Gå til innhold
Styringskvalitet

Styringskvaliteten ved Ansgar høyskole omfatter fire hovedområder:

 1. Strategiske mål og handlingsplaner
 2. Økonomi og administrasjon
 3. Studieadministrasjon
 4. Personaladministrasjon

Styringskvaliteten skal sikre at høyskolen når følgende målsetninger:

 • Høyskolens virksomhet drives i tråd med vedtatte strategiske mål og nasjonale føringer
 • Høyskolen skal være en økumenisk og åpen utdanningsinstitusjon
 • Høyskolen skal være et naturlig studievalg både lokalt og nasjonalt
 • Skolens organisering er slik at det fremmer skoledriften og gir rom for vekst og innovasjon
 • Økonomiske og administrative systemer som gir oversikt og mulighet for planlegging og utvikling
 • En studieadministrasjon som støtter, utvikler og bidrar til god studie- og undervisningskvalitet.
 • En organisering som i varetar fysisk og digital sikkerhet og personvern
 • Et arbeidsmiljø og medarbeiderskap som preges av likeverd, respekt, og involvering

I arbeide med å sikre god styringskvalitet er det definert noen sentrale kvalitetsmål 

 • Utdanninger som er i tråd med rådende kvalitetskrav og basert på relevant forskning 
 • Utdanninger som rekrutterer både fra lokalt og nasjonalt og fra misjonskriken Norge og alle samfunnslag 
 • En studieadministrasjon som er, velfungerende, effektiv og basert på heldigitale løsninger  
 • Ha 500 studenter i 2025

I arbeidet med styringskvalitet er styrets årsrapport til KD, kvalitetsrapport for AHS, tilstandsrapport for høyere utdanning og høyskolen rapportering til DBH viktige datakilder. Gjennom disse kan høyskolen evaluere sitt arbeid og sette seg nye målsetninger.

I arbeidet med styringskvalitet er det noen særlig viktige oppgaver:  

 • Følge opp strategiske mål gjennom tydelige handlingsplaner. 
 • Arbeide målrettet med profilering og markedsføring  
 • Arbeide målrettet med profilering og markedsføring av skolen 
 • Utvikle skolen organisering og administrative ressurser slik at den hele tiden gir rom for vekst. 
 • Utvikle arbeidsmiljø og medarbeiderskap i tråd med skolens verdigrunnlag og verdier. 
 • Legge til rette for utvikling og kompetanse heving hos teknisk og administrativt personale. 
 • Utvikle gode HR tjenester.  
 • Ivareta sikkerhet generelt og personvern spesielt

Høyskolens virksomhet drives i tråd med vedtatte strategiske mål og nasjonale føringer.

Høyskolen har en vedtatt strategisk plan, og gjeldene plan gjelder fra 2020-2025. Denne planen følges opp med årlige handlingsplaner. Handlingsplanen fastsetter hvilke strategiske mål som har prioritet i et gitt kalenderår.

Høyskolen er forpliktet på nasjonale føringer for skoledriften, det gjelder i særlig grad  

 • Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 
 • Kunnskapsdepartementets forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (forskrift om kvalitet i høyere utdanning) 
 • NOKUTs forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning (studietilsynsforskriften)

Her gis det det rammer for skoledriften ved universiteter og høyskoler og AHS som er en akkreditert høyskole har både rettigheter og plikter etter dette regelverket.  I tillegg vil jo det statstilskuddet AHS til enhver tid får være styrende for virksomheten.

Kvalitetsarbeidet skal sikre at strategiske målsetninger oppnås, og at dette gjøres innenfor rammen av lov og regelverk.

 

Høyskolen skal være en økumenisk og åpen utdanningsinstitusjon 

Ansgar høyskole eies og drives av Misjonskirken Norge, og har som mål å være et foretrukket studiested for studenter som utdanner seg til pastor- og menighetstjeneste, både i Misjonskirken Norge og i kirkelandskapet for øvrig.  

Høyskolen er åpen for studenter uansett tro eller livssyn og det er kun faglige kvalifikasjoner som kreves for opptak til de ulike studier ved AHS.

 

Høyskolens organisering og systemer skal fremme skoledriften, legge til rette for planlegging/ utvikling og ivareta sikkerhet og personvern.

Høyskolens organisering er vedtatt av styre og rektor har ansvar for å utvikle denne i tråd med virksomhetens behov. Både faglig og administrativ organisering skal fremme skoledriften og gi rom for vekst. Høyskolens ledelse har ansvaret for at rutiner og systemer til enhver tid er hensiktsmessig, effektive og sikre. Høyskolens besluttende organer studienemnda, læringsmiljøutvalget og FoU-rådet ivaretar ulike deler av høyskolens virksomhet.

FoU-rådet har et særlig ansvar for forskningskvaliteten, som er beskrevet under kvalitetsdimisjonen forskningskvalitet. FoU-rådets mandat og sammensetning er angitt …….. 

Studienemda har ansvaret for det studieadministrative og faglige området. Her ivaretas både elementer fra styringskvalitet og studie- og undervisningskvalitet. Studienemdas mandat og sammensetning er angitt….

Læringsmiljøutvalget (LU) har et særlig ansvar for fysisk og psykisk læringsmiljø, og i mange saker vil læringsmiljøutvalget og studienemnda ha felles ansvar.  Læringsmiljøutvalget har også et sørlig ansvar skoledagen utover selve undervisningen. LU er forankret i UHR- loven og rapporterer selvstendig til skolestyret. LUs mandat og sammensetning er angitt …….   

 

En studieadministrasjon som støtter, utvikler og bidrar til god studie- og undervisningskvalitet.  

Studieadministrasjon består av mange støttefunksjoner for studie- og undervisningskvaliteten. Arbeidet med opptak, studieveiledning, utdanningsplaner, digitale undervisningsressurser, eksamen, evaluering og vitnemål er sentrale elementer. Studieadministrasjonen har en viktig oppgave i å gi både søkere, studenter og ansatte relevant informasjon om de ulike delene av studiene og studiehverdagen. Studieadministrasjonen bistår også faglig personale med evalueringsarbeidet. I studieadministrasjonen er digitalisering og digital kompetanse avgjørende for å nå strategiske målsetninger.

 

Et arbeidsmiljø og medarbeiderskap som preges av likeverd, respekt, og involvering.  

I Ansgarskolens strategidokument er både verdigrunnlag og noen sentrale verdier løftet frem. Gjennom målrettet arbeid med arbeidsmiljø og medarbeiderskap skal en utvikle organisasjonen i tråd med de vedtatte verdiene. Det er rektor som har det overordnede personalansvaret og er således ansvarlig for arbeidsmiljø, både det fysiske og det psykiske arbeidsmiljø. I det daglige er mye av det operative arbeidet delegert til ulike funksjoner slik som HR-medarbeider, verneombud tillitsvalgte etc. Både arbeidsavtalene som den enkelte ansatte har og personalhåndbok for Ansgarskolen gir mange både føringer og retningslinjer for arbeidsmiljøet.  

Kvalitetsarbeidet skal sikre at arbeidsmiljøet utvikles i tråd med både verdiforankring og vedtatte retningslinjer.