Gå til innhold
PSY122 Biologisk, kognitiv og utviklingspsykologi

PSY122 Biologisk, kognitiv og utviklingspsykologi

Kode

PSY122

Undervisningssemester

Vår

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet PSY122 Biologisk, kognitiv og utviklingspsykologi utgjør 10 studiepoeng av årsstudiet i psykologi, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i kultur- og samfunnspsykologi (treårig studieløp).Kunnskapsmål:

Etter dette kurset skal du

 • Ha kunnskap om biologisk, kognitiv og utviklingspsykologi som basaldisipliner i vitenskapelig psykologi.
 • Ha grunnleggende kunnskap om nervesystemets oppbygging og funksjon.
 • Ha grunnleggende kunnskap om nervesystemet som korrelat til atferd og opplevelse.
 • Kunne gjøre rede for ulike metodiske tilnærminger som benyttes for å knytte et nevralt korrelat til atferd og opplevelse, samt kjenne til hvorfor komparative studier benyttes.
 • Kjenne til sentrale kognitive funksjoner hos mennesket og hvordan de forskes på.
 • Kunne gi eksempler på sammenhengen mellom kognitiv funksjonsevne og nervesystemet, og gjenkjenne behovet for kognitiv og biologisk psykologi i forståelsen av kognitive funksjoner ved utvikling og sykdom.
 • Kunne gjengi og forklare sentrale utviklingspsykologiske teorier, hovedtrekkene og variasjonene i menneskets utvikling og de viktigste utviklingsmekanismene.
 • Kunne gjøre rede for de viktigste forholdene som påvirker utviklingen på ulike områder i barne- og ungdomsalderen, og i den senere voksenalderen.
 • Forstå hvordan biologiske, kognitive og utviklingspsykologiske fenomener kan studeres og forklares på flere måter, og vurdere ulike teoretiske forklaringer opp mot hverandre.

Ferdighetsmål:

Etter dette kurset skal du

 • Kunne anvende et faglig begrepsapparat for å belyse temaer i biologisk, kognitiv og utviklingspsykologi.
 • Kunne redegjøre for den vitenskapelige nytten av å studere biologisk, kognitiv og utviklingspsykologi sammen.
 • Kunne anvende ulike psykologiske perspektiver i analyse og beskrivelse av biologiske, kognitive og utviklings psykologiske fenomener.
 • Ha tilegnet deg en forståelse av utvikling som et komplekst samvirke mellom biologiske forhold, kognitive prosesser, og sosiale og kulturelle erfaringer, samt kunne formidle en etisk reflektert forståelse av utvikling som en helhetlig prosess.

Generell kompetanse:

Etter dette kurset skal du

 • Kunne anvende faglige resonnementer for å belyse biologiske, kognitive og utviklingspsykologiske temaer.
 • Kunne formulere deg skriftlig med redegjørelser og drøftinger på en strukturert og faglig måte.
 • Kunne raskt skaffe deg oversikt over og trekke ut hovedargumentene i aktuelt fagstoff.

Kurset gir en innføring i biologisk, kognitiv og utviklingspsykologi. Det skal gi en oversikt over de ulike måtene å tilnærme seg psykologiens gjenstandsfelt med fokus på mennesket - vår atferd, mentale prosesser og utvikling. Kurset gir en innføring i det biologiske grunnlaget for menneskets atferd og bevissthet. Du vil få kjennskap til sentrale nevrobiologiske prinsipper involvert i prosesser som omfatter viktige psykologiske tema som for eksempel sansing og persepsjon, motivasjon, emosjoner, hukommelse, språk, søvn og mentale lidelser. Temaene vil bli relatert til kunnskap fra kognitiv psykologi. Det vil ta for seg hele forløpet av menneskelig erkjennelse fra oppmerksomhet, sansing, persepsjon, handling, språklige prosesser, problemløsning og tenkning til læring og hukommelse. Målet med undervisningen er å gi deg kjennskap til de viktigste begreper, temaer, problemstillinger og empiriske forskningsfunn innen moderne kognitiv teori, både når det gjelder hvordan vi tar imot, tolker, bearbeider, bevarer og bruker informasjon. Dessuten vil kurset gi deg en innføring i ulike metoder som benyttes innenfor forskningsområdet biologisk psykologi.

Fagområdene biologisk og kognitiv psykologi komplementeres med en innføring i utviklingspsykologi. Det gir deg en oversikt over menneskets utvikling fra befruktning, gjennom barneårene, ungdomstiden og voksen alder. Målet med undervisningen er å gi deg innsyn i utviklingspsykologiske teorier og forståelse for utvikling som en helhetlig prosess. Videre gir undervisningen studentene innsikt i metoder som benyttes innen utviklingspsykologien. I tillegg til å gi en dypere og oppdatert forståelse av de tre fagfeltene i psykologi, representerer PSY122 en moderne nevrovitenskapelig tilnærming til psykologiens gjenstandsfelt.

PSY122 undervises parallelt med PSY123 Personlighets- og sosialpsykologi og Ex.phil. I forelesningene og seminararbeidet vil det aktivt jobbes med å trekke veksler på denne kombinasjonen av fag. Synergien mellom innføringene i disse fagområdene åpner opp for en spennende utforskning og refleksjon rundt spørsmål som “hva er et menneske?”, “hva gjør meg til meg?”, “er vi mer enn de biologiske prosessene i kroppen?”, og “hvilke  implikasjoner har slike spørsmål og deres svar for forståelsen av psykologi som fagfelt, både teoretisk, empirisk og anvendt?”. Denne faglige refleksjonen omkring både teoretiske og praktiske problemstillinger i psykologien som vitenskap, samt fokus på å utvikle din evne til faglig formidling, er noe av den særegne vektingen som kjennetegner psykologifaget ved Ansgar høyskole.

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger, obligatoriske seminarer og nettbasert undervisningsmateriell (Canvas). I tilknytning til seminarundervisningen, hvor det er fokus på studentaktive læringsformer som gruppearbeid og muntlige presentasjoner, kan det også benyttes læringsaktiviteter som prosjektarbeid, kollokvier og lærerveiledning. I det første året vektlegges studieteknikk, skriftlig fremstillingsferdigheter og analytiske ferdigheter. Dette legger grunnlaget for å bli en kompetent fagperson og fagformidler. I seminartimene settes fagstoffet fra pensum inn i et dagsaktuelt og et anvendt perspektiv for å øke forståelsen av stoffet, evnen til refleksjon og samfunnsengasjementet.

Forelesningene har et omfang på 48 undervisningstimer i løpet av semesteret, og seminaret har et omfang på inntil 12 undervisningstimer i løpet av semesteret. Terminen løper fra januar til mai. Det er beregnet 9 timer i uka på eget arbeid og kollokviegrupper i løpet av semesteret på dette kurset. Om man tar 30 studiepoeng i semesteret er arbeidsbelastningen 27 timer selvstudium og kollokvier i uka. Dette er et fulltidsstudium.

For å kunne fremstille seg til eksamen må man ha hatt ⅔ oppmøte på de obligatoriske seminartimene. Portprøvene er jevnt fordelt gjennom semesteret og blir avholdt enten i forbindelse med seminartimer eller elektronisk. De vil være en form for flersvarsoppgaver fokusert på forståelsen av fagterminologi og teorier.

Det avholdes en skriftlig skoleeksamen (fire timer), som sensureres av intern og ekstern sensor. Eksamen vurderes med bokstavkaraktene A til F. Studenter som får bokstavkarakteren F, har ikke bestått eksamen.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

Biologisk psykologi (ca 200 sider)

 • Barnes, J. (2013) Essential Biological Psychology. London: Sage Publications. ISBN 9781847875419

Kognitiv psykologi (ca 250 sider)

 • Matlin, M. W. (2013) Cognitive Psychology  (8th ed.). New York: J. Wiley & Sons. ISBN 9781118318690

Utviklingspsykologi (ca 250 sider)

 • Tetzchner S. v. (2012) Utviklingspsykologi (2. utg). Oslo: Gyldendal. ISBN 9788205390782