Gå til innhold
MUS342 Bransjekunnskap og entreprenørskap II

MUS342 Bransjekunnskap og entreprenørskap II

Kode

MUS342

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet MUS342 Bransjekunnskap og entreprenørskap II utgjør 10 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i musikk og musikkproduksjon (3-årig studieløp) ved AHS.Fullført og bestått MUS100 Årsstudium i musikk ved AHS eller tilsvarende utdanning ved en annen godkjent institusjon.

Fullført og bestått MUS244 Bransjekunnskap og entreprenørskap I.

Kunnskapsmål
Kandidaten:

 • har bred kunnskap om musikkbransjen som næringsarena, bransjens næringshistorie og framtidsutsikter
 • har bred kunnskap om kulturentreprenørskap, støtteordninger og økonomiske vilkår.
 • har bred kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet opp mot gjeldende lover og regler (herunder åndsverkloven), forretningsdrift, eierskap og opphavsrett.
 • har bred kunnskap om medienes rolle i musikkbransjen
 • har kjennskap til relevant forsknings- og utviklingsarbeid for musikkbransjen

Ferdighetsmål
Kandidaten:

 • kan anvende faglig kunnskap om kulturell entreprenørvirksomhet på egen praksis
 • kan registrere egne åndsverk og innspillinger
 • Kan lage sin egen forretningsplan

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • kan reflektere over egen faglig praksis og karrieremuligheter i et overordnet bransjeperspektiv
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innenfor musikkbransjen og entreprenørfaget.
 • kan planlegge og gjennomføre prosjekter og vise til gode arbeidsrutiner, både selvstendig arbeid og i samarbeid med andre.

Emnet MUS342 Bransjekunnskap og entreprenørskap II bygger videre på MUS244 Bransjekunnskap og entreprenørskap I og vil gi dybdekunnskap i musikkbransjens struktur og organisering fra ulike perspektiver, hovedaktører, støtteordninger, økonomi, etikk og lovgivning om opphavsrett. Emnet vil gi studenten teoretisk og praktisk kunnskap om kulturelt entreprenørskap og vil søke å utvikle studentens ferdigheter med hensyn til egen karriere.

Målet er å sette studenten i stand til å kunne orientere seg i dette landskapet, slik at forutsetningene for å lykkes som arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende blir best mulig. Emnet består av to kurs.

I kurset Bransjekunnskap II skal studenten utvikle kunnskap om musikkbransjens historie, struktur og hovedaktører. Kurset gir i tillegg en innføring i lover og regler, etikk og profesjonalitet. Undervisningen gis som forelesninger, mange med aktører fra ulike musikkbransjegrener.

I kurset Entreprenørskap II skal studenten utvikle kunnskap om grunnleggende økonomi og lovgivning rundt kulturell entreprenørvirksomhet.  Studenten skal arbeide med utvikling av individuell karriereplan.

Undervisningen gis som forelesninger og seminartimer. Studentaktive læringsformer som gruppearbeid og selvstendig arbeid benyttes. Læringsaktiviteter omfatter prosjektarbeid, kollokvier og lærerveiledning.

All undervisning i emnet er obligatorisk.

Vurdering/eksamen

 • Skriftlig skoleeksamen - fire timer. Vurderes etter gradert skala A-F.

For å kunne gå opp til eksamen må følgende være bestått:

 • Obligatorisk mappeinnlevering.
 • Minimum 75 % deltakelse i seminartimene.

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

Artikler fra arrangørwiki: https://www.konsertarrangor.no/arrangoerwiki/temaoversikt/ (10 sider)

Dalchow, Jørn (2020): A & R Guru, DaWorks Books, Oslo (kommer 3.12.2020) (300 sider)

Eidsvold-Tøien, I., Torp, Ø., Gjems Theie, M., Molde, A., Gaustad, T., Sommerstad, H., Espelien, A., og Gran, A-B. (2019): Hva nå - Digitaliseringens innvirkning på norsk musikkbransje. BI Centre for Creative Industries. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hva-na---digitaliseringens-innvirkning-pa-norsk-musikkbransje/id2627950/  (170 sider)