Gå til innhold
Studiekvalitet

Studiekvalitet ved Ansgar høyskole omfatter fem hovedområder:

 1. Utdanningenes relevans
 2. Studieprogrammenes innhold og oppbygging
 3. Inntakskvalitet
 4. Undervisning og pedagogisk utvikling
 5. Resultater og gjennomstrømning

Studiekvaliteten skal sikre at høyskolen når følgende målsetninger:

 • Utdanninger og studieprogram som er relevante i forhold til samfunnets og arbeidslivets behov
 • Utdanninger som oppfyller skolens visjon og formål
 • Høy søkning til høyskolens studier
 • Studieprogram og studieplaner som oppfyller krav og nasjonale retningslinjer
 • Undervisning og studieopplegg som gir høyt læringsutbytte, og god studentgjennomstrømning
 • Studier som gir studenter gode arbeidsmuligheter

I arbeidet med å sikre god studiekvalitet er det definert noen sentrale kvalitetsmål:

 • Høye søkertall til alle studier, utvikling i inntakskvaliteten og konkurranse om plassen på flere studier
 • Strykprosent og gjennomføringsprosent i tråd med gjennomsnittet for sektoren
 • Resultater fra studiebarometer og interne evalueringer gir score over gjennomsnitt
 • Studenter på internasjonal utveksling fra alle fagområder
 • Studenter med utdanning fra Ansgar høyskole går ut i relevante jobber etter fullførte studier

I arbeidet med studiekvalitet er det noen særlig viktige oppgaver:

 • Evaluere og utvikle studieporteføljen i tråd med strategiske mål og behov i kirke, kultur og samfunn
 • Evaluere, revidere og videreutvikle høyskolens studieprogrammer
 • Arbeide målrettet med markedsføring og studentrekruttering
 • Retningslinjer og rutiner for utvikling og revisjon av studieprogrammene som sikrer at høyskolens studieprogram er i tråd med nasjonale krav og retningslinjer
 • Utvikle mulighetene for studentmobilitet og studentutveksling  
 • Utvikle den faglige og pedagogiske kompetansen hos faglig personale 
 • Arbeide målrettet for å sikre høy gjennomstrømning og gode resultater i utdanningene

Utdanning og studieprogram som er relevante for samfunnets og arbeidslivets behov og som oppfyller skolens visjon og formål.

Høyskolens utdanningsportefølje og tilhørende studieprogram utvikles i tråd med krav i lov og forskrift, og rettigheter og plikter AHS har som akkreditert høyskole. De ulike studieprogrammene skal utvikles gjennom evaluering og revidering slik at de er oppdaterte og møter både studenters og samfunnets behov.

Kvalitetsarbeidet skal sikre at AHS har utdanninger og studieprogram som er godt fundert i skolens strategi, har god relevans og høy kvalitet.

 

Høy søkning til studier, god gjennomstrømming i studiene og studenter som etter utdanning går videre til arbeidsliv eller videre utdanning.

AHS har hatt økning i både søkere og studenter i de siste 10 årene, men det er fremdeles plass til flere studenter på de fleste studieprogrammer.

Ansgar Høyskole har som mål å øke gjennomstrømningen ved at studentene fullfører studieprogram på normert tid og at strykprosenten er i tråd med snittet for sektoren.

Høyskolen har som mål å tilby relevante utdanninger – som utdanner kunnskapsrike, relasjonsorienterte og engasjerte mennesker til arbeid og tjeneste i kirke, kultur og samfunn.

 

Undervisning og studieopplegg som gir høyt læringsutbytte, og god studentgjennomstrømning.

De to elementene faglig og pedagogisk er likeverdige i arbeidet med undervisning av høy kvalitet. Undervisningen skal være forskningsbasert og være i kontakt med ny forskning på fagfeltet. Undervisningens pedagogikk skal være variert og i tråd med emnets læringsmål.

Gjennom utvikling av ansattes kompetanse og et godt system for evaluering kan høyskolen levere både undervisning og veiledning av høy kvalitet. Studieprogrammene skal gjennomgå både intern og ekstern evaluering for å sikre at de oppfyller både studieplanenes intensjoner og krav og retningslinjer til studieplaner. Ekstern evaluering gjøres normalt hvert 5. år, og alle studieprogrammer gjennomgår en årlig evaluering i forbindelse med utarbeidelse av årsrapport om utdanningskvalitet.

Kvalitetsarbeidet skal sikre at undervisning og veiledning er av høy kvalitet og gir gode resultater.

 

Studier som gir studenter gode arbeidsmuligheter.

Bachelor- og masterstudier ved Ansgar gir ikke profesjonstittel, men de bygger kompetanse. Studiene skal være profesjonsrettet og studentene skal ha god kontakt med praksisfeltet gjennom studiet.