Gå til innhold
Styringskvalitet

Styringskvaliteten ved Ansgar høyskole omfatter tre hovedområder:

 1. Strategiske mål og handlingsplaner
 2. Økonomi og administrasjon
 3. Kvalitetssikring

Styringskvaliteten skal sikre at høyskolen når følgende målsetninger:

 • Høyskolens virksomhet drives i tråd med vedtatte strategiske mål og nasjonale føringer
 • Høyskolen er et naturlig studievalg både lokalt og nasjonalt
 • Skolens organisering er slik at det fremmer skoledriften og gir rom for vekst og innovasjon
 • Organiseringen ivaretar fysisk og digital sikkerhet og personvern
 • Arbeidsmiljø, læringsmiljø og medarbeiderskap preges av likeverd, respekt, og involvering
 • Et kvalitetssystem som støtter arbeidet med god utdanningskvalitet

I arbeidet med å sikre god styringskvalitet er det definert noen sentrale kvalitetsmål:

 • Utdanninger som er i tråd med rådende kvalitetskrav og basert på relevant forskning
 • Utdanninger som rekrutterer både lokalt og nasjonalt
 • Økende studentantall i tråd med strategiske målsetninger
 • Skolens organisering fremmer skoledriften og sikrer et godt og sikkert arbeidsmiljø
 • Et kvalitetssystem som sikrer utdanningskvaliteten i alle ledd av organisasjonen

I arbeidet med styringskvalitet er styrets årsrapport til KD, kvalitetsrapport for AHS, tilstandsrapport for høyere utdanning og høyskolens rapportering til DBH viktige datakilder. Gjennom disse kan høyskolen evaluere sitt arbeid og sette seg nye målsetninger.

I arbeidet med styringskvalitet er det noen særlig viktige oppgaver:  

 • Følge opp strategiske mål gjennom tydelige handlingsplaner
 • Arbeide målrettet med profilering og markedsføring
 • Utvikle skolens organisering og administrative ressurser slik at den hele tiden gir rom for vekst
 • Utvikle arbeidsmiljø og medarbeiderskap i tråd med skolens verdigrunnlag og verdier
 • Legge til rette for utvikling og kompetanseheving hos teknisk og administrativt personale
 • Sikre at høyskolen er en attraktiv arbeidsplass for både faglig og administrativt ansatte  
 • Ivareta sikkerhet generelt og personvern spesielt
 • Vedlikeholde og videreutvikle høyskolens kvalitetssystem

Høyskolens virksomhet drives i tråd med vedtatte strategiske mål og nasjonale føringer.

Høyskolen har en vedtatt strategisk plan i form av strategiske 5-års-mål. Denne planen følges opp med årlige handlingsplaner. Handlingsplanen fastsetter hvilke strategiske mål som har prioritet i et gitt kalenderår.  

Høyskolen er forpliktet på nasjonale føringer for skoledriften. Dette gjelder i særlig grad

 • Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)
 • Kunnskapsdepartementets forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (forskrift om kvalitet i høyere utdanning)
 • NOKUTs forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning (studietilsynsforskriften)

Her gis det rammer for skoledriften ved universiteter og høyskoler, og AHS som er en akkreditert høyskole har både rettigheter og plikter etter dette regelverket.  I tillegg vil jo statstilskuddet AHS til enhver tid får være styrende for virksomheten.

Kvalitetsarbeidet skal sikre at strategiske målsetninger oppnås, og at dette gjøres innenfor rammen av lov og regelverk.

 

Høyskolen skal være et naturlig studievalg både lokalt og nasjonalt.

Ansgar høyskole eies og drives av Misjonskirken Norge, og har som mål å være et foretrukket studiested for studenter som utdanner seg til pastor- og menighetstjeneste, både i Misjonskirken Norge og i kirkelandskapet for øvrig.

Høyskolen skal være en åpen og økumenisk utdanningsinstitusjon som er åpen for studenter uansett tro eller livssyn og det er kun faglige kvalifikasjoner som kreves for opptak til de ulike studier ved AHS. 

 

Høyskolens organisering og systemer skal fremme skoledriften, legge til rette for planlegging/ utvikling og ivareta sikkerhet og personvern.

Høyskolens organisering er vedtatt av styret, og rektor har ansvar for å utvikle denne i tråd med virksomhetens behov. Både faglig og administrativ organisering skal fremme skoledriften og gi rom for vekst. Høyskolens ledelse har ansvaret for at rutiner og systemer til enhver tid er hensiktsmessige, effektive og sikre. Ledelsen må sikre økonomiske og administrative systemer som gir oversikt og mulighet for planlegging og utvikling.

Høyskolens besluttende organer (studienemnda, læringsmiljøutvalget og FoU-rådet) ivaretar ulike deler av høyskolens virksomhet.

FoU-rådet har et særlig ansvar for forskningskvaliteten, som er beskrevet under kvalitetsdimensjonen forskningskvalitet. FoU-rådets mandat og sammensetning er angitt i retningslinjer for FOU-rådet.

Studienemnda har ansvaret for det studieadministrative og faglige området. Her ivaretas både elementer fra styringskvalitet og studie- og undervisningskvalitet. Studienemndas mandat og sammensetning er angitt i retningslinjer for studienemnda.  

Læringsmiljøutvalget (LU) har et særlig ansvar for fysisk og psykisk læringsmiljø, og i mange saker vil læringsmiljøutvalget og studienemnda ha felles ansvar.  Læringsmiljøutvalget har også et særlig ansvar for skolehverdagen utover selve undervisningen.  LU er forankret i UHR- loven og rapporterer direkte til skolestyret. Mandat og sammensetting for LU er angitt i retningslinjer for læringsmiljøutvalget.

 

Et arbeidsmiljø og medarbeiderskap som preges av likeverd, respekt, og involvering.

I Ansgarskolens strategidokument er både verdigrunnlag og noen sentrale verdier løftet frem. Gjennom målrettet arbeid med arbeidsmiljø og medarbeiderskap skal en utvikle organisasjonen i tråd med de vedtatte verdiene. Det er rektor som har det overordnede personalansvaret og er således ansvarlig for arbeidsmiljø, herunder det fysiske og det psykiske arbeidsmiljø. I det daglige er mye av det operative arbeidet delegert til ulike funksjoner slik som HR-medarbeider, verneombud, tillitsvalgte etc. Både arbeidsavtalene som den enkelte ansatte har og personalhåndbok for Ansgarskolen gir mange både føringer og retningslinjer for arbeidsmiljøet.

 

Et kvalitetssystem som sikrer utdanningskvaliteten i alle ledd av organisasjonen.

Arbeidet med god utdanningskvalitet fordrer at kvalitetssystemet er tilpasset virksomheten slik at en gjennom evaluering og vurdering kan bidra til måloppnåelse og videreutvikling av utdanningskvaliteten.

Kvalitetsarbeidet skal sikre at arbeidsmiljøet utvikles i tråd med både verdiforankring og vedtatte retningslinjer.