Gå til innhold
PSY133 Kognitiv nevrovitenskap

PSY133 Kognitiv nevrovitenskap

Kode

PSY133

Undervisningssemester

Vår

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet PSY133 Kognitiv nevrovitenskap utgjør 10 studiepoeng av årsstudiet i psykologi, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i psykologi (treårig studieløp).Kunnskapsmål

Kandidaten…

 • Har kunnskap om sentrale kognitive prosesser og hvordan de fungerer i kombinasjon med hverandre.
 • Kjenner til det biologiske grunnlaget for atferd og mentale prosesser.
 • Kjenner til funksjonelle nevrale systemer og kan forklare hvordan påvirkning kan medføre modifisering av mental prosess.
 • Kjenner til hvordan fagfeltet kognitiv nevrovitenskap har fremkommet som en kombinasjon av studier av mentale prosesser og kunnskaper fra biologi, fysikk og ingeniørkunst.

Ferdighetsmål

Kandidaten…

 • Kan anvende et faglig begrepsapparat og faglige resonnementer for å belyse og formidle kunnskaper om relasjonen mellom kognitive prosesser og det biologiske korrelatet.
 • Kan reflektere over hvordan ulike metodiske tilnærminger, inkludert skadestudier, kan gi oss ulike typer kunnskap om temaer innen kognitiv nevrovitenskap.
 • Kan reflektere over etiske problemstillinger ved det å påvirke hjernefysiologiske forhold for å oppnå endret kognitiv funksjonsevne.
 • Kan vurdere begrensningene som ligger i å korrelere hjernefysiologiske mål med opplevelse.

Generell kompetanse

Kandidaten…

 • Har innsikt i hvordan fagfeltet kognitiv nevrovitenskap bidrar til å belyse sentrale temaer i psykologien.
 • Kan vurdere viktigheten av forskningssamarbeid mellom fagfeltet psykologi og andre vitenskaper for å oppnå ytterligere kunnskap om atferd og mentale prosesser.
 • Har innsikt i relevante fagetiske problemstillinger som øket mengde forskningskunnskap kan innebære.

Kognitiv nevrovitenskap omhandler de fysiologiske prosesser som ligger til grunn for mentale ferdigheter. Emnet gir en innføring i hvordan mentale prosesser og opplevelse har basis i nevrobiologisk aktivitet. Det tar videre for seg forløpet av menneskelig erkjennelse fra oppmerksomhet, sansning, tolkning av sansemateriale, språklige prosesser og hukommelse. Emnet omhandler også de nevrale systemer som ligger til grunn for blant annet sansning og søvn. Målet med undervisningen er å gi studenten kjennskap til grunnleggende begreper, temaer, problemstillinger og empiriske forskningsfunn innen kognitiv nevrovitenskap, samt en innføring i ulike forskningsmetoder som benyttes i dette moderne forskningsfeltet.

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger, obligatoriske seminar og nettbasert undervisningsmateriell. I tilknytning til seminarundervisningen, hvor det er fokus på studentaktive læringsformer som gruppearbeid og muntlige presentasjoner, kan det også benyttes læringsaktiviteter som prosjektarbeid, kollokvier og lærerveiledning. I det første året vektlegges studieteknikk, skriftlig fremstillingsferdigheter og analytiske ferdigheter. Dette legger grunnlaget for å bli en god fagperson og faglig formidler. I seminartimene settes fagstoffet fra pensum inn i en dagsaktuell sammenheng og et anvendt perspektiv, for å øke forståelsen av stoffet, evnen til refleksjon og samfunnsengasjementet.

Forventet arbeidsomfang

Semesteret løper fra januar til mai. Se studieprogrammets innledende presentasjon for beskrivelse av forventet arbeidsomfang.

Det avholdes en skriftlig skoleeksamen (fire timer). Eksamen vurderes med bokstavkarakter (A til F).

For å kunne fremstille seg til eksamen må man ha minimum 75% oppmøte i de obligatoriske seminartimene. I tillegg må studenten ha bestått to portprøver.

Portprøvene er jevnt fordelt gjennom semesteret og blir avholdt enten i forbindelse med seminartimer eller elektronisk. Portprøvene i dette emnet er PBL-oppgaver (problembasert læring) der hver student skal levere et notat på 400 ord (+/- 10%).

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

 • Goldstein E, van Hoof J (2018/2020) Cognitive psychology. Cengage Learning. ISBN: 9781473734524. (Kap 1-13. 441 sider).
 • Ågmo, A (2018) Biologisk psykologi. Fagbokforlaget. ISBN 9788245019346 (Kap 1-3, 5, 7, 9, 14. 194 sider)