Gå til innhold
PSY111 Innføring i psykologi

PSY111 Innføring i psykologi

Kode

PSY111

Undervisningssemester

Vår

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet PSY111 Innføring i psykologi er et introduksjonskurs i den vitenskapelige psykologien.Kunnskapsmål:
Kandidaten…

 • Har kunnskap om den vitenskapelige psykologiens egenart
 • Har kunnskap om samtlige basaldisipliner i psykologien
 • Kjenner til begrepsapparatet som benyttes for å beskrive fenomener i psykologien
 • Kjenner til sentrale historiske linjer og forskningstradisjoner i psykologien

Ferdighetsmål:
Kandidaten…

 • Kan anvende et faglig begrepsapparat og faglige resonnementer for å belyse og formidle et psykologifaglig tema.
 • Kan gjøre rede for ulike vitenskapelige tilnærminger til sentrale psykologifaglige temaer.
 • Kan gjøre rede for anvendbarheten av psykologikunnskap.
 • Kan gjøre rede for grunnleggende metodiske kjennetegn på valid forskning

Generell kompetanse:
Kandidaten…

 • Skal kunne reflektere over psykologien som en vitenskap som har fremkommet med innspill fra ulike støttedisipliner.
 • Skal kunne reflektere over psykologien som en kilde til kunnskap om atferd og opplevelse.
 • Skal kunne gjenkjenne behovet for psykologikompetanse i samfunnet.

Emnet Innføring i psykologi skal gi studentene innføring i psykologiens forsknings- og anvendelsesområder. Siktemålet med undervisningen er å gi studentene innsikt i sentrale psykologiske emner som biologisk psykologi, kognitivpsykologi, læringspsykologi, motivasjon og emosjoner, personlighet og individuelle forskjeller, utviklingspsykologi, helsepsykologi, sosialpsykologi, klinisk psykologi, etc.

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger, seminar og nettbasert undervisningsmateriell (Canvas). I tilknytning til seminarundervisningen, hvor det er fokus på studentaktive læringsformer som gruppearbeid og muntlige presentasjoner, kan det også benyttes læringsaktiviteter som prosjektarbeid, kollokvier og lærerveiledning.

Forventet arbeidsomfang

Emnet PSY111 innføring i psykologi utgjør 10 studiepoeng og går over ett semester. Ifølge Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring skal et studieår ha et arbeidsomfang på mellom 1500 og 1800 timer, hvilket betyr 280-300 arbeidstimer for et emne på 10 studiepoeng.

For å kunne fremstille seg til eksamen må man ha minimum 75% oppmøte i de obligatoriske seminartimene og ha bestått tre av fire portprøver.

Portprøvene er jevnt fordelt gjennom semesteret og blir avholdt enten i forbindelse med seminartimer eller elektronisk. Dette er flersvarsoppgaver der spørsmålene omhandler fagterminologi og teorier. Studenten må ha minimum 75% riktige svar for å bestå en slik portprøve.

Vurdering/eksamen
Det avholdes en skriftlig skoleeksamen (fire timer). Eksamen vurderes med bokstavkarakter. AHS benytter bokstavkarakterer (A til F).

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

Helgesen, Leif A.: Menneskets dimensjoner. Lærebok i psykologi. Cappelen Damm Akademisk, 2021 (ca. 400 sider)

I tillegg vil artikler/materiell til bruk i seminartimene gjøres tilgjengelig i Canvas (ca. 200 sider).