Gå til innhold

Musikkterapi i oppsøkende psykisk helsehjelp Musikkterapi i oppsøkende psykisk helsehjelp


Marie Strand Skånland


[email protected]

Marie Strand Skånland

I perioden 2020-2023 vil jeg gjennomføre en post doc studie der jeg utforsker musikkterapi som del av tilbudet i oppsøkende psykisk helsehjelp (FACT-team) i Norge.* Fokus vil spesifikt være på relasjonen mellom musikkterapeut og bruker, samt musikkterapeutens samarbeid med og rolle i FACT-teamet. I tillegg søker studien å kartlegge eksisterende kunnskap om musikkterapiens rolle i oppsøkende psykisk helsearbeid.

Følgende forskningsspørsmål vil undersøkes:

  1. Hva er den eksisterende kunnskapsbasen på musikkterapi i oppsøkende psykisk helsearbeid?
  2. Hva karakteriserer relasjonen mellom musikkterapeut og bruker i oppsøkende psykisk helsearbeid (FACT)?
  3. Hva karakteriserer samarbeidet og interaksjonen mellom musikkterapeut og de andre ansatte i et FACT-team?

Forskningsspørsmålene vil utforskes gjennom samarbeidsintervjuer, fokusgrupper og litteraturstudier.

Studien er knyttet til det nasjonale forskningsprosjektet Forskningsbasert evaluering av FACT-team, ledet av Anne Landheim ved Nasjonal kompetansetjeneste ROP, Sykehuset Innlandet, og gjennomføres i tett samarbeid med Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH) ved Norges musikkhøgskole.

*For mer info om FACT-tilbudet i Norge, se beskrivelse av modellen på Helsedirektoratets sider.