Gå til innhold
PRA204 Personlighetspsykologi og sjelesorg

PRA204 Personlighetspsykologi og sjelesorg

Kode

PRA204

Undervisningssemester

Vår

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet PRA204 personlighetspsykologi og sjelesorg utgjør 10 studiepoeng av PRA200 fordypning i praktisk tologi i studieprogrammet Bachelor i Praktisk Teologi. PRA200 skal til sammen utgjøre minst 40 studiepoeng.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger og seminarer.Årsstudium i Kristendom med RLE eller tilsvarende.

Kunnskapsmål:

 • God kjennskap til sjelesorgens egenart, historie og ulike tradisjoner
 • God kunnskap om sentrale arbeidsmåter innen sjelesorg
 • Kjennskap till personlighetspsykologien som fagområde
 • God kjennskap til noen sentrale teorier og utvikling av personlighet og personlighetstyper
 • God kjennskap til enkelte  teorier om trosutvikling  og dannelse av gudsbilder

Ferdighetsmål:

 • Kunne identifisere og reflekter over de ulike roller i et sjelesørgerisk møte
 • Evne til å utvikle en metodisk sjelesørgerisk praksis
 • Kunne utvikle bedre selvinnsikt, selvforståelse og forståelse for den andre

Generell kompetanse:

 • God forståelse for sjelesørgerens rolle og for sjelesorgens mandat
 • Utvikle forståelse for forholdet mellom personlighet og gudsrelasjon

Personlighetspsykologi (5 studiepoeng)

 • Kurset Personlighetspsykologi skal gi studentene kjennskap til personlighetspsykologiens hovedområder. Eksempler på emner som kurset vil behandle er personlighet og personlighetsteorier, individuelle ulikheter, personlighetspsykologiens teorisystemer, selvet og enkelte personlighetstester.

Innføring i sjelesorg (5 studiepoeng)

 • Kurset Innføring i sjelesorg skal gi studentene en helhetlig forståelse av sjelesorgens plass og innhold i menighetenes liv og virke.  Det skal gi kunnskap og ferdigheter i å utøve sjelesorg både med tanke på å møte enkeltmennesker og å bygge sunne fellesskap.  Målet er å styrke forutsetningene for å forstå både seg selv og andre bedre. Videre vil kurset fokusere på det sjelesørgeriske møtet: Hvem er aktørene? Hva skjer mellom dem? Hvordan blir dette møtet påvirket av selvforståelsen til dem som møtes? Hvilke faktorer kan fremme en god dialog? Hvilke åndelige og eksistensielle spørsmål er relevante? Kurset vil også gi innsikt i religionspsykologiske aspekter og teorier: Hvilken sammenheng er det mellom tilknytning til tidlige omsorgspersoner og tilnærming til tro?  Hvordan dannes og endres menneskers indre gudsbilder? Hva er religiøs modning/trosutvikling og hvordan kan det sjelesørgeriske møtet fremme denne? Kurset vil synliggjøre hva som er sjelesorgens egenart, i lys av den treenige Gud, og trekke linjer mellom sjelesorg, terapi og andre samtaleformer.
   
 • Gjennom undervisning, faglig refleksjon, case-studier og litteratur skal kurset bidra til å fremme personlig og åndelig modning hos den enkelte student. Det skal også gi grunnlag for å utvikle større selvinnsikt i forhold til å ta vare på deg selv og andre.
   
 • I kurset sjelesorg er det obligatoriske forlesninger, minimum 75 % fremmøte. Studentene skal skrive et to siders refleksjonsnotat basert på erfaringer fra forelesningene.

Eksamen

 • Det avholdes en 4 timers skriftlig eksamen
 • Eksamen vurderes etter gradert skala A – F

Refleksjonsnotat

 • Refleksjonsnotatet må være levert og godkjent for at en skal kunne få avlegge eksamen.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

Personlighetspsykologi

 • Larsen, R. , Buss, D. , Wismeijer, A. & Song, J. (2017): Personality Psychology. Domains of knowledge about human nature. Second edition. London: McGraw Hill Education (677 sider) ISBN-13 9780077175177 eller ISBN 9781526846426

Sjelesorg

 • Bergem, A. (2011). Som epler av gull. En bok om kristen sjelesorg. Kunsten å utøve sjelesorg (Bind 2). [Oslo]: Kolofon.
 • Bergem, A. (2008). Som epler av gull. En bok om kristen sjelesorg. Sjelesorgens prinsipielle grunnlag og egenart (Bind 1). [Oslo]: Kolofon.  (Kun utdrag fra denne)
 • Ulike artikler fra Tidsskrift for sjelesorg av Engedal L. G. og Okkenhaug (fås fra faglærer)
 • Artikler innen religionspykologi om trosutvikling og dannelse av gudsbilder (fås fra faglærer)