Gå til innhold
PSY111 Innføring i psykologi

PSY111 Innføring i psykologi

Kode

PSY111

Undervisningssemester

Vår

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet PSY111 Innføring i psykologi er et introduksjonskurs i den vitenskapelige psykologien.Kunnskapsmål:
Kandidaten…

 • Har kunnskap om den vitenskapelige psykologiens egenart
 • Har kunnskap om samtlige basaldisipliner i psykologien
 • Kjenner til begrepsapparatet som benyttes for å beskrive fenomener i psykologien
 • Kjenner til sentrale historiske linjer og forskningstradisjoner i psykologien

Ferdighetsmål:
Kandidaten…

 • Kan anvende et faglig begrepsapparat og faglige resonnementer for å belyse og formidle et psykologifaglig tema.
 • Kan gjøre rede for ulike vitenskapelige tilnærminger til sentrale psykologifaglige temaer.
 • Kan gjøre rede for anvendbarheten av psykologikunnskap.
 • Kan gjøre rede for grunnleggende metodiske kjennetegn på valid forskning

Generell kompetanse:
Kandidaten…

 • Skal kunne reflektere over psykologien som en vitenskap som har fremkommet med innspill fra ulike støttedisipliner.
 • Skal kunne reflektere over psykologien som en kilde til kunnskap om atferd og opplevelse.
 • Skal kunne gjenkjenne behovet for psykologikompetanse i samfunnet.

Emnet Innføring i psykologi skal gi studentene innføring i psykologiens forsknings- og anvendelsesområder. Siktemålet med undervisningen er å gi studentene innsikt i sentrale psykologiske emner som biologisk psykologi, kognitivpsykologi, læringspsykologi, motivasjon og emosjoner, personlighet og individuelle forskjeller, utviklingspsykologi, helsepsykologi, sosialpsykologi, klinisk psykologi, etc.

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger, seminar og nettbasert undervisningsmateriell (Canvas). I tilknytning til seminarundervisningen, hvor det er fokus på studentaktive læringsformer som gruppearbeid og muntlige presentasjoner, kan det også benyttes læringsaktiviteter som prosjektarbeid, kollokvier og lærerveiledning.

Forventet arbeidsomfang

Emnet PSY111 innføring i psykologi utgjør 10 studiepoeng og går over ett semester. Ifølge Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring skal et studieår ha et arbeidsomfang på mellom 1500 og 1800 timer, hvilket betyr 280-300 arbeidstimer for et emne på 10 studiepoeng.

For å få vurdert eksamen, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • Minimum 75% aktiv deltakelse i seminartimer.

Vurdering/eksamen
Det avholdes en skriftlig skoleeksamen (fire timer). Eksamen vurderes med bokstavkarakter. AHS benytter bokstavkarakterer (A til F).

Studenter som får bokstavkarakteren F, har ikke bestått eksamen.

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

Helgesen, Leif A.: Menneskets dimensjoner. Lærebok i psykologi. Cappelen Damm Akademisk, 2021 (ca. 400 sider)

I tillegg vil artikler/materiell til bruk i seminartimene gjøres tilgjengelig i Canvas (ca. 200 sider).


Kontaktperson