Gå til innhold
PRA231 Gudstjeneste og forkynnelse

PRA231 Gudstjeneste og forkynnelse

Kode

PRA231

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet PRA231 Gudstjeneste og forkynnelse er fordypningsfag/valgemne i praktisk teologi og utgjør 10 studiepoeng av studieprogrammet Bachelor i teologi (treårig studieløp).

Undervisningen foregår gjennom obligatoriske forelesninger, seminar, feltstudium og diverse arbeidskrav (feltrapport, prekenøvelse og gudstjeneste-gjennomføring i gruppe).Årsstudium i teologi eller tilsvarende.

Kunnskapsmål

Kandidaten…

 • kjenner til den kristne gudstjenestens historie og ulike gudstjenestetradisjoner – med vekt på urkirken, og den frikirkelige og lavkirkelige gudstjenestetradisjon i moderne tid.
 • har kunnskap om gudstjenestens ulike former og dens plass og funksjon i kristent arbeid i dag.
 • kjenner til den kristne forkynnelsens historie og ulike former.
 • har innsikt i forkynnelsens plass og funksjon i dagens menighetsliv og gudstjeneste.
 • har kunnskap om prekenlære i sin alminnelighet og bibelutleggende forkynnelse i særdeleshet.

Ferdighetsmål

Kandidaten…

 • kan reflektere rundt gudstjenestens og forkynnelsens plass og funksjon og form i dagens menighetsliv.
 • kan arbeide med forkynnelse fra idestadiet til gjennomført preken.
 • kan planlegge og lede gudstjenester, herunder forrette kirkelige handlinger.

Generell kompetanse

Kandidaten…

 • anvender pastoral kompetanse i planlegging og gjennomføring av gudstjeneste og forkynnelse.
 • anvender kommunikasjon og samarbeid med medarbeidere og andre deltakere i planlegging og gjennomføring av gudstjeneste.
 • anvender personlige forberedelser i planlegging og gjennomføring av gudstjeneste og forkynnelse.

Gudstjeneste (5 studiepoeng)

 • Kurset gir studenten innsikt i gudstjenestens hensikt, utforming og funksjon. I kurset vil planlegging og gjennomføring av ulike typer gudstjenester stå sentralt, med særlig fokus på gudstjenestearbeid i en norsk frikirkelig og lavkirkelig sammenheng. Som grunnlag for arbeidet med gudstjenesten vil det legges vekt på gudstjenestens historie, teologi, form, faser og kirkelige handlinger (dåp og nattverd). Gjennom caseoppgaver vil studentene jobbe med praktisk gudstjenestearbeid.

Forkynnelse (5 studiepoeng)

 • Kurset gir studenten innsikt i hva kristen forkynnelse er, med særlig vekt på prekenen som kommunikasjon. Studenten blir utfordret til å arbeide med seg selv og sin prekenforberedelse, for å oppøve ferdigheter til å preke aktuelt og levende til mennesker i dag. Tema i kurset vil være ulike dimensjoner ved forkynnelsen, blant annet forkynnelsens basis, forkynnerens personlige liv, forkynnelsen og tilhørerne, forholdet mellom tekstforståelse, utleggelse og anvendelse, struktur og stil, illustrasjoner, samt ulike forkynnelsessituasjoner/kasualia (blant annet vielse og gravferd). Gjennom praktiske øvelser vil studentene få erfaring med forberedelse og fremføring av forkynnelse.

Det avholdes en 4 timers skriftlig eksamen. Eksamen vurderes etter gradert skala A – F.

Obligatoriske arbeidskrav som skal være bestått for å ta eksamen:

 • Gjennomført feltstudie og innlevert rapport
 • Prekenøvelse
 • Gruppearbeid om gudstjeneste-case
 • Deltagelse i minst 75% av de obligatoriske seminartimene

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

Forkynnelse

 • Chapell, B. Christ centered preaching. Redeeming the expository sermon. Baker Academic, Grand Rapids: 2018. Side 23-246 (223 sider).
 • Kim, M. Preaching with cultural intelligence. Baker Academic, Grand Rapids: 2017. (50 utvalgte sider).

Gudstjeneste

 • Basden, P.A. (ed.) (2004). Exploring the Worship Spectrum. Zondervan, Grand Rapids: 2004. Side 59-75; 99-116; 139-152; 175-191 (62 sider).
 • Cherry, C.M. The Worship Architect. Baker Academic, Grand Rapids: 2010. Side 35–122 (87 sider).
 • Segler, F.M. og R. Bradley. Christian Worship. Its Theology and Practice. 3rd Edition. B&H Publishing Groups, Nashville: 2006. Side 3–72; 105-128; 261–294 (125 sider).