Gå til innhold
MUS343 Musikkproduksjon IV

MUS343 Musikkproduksjon IV

Kode

MUS343

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet MUS343 Musikkproduksjon IV utgjør 10 studiepoeng og er en integrert del av bachelor i musikk og musikkproduksjon.

Emnet skal gi kunnskap og ferdigheter innen studioarbeid i tillegg til å videreutvikle studentens kreative ferdigheter og prosesser innen musikkproduksjon og miksing. En innføring i Pro Tools som innspilling og lydbehandlingsprogramvare, og grunnleggende kunnskap om kreative prosesser danner grunnlag for praktiske oppgaver som skal utvikle studentens ferdigheter i musikkproduksjon.

Emnet består av kursene Mixing og kreativt studioarbeid og Pro Tools som til sammen gir studenten nyttige ferdigheter i musikkproduksjon.Fullført og bestått MUS131 Musikkproduksjon I, MUS2334 Musikkproduksjon II og MUS235 Musikkproduksjon III.

Kunnskapsmål
Kandidaten:

 • Har bred kunnskap om verktøy for å løse mix-tekniske og metodiske utfordringer.
 • Har bred kunnskap om kreativt studioarbeid, og prosesser rundt dette.
 • Har kunnskap om Pro Tools som DAW.
 • Har bred kunnskap om prosesser knyttet til ferdigstilling og mixing av musikk klar til utgivelse.
 • Har kunnskap om musikkteknologiens historie og utvikling.

Ferdighetsmål
Kandidaten:

 • Kan anvende tradisjonelle mixeteknikker for å ferdigstille innspilt musikk etter bransjestandard.
 • Kan anvende digitale verktøy som Pro Tools og Logic programmerings – og innspillingsverktøy i kreative prosesser knyttet opp mot ferdigstilling av innspilt musikk av små og store besetninger i studio.
 • Kan anvende teoretisk kunnskap til å ta sjangeridiomatiske estetiske valg.
 • Kan anvende musikkteknologiske begreper til å kommunisere med andre innen samme fagfelt.

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • Kan formidle sentralt fagstoff innen musikkproduksjon og gjennom dette bidra til god praksis.
 • Har innsikt i relevante musikkteknologiske problemstillinger.
 • Kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innenfor musikkproduksjon.
 • Kan planlegge og gjennomføre prosjekter innen musikkproduksjon og vise til gode arbeidsrutiner, både selvstendig arbeid og i samarbeid med andre.

Emnet MUS343 Musikkproduksjon IV bygger på emnet MUS 131 Musikkproduksjon I , MUS234 Musikkproduksjon II, og MUS235 Musikkproduksjon III

Emnet består av to kurs som til sammen gir studenten bred kunnskap og ferdigheter i Miksing og kreativt studioarbeid og Pro Tools.

I kurset Miksing og kreativt studioarbeid skal studenten gjennom praktisk arbeid i studio videreutvikle sine ferdigheter i bruk av studioets mange muligheter til å forsterke det estetiske uttrykket som vil formidles. De praktiske seminartimene komplementeres av en teoretisk del, hvor læren om studioarbeidets ulike deler står sentralt.

I kurset Pro Tools skal studenten tilegne seg kunnskap om lydbehandlingsprogramvaren Pro Tools. Undervisningen i emnet gis som obligatoriske seminartimer, hvor studenten under veiledning arbeider selvstendig med oppgaver tilknyttet kursene. Studentaktive læringsformer som gruppearbeid og selvstendig arbeid, benyttes. Læringsaktivitetene omfatter prosjektarbeid, kollokvier og lærerveiledning. Studieteknikk, muntlige fremstillingsferdigheter og analytiske ferdigheter vektlegges.

Vurdering/eksamen

 • Hjemmeeksamen. Oppgavetekst gis av faglærer og vil inneholde en mixeoppgave som gjennomføres i Pro Tools. Studenten tilbys en veiledningssamtaler på 20 minutter som gjennomføres i løpet av hjemmeeksamensperioden. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F.

For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • Tre obligatoriske mappeinnleveringer i Mixing og kreativt studioarbeid.
 • Tre obligatoriske mappeinnleveringer i Pro Tools.
 • Minimum 75 % deltakelse i seminartimene.

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

Pro Tools quickstart guide https://www.sweetwater.com/sweetcare/articles/pro-tools-quickstart-guide/)

Pro Tools reference guide, http://resources.avid.com/SupportFiles/PT/Pro_Tools_20.11_Docs_ALL.zip utvalgte sider

The Mixing Engieeners Handbook 4th edition, B. Owsinski, 314s 

UAD plugins manual (PDF) http://media.uaudio.com/support/manuals/v9130-3VnXp5/UAD%20Plug-Ins%20Manual.pdf,  utvalgte sider