Gå til innhold
Realkompetanse

Fyller du 25 år i søknadsåret, og mangler generell studiekompetanse, kan du søke opptak med realkompetanse. Du kan ikke søke realkompetansevurdering om du har generell studiekompetanse. 

Hva er realkompetanse?

Realkompetanse er den kunnskapen og de erfaringene en har skaffet seg gjennom lønnet arbeid, eller gjennom arbeid uten lønn. Realkompetansen kan også komme fra utdanning eller organisasjonserfaring.  Erfaringen må være rettet mot det studiet en ønsker å søke opptak på. 

Det er opp til Ansgar høyskole å vurdere om kompetansen er god nok. Har en tidligere fått opptak med realkompetanse, vil dette ikke automatisk være godkjent for senere opptak. Søker må sende inn all nødvendig dokumentasjon til hvert opptak. 

Opptaksreglement for søkere med realkompetanse

Norsk- og engelskkunnskaper

Søkere må dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk som er gode nok til å følge det enkelte studiet. Søkere må dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk som er tilstrekkelig for det enkelte studium, normalt tilsvarende bestått norsk og engelsk fra videregående skole VG2 yrkesfaglig studieretning i kunnskapsløftet (225 timer norsk og 140 timer engelsk). 

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk tilsvarende kravene for generell studiekompetanse, jf. forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-2.  Søkere kan også dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk på andre måter, f.eks. gjennom skrevne tekster fra jobb. 

Praksis

Søkere skal dokumentere praksis tilsvarende 5 års fulltids yrkespraksis. Minimum 3 av de 5 årene må være relevante i forhold til det studiet det søkes opptak til. Inntil 2 av de 5 årene kan dokumenteres med ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller liknende.

Dokumentasjon

Slik dokumenterer du yrkespraksis:

  • Attest fra arbeids- og organisasjonsliv
  • Egne skriftlige arbeid
  • Karakterutskrift
  • Annen informasjon som kan være relevant

Egenerklæring

Du må gjøre rede for din egen oppfatning av hva du tror studiet vil kreve av deg. Du må også gjøre rede for hvorfor du tror du kan fullføre studiet. 

Rangering

Søkere vil bli vurdert ut fra den dokumentasjon som er sendt inn. Om Opptakskontoret finner at søkeren er kvalifisert for opptak, vil søkeren bli vurdert opp mot alle andre søkere til det aktuelle studiet. Er det konkurranse om plassene på studiet, vil søkerne med godkjent realkompetanse bli skjønnsmessig vurdert i forhold til søkere som har generell studiekompetanse. Om søkeren ikke når opp i konkurransen, vil en bli satt på venteliste. 

For studium uten konkurranse vil alle søkere med godkjent realkompetanse få et tilbud om plass. 

Søknadsfrist

Søknad om opptak skal til Samordna opptak – søknadsfrist er 1. mars. Du skal krysse av for realkompetanse som opptaksgrunnlag.

Kontaktperson