Gå til innhold
PSY134 Personlighets- og abnormalpsykologi

PSY134 Personlighets- og abnormalpsykologi

Kode

PSY214

Undervisningssemester

Vår

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet PSY134 Personlighets- og abnormalpsykologi utgjør 10 studiepoeng av årsstudiet i psykologi, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i psykologi (treårig studieløp).Kunnskapsmål

Kandidaten…

 • Kan gjøre rede for ulike tilnærminger innenfor personlighetspsykologien, og forklare sentrale personlighetspsykologiske teorier, modeller og bruksområder.
 • Kjenner til personlighetspsykologiens plass og rolle i psykologifaget som helhet.
 • Kan gjøre rede for ulike psykiske lidelser, kjernesymptomer, komorbiditet, samt ulike behandlingstilnærminger.
 • Kjenner til faglige debatter og anvendelse innenfor personlighetspsykologi og abnormal psykologi.

Ferdighetsmål

Kandidaten…

 • Kan beskrive et fenomen med ulike personlighetspsykologiske perspektiver.
 • Har en kritisk og respektfull tilnærming til kunnskap og praksis innenfor abnormal psykologi og personlighetspsykologi som fagfelt.
 • Kan drøfte ulike tilnærminger til og forståelser for hva som gjør et individ unikt, friskt og sykt.
 • Demonstrerer god skriftlig formidlingsevne og kunne anvende faglige resonnementer for å belyse temaer innen abnormal- og personlighetspsykologi.
 • Kan anvende psykologifaglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger.

Generell kompetanse

Kandidaten…

 • Kan formulere seg skriftlig med redegjørelser og drøftinger på en strukturert og faglig måte.
 • Kan skaffe seg oversikt over og trekke ut hovedargumentene i aktuelt fagstoff.
 • Kan reflektere rundt sammenhenger mellom hverdagsopplevelser og psykologisk fagkunnskap.

Emnet består av to kurs, der personlighetspsykologi og abnormalpsykologi hvert utgjør 5 sp. De to kursene har felles seminarundervisning.

Studentene vil få en grunnleggende innføring i både personlighetspsykologi og i abnormalpsykologi. I personlighetspsykologi vil undervisningen omfatte blant annet personlighet og personlighetsteorier, individuelle ulikheter, selvet/identitet og kultur og personlighet. Undervisningen i abnormalpsykologi vil ta for seg ulike psykiske plager og lidelser, diagnosekriterier, komorbiditet og ulike behandlingstilnærminger. Studentene vil få en grunnleggende innføring i ulike symptombilder, samt utfordringer knyttet til diagnostisering og behandling. Abnormal psykologi inkluderer elementer fra biologisk psykologi, kognitiv psykologi, personlighetspsykologi, traumefeltet og utviklingspsykologi.

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger, obligatoriske seminar og nettbasert undervisningsmateriell. I tilknytning til seminarundervisningen, hvor det er fokus på studentaktive læringsformer som gruppearbeid og muntlige presentasjoner, kan det også benyttes læringsaktiviteter som prosjektarbeid, kollokvier og lærerveiledning. I det første året vektlegges studieteknikk, skriftlig fremstillingsferdigheter og analytiske ferdigheter. Dette legger grunnlaget for å bli en god fagperson og faglig formidler. I seminartimene settes fagstoffet fra pensum inn i en dagsaktuell sammenheng og et anvendt perspektiv, for å øke forståelsen av stoffet, evnen til refleksjon og samfunnsengasjementet.

Forventet arbeidsomfang

Semesteret løper fra januar til mai. Se studieprogrammets innledende presentasjon for beskrivelse av forventet arbeidsomfang.

Det avholdes en skriftlig skoleeksamen (fire timer). Eksamen vurderes med bokstavkarakter (A til F).

For å kunne fremstille seg til eksamen må man ha minimum 75% oppmøte i de obligatoriske seminartimene og ha bestått tre av fire portprøver.

Portprøvene er jevnt fordelt gjennom semesteret og blir avholdt enten i forbindelse med seminartimer eller elektronisk. Dette er flersvarsoppgaver der spørsmålene omhandler fagterminologi og teorier. Studenten må ha minimum 75% riktige svar for å bestå en slik portprøve.

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

Personlighetspsykologi (ca 350 sider)

 • Larsen, R, Buss, D, Wismeijer, A & Song, J (2021). Personality Psychology. Domains of knowledge about human nature (Third edition). McGraw Hill Education ISBN 9780077175177 eller ISBN 9781526846426

Abnormal psykologi (ca 350 sider)

 • Berge, T. og Repål, A. (2022). Håndbok i kognitiv atferdsterapi (Tredje utgave). Gyldendal Akademiske. ISBN 9788205579293. S 19-55.
 • Hagen, R og Kennair, L E O (red.) (2016). Psykiske lidelser. Gyldendal Akademiske. ISBN 9788205490260.
 • Huneide, H og Gabbard, G.O. (2017) Langtids psykodynamisk psykoterapi. Orage. ISBN 9788283432411. S 9-94.