Gå til innhold
PRA201 Praksis

PRA201 Praksis

Kode

PRA201

Undervisningssemester

Vår

Studiepoeng

10

Studiested

Praksisplasser

Emnet PRA201 Praksis utgjør 10 studiepoeng av PRA200 fordypning i praktisk teologi i studieprogrammet Bachelor i praktisk teologi. PRA200 skal til sammen utgjøre minst 40 studiepoeng.Minst 140 av de obligatoriske emnene i Bachelor i praktisk teologi eller tilsvarende.

Kunnskapsmål:

 • Utvikle dypere forståelse for praksisfeltets særtrekk, utfordringer og muligheter
 • Bedre kjennskap til egne ferdigheter som leder og forkynner
 • Utvikle en dypere forståelse for hvordan strukturer og organisasjonsmodeller former praksis

Ferdighetsmål:

 • Bli mer bevisst hvordan en kan benytte sine ferdigheter, styrker og svakheter. 
 • Utvikle større evne til å reflektere over rollen som leder
 • Utvikle kommunikasjons- og forkynnerevner

Generell kompetanse:

 • Bli kjent med hvordan egne styrker og svakheter aktualiseres i en yrkessituasjon
 • Utvikle en dypere forståelse for praksisfeltets yrkesetiske utfordringer 
 • Utvikle en dypere kalls og tjenesteforståelse

Praksisen har som målsetning å føre praktikanten dypere inn i praksisfeltet og tjenestens egenart, bearbeide teoretisk kunnskap samt utvikle studentens praktiske dyktighet. Denne målsetningen søkes oppfylt ved at studenten gjennom observasjon og deltagelse får et så utfyllende bilde som mulig av praksisfeltets ulike virksomhetsgrener og det totale engasjement. Videre skal studenten delta i praksisfeltets arbeid i den hensikt å lære seg selv bedre å kjenne med hensyn til holdninger, personlige forutsetninger og gaveutrustning for tjeneste.

I praksisperioden skal praktikanten gjennomføre prioriterte arbeids- og tjenesteoppgaver, som er sentrale for praksisfeltet, under nær oppfølging av veileder, hvor det også tas hensyn til studentenes særskilte utrustning og fremtidige tanker for valg av yrke. Den ukentlige veiledningssamtalen  og den felles evaluering av praksistidens rapporter står sentralt.

Refleksjon er et viktig nøkkelord som gjør seg gjeldende på alle felt; både med hensyn til de konfesjonelle ulikheter og særpreg, ens egen tjeneste og kallsidentitet, lokalmenighetens funksjon i samfunnet, samt evangeliet kontekstualisert i møte med det moderne menneske.  

En praksisperiode på 6 uker gjennomføres i tråd med retningslinjene i praksiskatalogen.

Arbeidskrav

 • 6 ukers praksis, av 37,5 timer (225 timer)
 • To forberedende samlinger (8 timer)
 • Samtaler med lokal praksisveileder i forkant (3 timer)
 • Felles oppsummering og individuell samtale i etterkant (4 timer)
 • Reisetid til og fra praksissted (4 timer )

Emnet vurderes til bestått / ikke bestått etter gjennomført 6 ukers praksis.  Alle rapporter og evalueringer gitt i praksiskatalogen skal være fullført og godkjent.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.