Gå til innhold
PRA208 Praksis i Den norske kirke

PRA208 Praksis i Den norske kirke

Kode

PRA208

Undervisningssemester

Vår

Studiepoeng

5

Studiested

Praksisplasser i DnK

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet PRA208 Praksis utgjør 5 studiepoeng av PRA200 fordypning i praktisk teologi i studieprogrammet Bachelor i Praktisk Teologi. PRA200 skal til sammen utgjøre minst 40 studiepoeng.

PRA208 skal gi studentene relevant praksiserfaring med henblikk på arbeid og tjeneste i Den norske kirke.Minst 140 av de obligatoriske studiepoengene i bachelor i praktisk teologi eller tilsvarende.

Kunnskapsmål:

 • God kunnskap om presterollens særtrekk, utfordringer og muligheter
 • God kunnskap om egne ferdigheter som leder og forkynner
 • God kunnskap om prestens rolle som gudstjenesteleder
 • Grunnleggende kunnskap om liturgikk som fagfelt, samt god kunnskap om Ordning for hovedgudstjenesten i Den norske kirke.

Ferdighetsmål:

 • Bli mer bevisst hvordan en kan benytte sine ferdigheter, styrker og svakheter. 
 • Utvikle større evne til å reflektere over rollen som leder
 • Kunne anvende og reflektere over egne kommunikasjons- og forkynnerevner i en praktisk liturgisk kontekst, herunder gudstjenester, dåp og gravferd. 
 • Kunne forberede og gjennomføre trosopplæringssamlinger med barn eller med konfirmanter
 • Inngå i veiledningsprosesser og reflektere faglig over dette

Generell kompetanse:

 • Bli kjent med hvordan egne styrker og svakheter aktualiseres i en yrkessituasjon i Den norske kirke
 • Utvikle en dypere forståelse for presterollens yrkesetiske utfordringer 
 • Utvikle en dypere kalls- og tjenesteforståelse

Praksisen har som målsetning å gi praktikanten teoretisk og praktisk innføring i prestetjenestens karakter, samt veiledning og øvelse i å reflektere over denne kunnskapen.  Studenten vil få grunnleggende innføring i gudstjenesteledelse, forvaltning av sakramentene, veiledning og trosopplæring.

Denne målsetningen søkes oppfylt ved at studenten gjennom undervisning, observasjon og deltagelse får et så utfyllende bilde som mulig av prestens rolle i et sokn og kirkens rolle i lokalsamfunnet. I praksisperioden skal praktikanten gjennomføre prioriterte arbeids- og tjenesteoppgaver, som er sentrale for praksisfeltet, under nær oppfølging av veileder, hvor det også tas hensyn til studentenes særskilte utrustning og fremtidige tanker for valg av yrke. Den ukentlige veiledningssamtale og den felles evaluering av praksistidens rapporter står sentralt.

Refleksjon er et viktig nøkkelord som gjør seg gjeldende på alle felt; både med hensyn til det lutherske kirkesyn, herunder kirkens organisasjon, ledelse, gudstjenesteliv og spiritualitet; ens egen tjeneste og kallsidentitet; lokalmenighetens funksjon i samfunnet; samt evangeliet kontekstualisert i møte med det moderne menneske.  

Arbeidskrav

 • 3 ukers praksis, av 37,5 timer = 112,5 timer
 • To forberedende samlinger = 8 timer
 • Samtaler med lokal praksisveileder i forkant = 3 timer
 • Felles oppsummering og individuell samtale i etterkant = 4 timer
 • Reisetid til og fra praksissted = 4 timer 

Emnet vurderes til bestått / ikke bestått etter gjennomført 3 ukers praksis.  Alle rapporter og evalueringer gitt i praksiskatalogen skal være fullført og godkjent.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.