Gå til innhold
PSY131 Innføring i psykologiens perspektiver

PSY131 Innføring i psykologiens perspektiver

Kode

PSY131

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet PSY131 Innføring i psykologiens perspektiver utgjør 10 studiepoeng av årsstudiet i psykologi og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i psykologi (treårig studieløp).Kunnskapsmål

Kandidaten…

 • Kjenner til psykologiens hovedgrener, sentrale forskningsområder og begrepsapparat.
 • Har kunnskap om historiske linjer og forskningstradisjoner i psykologien.
 • Har kunnskap om psykologiens egenart, mangfoldet i dagens fagfelt samt ulike yrkesarenaer for anvendelse av psykologikompetanse.

Ferdighetsmål

Kandidaten…

 • Kan reflektere over sentrale historiske linjer og forskningstradisjoner i psykologien.
 • Kan anvende et psykologifaglig begrepsapparat og faglige resonnementer for å belyse og formidle et psykologifaglig tema.
 • Kan reflektere over ulike vitenskapelige tilnærminger til sentrale psykologifaglige temaer.
 • Kan vurdere behovet for ulike typer psykologikompetanse i samfunnet.

Generell kompetanse

Kandidaten…

 • Har innsikt i psykologien som en kilde til kunnskap om atferd og mentale prosesser.
 • Kan formidle sentralt psykologifagstoff som teorier og problemstillinger og samtidig vise en realistisk oppfatning av psykologiens muligheter og begrensninger.
 • Kan utveksle psykologifaglige synspunkter og erfaringer med andre vitenskapelige fagområder.

Emnet Innføring i psykologiens perspektiver skal gi studentene en innføring i generell psykologi, psykologihistorie og i anvendelsesområder for psykologikompetanse. Siktemålet med undervisningen er å gi studentene innsikt i sentrale studiefelt i psykologi. Temaene vil bli satt i en historisk kontekst og utdypet fra et samtidig anvendt perspektiv. Denne måten å strukturere emnet gir et innblikk i psykologifaget som noe mangfoldig og dynamisk. Det setter fokus på spenningene og paradoksene mellom de ulike konseptene og fagområdene så vel som hvordan de utfyller og bygger på hverandre. Dette gir et utforskende overblikk over hvordan psykologi generelt har utviklet seg som en teoretisk, empirisk og anvendt disiplin. Videre danner det en grunnlagsforståelse som fordypningsemnene i de fagspesifikke områdene bygger på.

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger, obligatoriske seminar og nettbasert undervisningsmateriell. I tilknytning til seminarundervisningen, hvor det er fokus på studentaktive læringsformer som gruppearbeid og muntlige presentasjoner, kan det også benyttes læringsaktiviteter som prosjektarbeid, kollokvier og lærerveiledning. I det første året vektlegges studieteknikk, skriftlig fremstillingsferdigheter og analytiske ferdigheter. Dette legger grunnlaget for å bli en god fagperson og faglig formidler. I seminartimene settes fagstoffet fra pensum inn i en dagsaktuell sammenheng og et anvendt perspektiv, for å øke forståelsen av stoffet, evnen til refleksjon og samfunnsengasjementet.

Semesteret løper fra august til desember. Se studieprogrammets innledende presentasjon for beskrivelse av forventet arbeidsomfang.

En seminaroppgave på 3500 ord (+/- 10 %) under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • minst 75 % deltagelse på obligatoriske seminartimer
 • innlevering av oppgaveutkast, inkludert problemstilling og selvvalgt pensum
 • veiledning med faglærer/veileder
 • skriftlig emneprøve på 90 minutter med kortsvarsoppgaver fra pensum

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

 • Martin G.N. (2018): Psychology (6.utg.). Pearson Education Ltd. Kap 1, 4-11, 13 og 14 (502 sider). ISBN 978-0273720102
 • Teigen, K. H. (2015): En psykologihistorie (2. utgave). Kap 1-4, 6-12, 13 og 15 (343 s). Fagbokforlaget. ISBN 978824501704

Totalt ca. 845 sider.

Anbefalt støttelitteratur:

 • Grindheim E., Håseth K., Teigen K.H., Skre I., Flaten M.A., Svartdal F (2008) Innføring i psykologi: Kommentarhefte. NKI fjernundervisning. ISBN 9788256265381
 • Svartdal F. (2011) Psykologi 1. En introduksjon (nyeste utgave). Gyldendal. ISBN 9788205405295