymptomer, komorbiditet, samt ulike behandlingstilnærminger.
 • Kjenner til faglige debatter og anvendelse innenfor personlighetspsykologi og abnormal psykologi.
   

Ferdighetsmål

Kandidaten...

 • Kan beskrive et fenomen med ulike personlighetspsykologiske perspektiver.
 • Har en kritisk og respektfull tilnærming til kunnskap og praksis innenfor abnormal psykologi og personlighetspsykologi som fagfelt.
 • Kan drøfte ulike tilnærminger til og forståelser for hva som gjør et individ unikt, friskt og sykt.
 • Demonstrerer god skriftlig formidlingsevne og kunne anvende faglige resonnementer for å belyse temaer innen abnormal- og personlighetspsykologi.
 • Kan anvende psykologifaglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger.
   

Generell kompetanse

Kandidaten...

 • Kan formulere seg skriftlig med redegjørelser og drøftinger på en strukturert og faglig måte.
 • Kan skaffe seg oversikt over og trekke ut hovedargumentene i aktuelt fagstoff.
 • Kan reflektere rundt sammenhenger mellom hverdagsopplevelser og psykologisk fagkunnskap.

Emnet består av to kurs, der personlighetspsykologi og abnormalpsykologi hvert utgjør 5 sp. De to kursene har felles seminarundervisning.

Studentene vil få en grunnleggende innføring i både personlighetspsykologi og i abnormalpsykologi. I personlighetspsykologi vil undervisningen omfatte blant annet personlighet og personlighetsteorier, individuelle ulikheter, selvet/identitet og kultur og personlighet. Undervisningen i abnormalpsykologi vil ta for seg ulike psykiske plager og lidelser, diagnosekriterier, komorbiditet og ulike behandlingstilnærminger. Studentene vil få en grunnleggende innføring i ulike symptombilder, samt utfordringer knyttet til diagnostisering og behandling. Abnormal psykologi inkluderer elementer fra biologisk psykologi, kognitiv psykologi, personlighetspsykologi, traumefeltet og utviklingspsykologi.

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger, obligatoriske seminar og nettbasert undervisningsmateriell. I tilknytning til seminarundervisningen, hvor det er fokus på studentaktive læringsformer som gruppearbeid og muntlige presentasjoner, kan det også benyttes læringsaktiviteter som prosjektarbeid, kollokvier og lærerveiledning. I det første året vektlegges studieteknikk, skriftlig fremstillingsferdigheter og analytiske ferdigheter. Dette legger grunnlaget for å bli en god fagperson og faglig formidler. I seminartimene settes fagstoffet fra pensum inn i en dagsaktuell sammenheng og et anvendt perspektiv, for å øke forståelsen av stoffet, evnen til refleksjon og samfunnsengasjementet.

Forelesningene har et omfang på 42 undervisningstimer og seminaret har et omfang på inntil 16 undervisningstimer i løpet av semesteret. Semesteret løper fra januar til mai.

Det avholdes en skriftlig skoleeksamen (fire timer). Eksamen vurderes med bokstavkarakter (A til F).

For å kunne fremstille seg til eksamen må man ha minimum 75% oppmøte i de obligatoriske seminartimene og ha bestått tre av fire portprøver.

Portprøvene er jevnt fordelt gjennom semesteret og blir avholdt enten i forbindelse med seminartimer eller elektronisk. Dette er flersvarsoppgaver der spørsmålene omhandler fagterminologi og teorier. Studenten må ha minimum 75% riktige svar for å bestå en slik portprøve.

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

Personlighetspsykologi (ca 350 sider)

 • Larsen, R., Buss, D., Wismeijer, A. & Song, J. (2020). Personality Psychology: Domains of Knowledge about Human Nature, 3etd. McGraw-Hill Education (UK) Ltd. ISBN: 9781526847874

Abnormal psykologi (ca 350 sider)

 • Hagen, R og Kennair, L E O (red.) (2016). Psykiske lidelser. Oslo: Gyldendal Akademiske. ISBN 9788205490260
 • Hagen, R og Kennair, L E O (Red.) (2014). Psykoterapi- tilnærminger og metoder. Oslo: Gyldendal Akademiske. ISBN 9788205458536