Gå til innhold
PRA213 Ledelse og organisasjonsutvikling

PRA213 Ledelse og organisasjonsutvikling

Kode

PRA213

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

5

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

NorskÅrsstudium i Kristendom med RLE eller tilsvarende.

Kunnskapsmål:

 • Grunnleggende kunnskap om utvalgte ledelsesteorier og modeller for organisasjonsutvikling
 • Grunnleggende kunnskap om lederrollens utfordringer og muligheter ved ledelse av medarbeidere i organisasjonen
 • Grunnleggende kunnskap om ledelse av tverrfaglig ledergrupper / stabsfellesskap
 • Grunnleggende kunnskap om ledelse av organisasjonskulturen

Ferdighetsmål:

 • Kunne kritisk vurdere ulike lederskapsteorier og organisasjonens struktur og kultur i forhold til hensikt og mål
 • Kunne anvende teori om lederskap og organisasjonsutvikling på ulike nivåer i menigheten/organisasjonen  
 • Kunne ut fra et ledersynspunkt vurdere hva som er organisasjonens mål, utviklings behov og ressurser, og ut i fra det bidra til en strategisk planlegging og gjennomføring av organisasjonsutviklingstiltak for å nå ønsket mål sammen med en ledergruppe eller et stabsfelleskap
 • Kunne reflektere omkring egen rolle og atferd som leder og forstå ledelses betydning for organisasjonsutvikling

Generell kompetanse:

 • Kunne utvikle sin identitet og integritet som leder både i sekulær og kirkelig sammenheng
 • Kunne bidra til å utvikle god lederkultur og struktur i menighet og organisasjon
 • Kunne utvikle kompetanse til å lede og utvikle organisasjon og menighet

Kurset skal gi en grunnleggende innføring i faget ledelse til bruk i samfunn, kultur og kirke – med vekt på lederrolle og ledelsesutøvelse i organisasjon og menighet. Studentene skal kjenne til den vanlige organisatoriske og samfunnsmessige bruk av begreper og modeller innenfor ledelse – samt grunnleggende tenkning innenfor institusjonell forståelse av lederrollen. Spesielt vektlegges forståelsen av hva som særpreger lederskap i organisasjon og menighet. Undervisningen skal også legge til rette for læring og refleksjon omkring egen rolle, forutsetninger og egenskaper som leder – med vekt på den organisasjon og menighet. Som en del av emnet skal studenten skrive et refleksjonsnotat på 1500 ord, etter angitt mal. Notatet skal omhandle egen lederrolle og lederforståelse.

I dette emnet avholdes det en kort hjemmeeksamen. Oppgaven gis i Inspera Assessment og studenten får 5 timer til å besvare oppgaven.

Oppgaven kan enten bestå av en eller to oppgaver. Dersom det er to oppgaver, teller de 50% hver. Besvarelsen bør ikke inneholde færre enn 800 ord og maks 2500 ord. Hvis du bruker kilder under eksamen, skal besvarelsen ha løpende referanser og litteraturliste. Litteraturlisten skal samles på slutten og inngår ikke i ordtellingen.

Vurderes med gradert karakter A-F. 

Obligatoriske refleksjonsnotat må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

 • Berg, Morten Emil: Ledelse; Verktøy og virkemidler, Universitetsforlaget 3. utgave 2008: s. 21-108, 148 – 190: 129 sider
 • Martinsen, Øyvind (red): Perspektiver på ledelse. Oslo: Gyldendal, 2009  s59-146: 87 sider
 • Nordby, Gunnar A.: Ledelse er å beherske, Ledelse i den lokale kirke og menighet, Kristiansand: Anskar, Kompendium 2018, s 9-43: 34 sider
 • Bang, Henning og Midelfart, Thomas Nesset: Effektive ledergrupper. Oslo: Gyldendal, 2012 s 107-158: 51 sider
 • Bang, Henning: Organisasjonskultur. Oslo: Universitetsforlaget 2011 s 45-102: 57 sider