Gå til innhold
PRA232 Pastoren som leder

PRA232 Pastoren som leder

Kode

PRA232

Undervisningssemester

Vår

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet PRA232 Pastoren som leder er fordypningsfag/valgemne i praktisk teologi og utgjør 10 studiepoeng av studieprogrammet Bachelor i teologi (treårig studieløp).

Emnet består av tre kurs: Pastoral identitet, Pastor i praksis og Lede menighetsplanting.Årsstudium i teologi eller tilsvarende.

Kunnskapsmål

Kandidaten…

 • har kunnskap om pastorkallet og rolletenkningens betydning for pastortjenesten, for pastorens selvforståelse og sosiale identitet.
 • har bred kunnskap om pastorens funksjon og ansvar som hovedpastor, administrator og stabsleder.
 • har innsikt i kirkerett for frikirkelige menigheter.

Ferdighetsmål

Kandidaten…

 • utvikler en bærekraftig forståelse av pastoryrkets identitetsskapende sider.
 • viser evne til å ta vare på og styrke de forutsetningene som gjør at man kan stå i denne type tjeneste over tid.
 • utvikler innsikt og gode ferdigheter med tanke på å fungere godt med et mangfoldig pastoralt lederansvar – som administrator, leder for både ansatte og frivillige og i representative roller.

Generell kompetanse

Kandidaten…

 • kan formidle pastortjenestens betydning for et menighetsfellesskap og for kirkesamfunnet.
 • kan anvende faglig kunnskap i møte med de ulike rollene og oppgavene som en pastor står ansvarlig for i en menighet.

Emnet er delt inn i tre kurs.

Pastoral identitet (3 studiepoeng)

 • Kurset skal gi studentene forståelse av pastorkallet og pastorrollens betydning for tjenesten, og sosiale identitet. Kurset setter søkelys på forholdet mellom kallet til å være hyrde og oppgavene som administrator og leder. Emnet skal gi kunnskap om spenninger mellom yrkeskarriere og selvoppofrelse i pastortjenesten. Emnet skal hjelpe studenten til å reflektere over pastoryrkets identitetsskapende sider og styrke forutsetningene for å kunne stå i denne typen arbeid over tid.

Pastor i praksis (4 studiepoeng)

 • Kurset gir en innføring i pastorens administrative ansvarsområder og funksjoner. Pastorens relasjon til kirkesamfunn, menighetsstyre, til ansatte og frivillige medarbeidere, vil tematiseres. Pastorens rolle overfor samfunnet og media vil bli belyst. Kurset gir også en innføring i kirkerett for frikirkepastorer. 

Lede menighetsplanting (3 studiepoeng)

 • Kurset skal gi studenten innsikt i betydningen av menighetsplanting i dag – i lys av en nytestamentlig og misjonal forståelse av kirkens vekst og utvikling. Studentene skal gjennom kurset utvikle tilstrekkelig kunnskap om og kompetanse til – under veiledning – å lede etableringen av en ny menighet.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger og seminarer. Seminarene har obligatorisk fremmøte.

Vurdering/ eksamen

I dette emnet skriver studenten en seminaroppgave på 3500 ord under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • innledende oppgaveseminar
 • innlevering av oppgaveutkast, inkludert problemstilling og selvvalgt pensum
 • en veiledningssamtale med faglærer/veileder
 • presentasjon av oppgavens problemstilling og struktur i grupper (avsluttende oppgaveseminar)
 • minst 75 % deltagelse på obligatoriske seminartimer

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

Pastoral identitet

 • Peyton, N. & Gatrell, C. Managing Clergy Lives: Obedience, Sacrifice, Intimacy. Bloomsbury Publishing, 2013. Side 1-9; 25-34; 40-178 (155 sider)
 • Engedal, L. G. Meningsfull tjeneste - belastende arbeid: En undersøkelse av slitasjefaktorer i norske menighetspresters arbeid [Meaningful ministry – Draining work: A study of wear factors in the work of parish pastors]. Halvårsskrift for praktisk teologi, 25(1), (2008). Side 3–16.
 • Felter, K. D. Office and/or calling? Negotiating normativity in the field of ministry. In J. Ideström & T. S. Kaufman (Eds.), What really matters: Scandinavian perspectives on ecclesiology and ethnography. Pickwick Publications, 2018. Side 109-123.
 • Kaufman, T. S., Felter, K. D., & Gaarden, M. (2016). Person og prestetjeneste: Persondimensjonens betydning for prestens profesjonsutøvelse. Tidsskrift for praktisk teologi, 2, 2016. Side 45–56.
 • Kaufman, T. S. Verken “24/7” eller “ni-til-fire”: Presterollen mellom arbeid og fritid hos norske menighetsprester. Tidsskrift for praktisk teologi, 2, 201, 2016. Side 20–32.
 • Niemelä, K. Calling or vocation: A shift from spiritual toward secular vocation among applicants to studies in theology and theological candidates in Finland. Tidsskrift for kirke, religion, samfunn, 1(14), 2001. Side 43–52.

Pastor i praksis

Lede menighetsplanting

 • Tang, Len og Cotherman, Charles E. Sent to Flourish: A Guide to Planting and Multiplying Churches. IVP Academic, Downers Grove: 2019. (ca. 250 sider).

Eller

 • Morey, Tim. Planting a Church Without Losing Your Soul: Nine Questions for the Spiritually Formed Pastor.  IVP Academic, Downers Grove: 2020. (192 sider).