Gå til innhold
PSY123 Personlighets- og sosialpsykologi

PSY123 Personlighets- og sosialpsykologi

Kode

PSY123

Undervisningssemester

Vår

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet PSY123 Personlighets- og sosialpsykologi utgjør 10 studiepoeng av årsstudiet i psykologi, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i kultur-og samfunnspsykologi (tre-årig studieløp).Kunnskapsmål

Etter dette kurset skal du

 • Ha oversikt over klassiske og samtidige sosialpsykologiske teorier, metoder og forskningsresultater.
 • Kunne gjøre rede for det sosiales innvirkning på kognisjon, adferd og holdninger både på individnivå og gruppenivå.
 • Kunne gjøre rede for ulike tilnærminger innenfor personlighetspsykologien, og forklare sentrale personlighetspsykologiske teorier, modeller og bruksområder.
 • Forstå sosialpsykologiens og personlighetspsykologiens plass og rolle i psykologifaget som helhet.
 • Kjenne til faglige debatter og anvendelse innenfor sosialpsykologi og personlighetspsykologi.

Ferdighetsmål

Etter dette kurset skal du

 • Kunne beskrive og analysere et fenomen med ulike sosialpsykologiske og personlighetspsykologiske perspektiver.
 • Ha en kritisk og respektfull tilnærming til kunnskap og praksis innenfor sosialpsykologi og personlighetspsykologi som fagfelt for å kunne skille mellom kunnskap og meninger.
 • Kunne drøfte ulike tilnærminger til og forståelser for hva som gjør et individ unikt, og betydningen av samspillet mellom individet og det sosiale.
 • Demonstrere god skriftlig formidlingsevne og kunne anvende faglige resonnementer for å belyse sosialpsykologiske og personlighetspsykologiske temaer.

Generell kompetanse

Etter dette kurset skal du

 • Kunne formulere deg skriftlig med redegjørelser og drøftinger på en strukturert og faglig måte.
 • Kunne raskt skaffe deg oversikt over og trekke ut hovedargumentene i aktuelt fagstoff.
 • Kunne reflektere rundt sammenhenger mellom hverdagsopplevelser og psykologisk fagkunnskap.

Kurset Personlighets- og sosialpsykologi skal gi studentene en grunnleggende innføring i både personlighetspsykologi og sosialpsykologi som fagområde. Sentrale emner i begge fagfelt belyses med ulike klassiske og moderne teoretiske bidrag og anvendelsesområder slik at du sitter igjen med en grundig og oppdatert forståelse av disse fagområdene i psykologi. Det vil også legges vekt på hvordan fagperspektivene både utfyller og står i kontrast til hverandre. Denne vinklingen gir en særegen mulighet til kritisk drøfting av og refleksjon over spenningene, kontrastene, utfordringene, mangfoldet og potensialet til psykologi som fagfelt generelt. Undervisningen i sosialpsykologi vil ha hovedfokus på emnene sosial tenkning, sosial påvirkning og sosiale relasjoner. I personlighetspsykologi vil undervisningen omfatte hva menes med personlighet og personlighetsteorier, individuelle ulikheter, personlighetspsykologiens teorisystemer, selvet/identitet og kultur og personlighet.

Dette undervises parallelt med PSY122 Biologisk, kognitiv og utviklingspsykologi og Ex.phil. I forelesningene og seminararbeidet vil det aktivt jobbes med å trekke veksler på denne kombinasjonen av fag. Synergien mellom innføringene i disse fagområdene åpner opp for en spennende utforskning og refleksjon rundt spørsmål som “hva er et menneske?”, “hva gjør meg til meg?”, “er vi mer enn de biologiske prosessene i kroppen?”, og “hvilke implikasjoner har slike spørsmål og deres svar for forståelsen av psykologi som fagfelt, både teoretisk, empirisk og anvendt?”. Denne faglige refleksjonen omkring både teoretiske og praktiske problemstillinger i psykologien som vitenskap, samt fokus på å utvikle din evne til faglig formidling, er noe av den særegne vektingen som kjennetegner psykologifaget ved Ansgar høyskole.

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger, obligatoriske seminarer og nettbasert undervisningsmateriell (Canvas). I tilknytning til seminarundervisningen, hvor det er fokus på studentaktive læringsformer som gruppearbeid og muntlige presentasjoner, kan det også benyttes læringsaktiviteter som prosjektarbeid, kollokvier og lærerveiledning. I det første året vektlegges studieteknikk, skriftlig fremstillingsferdigheter og analytiske ferdigheter. Dette legger grunnlaget for å bli en kompetent fagperson og fagformidler. I seminartimene settes fagstoffet fra pensum inn i et dagsaktuelt og et anvendt perspektiv for å øke forståelsen av stoffet, evnen til refleksjon og samfunnsengasjementet.

Forelesningene har et omfang på 48 undervisningstimer i semesteret, og seminaret et omfang på inntil 12 undervisningstimer i semesteret. Semesteret løper fra januar til mai. Det er beregnet 9 timer i uka på eget arbeid og kollokviegrupper i løpet av semesteret på dette kurset. Dersom man tar 30 studiepoeng i semesteret er arbeidsbelastningen 27 timer selvstudium og kollokvier i uka. Dette er et fulltidsstudium

For å kunne gå opp til eksamen må man ha ⅔ oppmøte på de obligatoriske seminartimene.

Portprøvene er jevnt fordelt gjennom semesteret og blir avholdt enten i forbindelse med seminartimer eller elektronisk. De vil være en form for flersvarsoppgaver fokusert på forståelsen av fagterminologi og teorier. Du må ha ⅔ riktig for å bestå.

Det avholdes en skriftlig skoleeksamen (fire timer), som sensureres av ekstern sensor. Eksamen vurderes med bokstavkarakterer (A til F). Studenter som får bokstavkarakteren F, har ikke bestått eksamen.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

Personlighetspsykologi (ca 350 sider)

 • Larsen, R. , Buss, D. , Wismeijer, A. & Song, J. (2017): Personality Psychology. Domains of knowledge about human nature. Second edition. London: McGraw Hill Education (677 sider) ISBN-13 9780077175177 eller ISBN 9781526846426

Sosialpsykologi (ca 350 sider)

 • Elliot Aaronson, Timothy Wilson, Samuel Sommers (2016) Social Psychology 9th ed. ISBN 9780133936544