Gå til innhold
PRA202 Forkynnelse og gudstjeneste

PRA202 Forkynnelse og gudstjeneste

Kode

PRA202

Undervisningssemester

Vår

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet PRA202 forkynnelse og gudstjeneste utgjør 10 studiepoeng av PRA200 fordypning i praktisk tologi i studieprogrammet Bachelor i Praktisk Teologi. PRA200 skal til sammen utgjøre minst 40 studiepoeng.

Undervisningen foregår gjennom obligatoriske forelesninger, seminarer og studietur/feltstudier. Annethvert år avholdes 14 dagers studietur til utenlands (for tiden til USA). Annethvert år er det feltstudiet med besøk på gudstjenester i minst 3 ulike sammenhenger. Fra studietur eller feltstudiet skal det skrives en feltrapport på 2500 ord.Årsstudium i Kristendom med RLE eller tilsvarende.

Kunnskapsmål:

 • Kjennskap til den kristne gudstjenestens historie og ulike gudstjenestetradisjoner – med vekt på den lavkirkelige og frikirkelige gudstjenestetradisjon.
 • God kunnskap om gudstjenestens ulike former og dens plass og funksjon i kristent arbeid i dag.
 • Innsikt i den kristne forkynnelsens historie og ulike former – og god innsikt i forkynnelsens plass og funksjon i dagens menighetsliv og gudstjeneste.
 • Innsikt i prekenlære i sin alminnelighet og bibelutleggende forkynnelse i særdeleshet.  

Ferdighetsmål:

 • Kunne reflektere helhetlig om gudstjenestens og forkynnelsens plass og funksjon i dagens menighetsliv.
 • Kunne arbeide med ulike typer forkynnelse og undervisning fra idestadiet til gjennomført preken.  
 • Kunne planlegge og lede gudstjenester, herunder forrette kirkelige handlinger.

Generell kompetanse:

 • Pastoral kompetanse på gudstjenesteplanlegging og gjennomføring.
 • Pastoral kompetanse på forkynnelse og undervisning i menighetssammenheng og i kristen gudstjeneste.

Kristen forkynnelse (4 studiepoeng)

 • Kurset Kristen forkynnelse skal hjelpe studentene til å forstå hva som er kristen forkynnelse med særlig vekt på prekenen som kommunikasjon. Undervisningen skal utfordre studentene til å arbeide med seg selv og sin prekenforberedelse, slik at de kan oppøve ferdigheter til å preke aktuelt og levende til dagens mennesker. Tema for undervisningen vil være ulike dimensjoner ved forkynnelsen som: forkynnelsens basis, forkynnerens personlige liv, forholdet mellom tilhørere og forkynnelsen, forholdet mellom tekstforståelse, utleggelse og anvendelse, struktur og stil, illustrasjoner, utførelse samt ulike forkynnelsessituasjoner (kasualia). Gjennom praktiske øvelser vil studentene få erfaring med forberedelse og fremføring av andakter og prekener. Vielser og gravferd ligger også under dette kurset.

Kristen gudstjeneste (6 studiepoeng)

 • Kurset Kristen gudstjeneste skal hjelpe studenten til å gjennomtenke gudstjenestens utforming og funksjon i den sammenheng man arbeider. I kurset vil utvikling av ulike typer gudstjenester stå sentralt, og gudstjenesteutvikling i en norsk frikirkelig og lavkirkelig sammenheng vektlegges. Som bakgrunn for det aktuelle arbeid med gudstjenesten, vil det i kurset også bli gitt en innføring i gudstjenestens historie og tradisjoner – samt dens teologi og liturgi. Gjennom caseoppgaver vil studenten bli trenet i praktisk gudstjenesteutviklende arbeid. Nattved og dåp ligger også under dette kurset.

Obligatoriske forelesninger: Kandidater må ha deltatt på minst 75 % av de obligatoriske samlingene og fått godkjent feltrapport for å kunne avlegge eksamen.

Hjemmeeksamen – Oppgave gis av faglærer via Canvas, og studentene får 8 arbeidsdager på å besvare oppgaven. Hjemmeeksamen kan bestå av en stor eller to - tre mindre oppgaver.

Oppgaven kan enten bestå av en essayoppgave på 3000 ord eller tre mindre essayoppgaver a 1200 ord.

Feltrapport 2500 ord fra feltstudiet eller studietur må være godkjent for at studenten får adgang til å avlegge eksamen.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

Forkynnelse

 • Chapell, Bryan: 2018 Christ centered preaching Reedming the expostitory sermon , Baker Academic Grand Rapids MI USA side 3 - 248
 • Kim, Matthew D: Preaching with cultural intelligence Baker Academic Grand Rapids MI USA side 3-184

Gudstjeneste

 • Segler, F.M. og R. Bradley: Christian Worship. Its Theology and Practice, (3rd Edition), Nashville, Tennesee: B&H Publishing Group, 2006 (3–157; 261–294).
 • Basden, P.A. (ed.): Exploring the Worship Spectrum, 6 Views, Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 2004 (s.59–75; 97–116; 137–152).
 • Cherry, C.M. The Worship Architect, Grand rapids, Michigan: Baker Academic, 201 (s.35–122).