Gå til innhold
MUS345 Musikkbransjepraksis

MUS345 Musikkbransjepraksis

Kode

MUS345

Undervisningssemester

Høst og vår

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet MUS345 Musikkbransjepraksis utgjør 10 studiepoeng av studieprogrammet bachelor i musikk og musikkproduksjon ved AHS.Gjennomført og bestått MUS100 Årsstudium musikk. I tillegg må MUS234 Musikkproduksjon II og MUS235 Musikkproduksjon III være fullført og bestått.

Kunnskapsmål
Kandidaten:

 • Har grunnleggende kunnskap og forståelse om musikkbransjen som praksisfelt.
 • Har kjennskap til ulike yrkesmuligheter innen fagfeltet.
 • Kan redegjøre for ulike problemstillinger i musikkbransjen knyttet til praksisfeltet.

Ferdighetsmål
Kandidaten:

 • Kan planlegge, utføre og evaluere praktiske oppgaver knyttet opp mot musikkbransjen som praksisfelt.
 • Kan utvikle sin praksis gjennom veiledning og tilbakemeldinger.

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • Kan samarbeide med ulike aktører i musikkbransjen.
 • Kan planlegge og gjennomføre prosjekter og vise til gode arbeidsrutiner, både selvstendig arbeid og i samarbeid med andre.

Emnet MUS345 Musikkbransjepraksis skal gi studentene innblikk i hvordan musikk og musikkproduksjon benyttes i ulike ledd av musikkbransjen. Emnet tar sikte på å utvikle og bevisstgjøre studentenes innsikt, kunnskap og holdninger i forhold til ulike problemstillinger innenfor ulike deler av musikkbransjen.

Dette emnet inneholder:

 • To prosjektuker der studenten får praksiserfaring.
 • To uker med praksiserfaring på å mikse et ferdig resultat basert på prosjektukenes musikalske resultater.
 • Utplassering på et praksissted med en praksisveileder. Gjennom observasjon og egen praksis vil studenten få prøve seg på ulike arbeidsoppgaver knyttet opp mot ulike felt innenfor musikkbransjen.

Aktuelle arbeidsplasser innenfor musikk, musikkproduksjon og musikkbransjen kan være lydstudioer, klubber, kulturhus, konserter, arrangører, festivaler, kirker, menigheter og lignende.

Vurdering/eksamen

 • En evaluering av praksisveileder fra praksis utenomhus. Studentenes praksis vurderes til bestått/ikke bestått.
 • Praksisrapport fra ulike praksissteder. Studenten skal levere rapporter fra ulike praksissteder som til sammen skal inneholde 2500 ord. Rapporten vurderes til bestått/ikke bestått.

For å få vurdert eksamen, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • Minimum 75 % deltakelse i all praksis
 • To obligatoriske mappeinnleveringer med mikseoppgaver.

Eventuelt pensum gjøres kjent av emneansvarlig.