Gå til innhold

Populære medier og religiøs sosialisering Populære medier og religiøs sosialisering


Ingvild Thu Kro


[email protected]

Ingvild Thu Kro

Religiøs sosialisering i møte med populære medier og trosopplæring

Arenaer for religiøs sosialisering utvikles og endres kontinuerlig i samfunnet. I en stadig mer medialisert verden aner vi konturene av at populære medier også er sentrale bidragsytere i denne sosialiseringen – og dermed bidrar til utvikling og forming av syn på og holdninger til religiøs tro i samtidskulturen. Dette angår da også barn og unge, som kanskje i størst grad er forbrukere av nettopp populære medier. 

Samtidig som populære medier bidrar til religiøs sosialisering, ønsker trosopplæringen i kristne menigheter å bidra til den religiøse sosialiseringen ut fra en spesifikt kristen kontekst, med siktemål om å formidle kristen tro og livspraksis. 

Interessen for mitt prosjekt er dermed dette krysningspunktet mellom populære medier og trosopplæring, og stiller spørsmål om hvordan populære medier bidrar til religiøs sosialisering blant barn og unge, og hvilken rolle dette spiller for trosopplæringen.  

Sentrale forskningsspørsmål er: 

  • Hvordan opptrer populære medier som religiøse sosialiseringsagenter i møte med barn og unge? 
  • Hvilke perspektiv på religion, religiøsitet og religiøs tro – særlig kristen tro – formidles gjennom populære medier rettet mot barn og unge? 
  • I hvilken grad er trosopplæringen oppmerksomme på eller tar hensyn til den religiøse sosialiseringen som skjer gjennom populære medier, og perspektivene som formidles der?