Gå til innhold
PRA205 Personlig og pastoral utvikling

PRA205 Personlig og pastoral utvikling

Kode

PRA205

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

5

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet PRA205 personlig og pastoral utvikling utgjør 5 studiepoeng av PRA200 fordypning i praktisk tologi i studieprogrammet Bachelor i Praktisk Teologi. PRA200 skal til sammen utgjøre minst 40 studiepoeng.

Undervisningen foregår gjennom obligatoriske forelensinger, seminarer, samtaler og dialoger. Som en del av kurset skal den enkelte student arbeide med sin egen troshistorie.Årsstudium i Kristendom med RLE eller tilsvarende.

Kunnskapsmål:

 • God kunnskap arbeidet med personlig identitet og troshistorie
 • Kjennskap til teorier om sammenhengen mellom et menneskes trosliv og dets personlighetsutvikling
 • Innsikt i sentrale yrkesetiske spørsmål knyttet til tjeneste i kirke og menighetsliv

Ferdighetsmål:

 • Ferdigheter til å arbeide med egen og andres troshistorie
 • Kunne reflektere over betydningen av det å ha en tjenesteidentitet
 • Evne til å reflektere over egne sterke og svake sider i møte med tjenestens utfordringer

Generell kompetanse:

 • Utvikle en bedre forståelse for forholdet mellom tro, kall og tjeneste
 • Utvikle forståelse for egen og andres troshistorie – og kunne anvende disse med tanke på fellesskapsbyggende arbeid

Personlig og pastoral utvikling (5 studiepoeng)

 • Kurset Personlig og pastoral utvikling skal gi studentene anledning til å reflektere over eget liv og troshistorie samt hjelp til å reflektere over forhold i fortiden som kan påvirke liv og tjeneste i dag. Kurset skal formidle innsikt i sammenhengen mellom et menneskes trosliv og dets personlighetsutvikling samt hjelpe studentene til å arbeide med utformingen av egen tjenesteidentitet, der målet er at studentene skal kunne tjenestegjøre med personlig integritet og trygghet på egne sterke og svake sider. Dessuten vil kurset drøfte konfliktområder som forholdet mellom kallsforståelse og tjenestens ulike utfordringer - samt viktige yrkesetiske spørsmål.


Arbeidet med egen troshistorie

 • I løpet av kurset skal studentene arbeide med og skrive ned egen troshistorie etter en angitt mal. Studentene skal med bakgrunn i dette arbeidet dele refleksjoner de har gjort seg i gruppesamtaler og i en individuell samtale med kursleder. Hva og hvor mye fra eget liv som deles er det opp til den enkelte å avgjøre.

Emnet vurderes til bestått/ ikke bestått.


Krav til fullføring:

 • Deltagelse på minst 75 % av kursets ulike samlinger.
 • Skriving av egen troshistorie

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

 • Jørgensen, J.P.: Sterk nok til å være svak. Oslo 1999 (90 sider)
 • Jens-Petter Jørgensen: «Når troen setter spor. Hjelp til å arbeide med din troshistorie.» Luther forlag 2014
 • Malm, M.: Fri til å tjene. Oslo 2019. Side 7-250 (243 sider)
 • Scazzero, P.: Under overflaten. Oslo 2018. (ca. 110 sider)