Gå til innhold
MUS341 Instrumentutøving III

MUS341 Instrumentutøving III

Kode

MUS341

Undervisningssemester

Høst og vår

Studiepoeng

5

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet MUS341 Instrumentutøving III utgjør 5 studiepoeng og er en integrert del av våre bachelorprogram i musikk. 

Emnet skal gi studentene en videreføring i anvendelsesområder for utøving av musikk. Undervisningen skal gi studentene god innsikt i dagens sentrale utøverlandskap, samt gi studentene mulighet til å få innsikt i ulike arbeidssituasjoner innenfor det profesjonelle musikklivet.Fullført og bestått MUS100 Årsstudium musikk ved AHS eller tilsvarende. Fullført og bestått MUS241 Instrumentutøving II.

Kunnskapsmål 

Kandidaten: 

 • Har bred kunnskap omkring instrumenter i et rytmisk ensemble og kjenner til begreper knyttet til bruken av disse. 
 • Har bred kunnskap om teknikker og sound på eget hovedinstrument.
 • Har kunnskap om ulike arbeidssituasjoner innenfor det profesjonelle musikkliv. 

Ferdighetsmål 

Kandidaten: 

 • Kan beherske fremføring av musikk alene og sammen med andre på et godt teknisk nivå. 
 • Kan beherske kunstneriske utfordringer på en kreativ, analytisk og undersøkende måte.
 • Kan anvende bred kunnskap til å reflektere over særegenhet og sound på bandinstrumenter, vokal, blås og stryk i populærmusikalske sjangre. 

Generell kompetanse 

Kandidaten: 

 • Kan planlegge og gjennomføre utøvende prosjekter alene og sammen med andre. 
 • Kjenner til etablerte og nytenkende prosesser innenfor musikk- og konsertproduksjoner.

Emnet MUS341 Instrumentutøving III skal gi studentene fordypning i utøving av musikk. Undervisningen skal gi studentene en bred innsikt i dagens utøverlandskap, samt gi studentene mulighet til å bli bedre kjent med og reflektere rundt prosessen i egen kunstnerisk utvikling.

Undervisningen består av obligatoriske seminarer, gruppeundervisning og individuell undervisning. Seminarundervisningen har fokus på studentaktive læringsformer som gruppearbeid, utøvende presentasjoner og læringsaktiviteter som for eksempel prosjektarbeid, kollokvier og lærerveiledning.  

I kurset Hovedinstrument skal studentene videreutvikle seg teknisk og kunstnerisk på eget instrument. Egenøving er en viktig faktor for egen utvikling. Stilforståelse, kreativitet og teknikk med fokus på å tilegne seg et personlig uttrykk i musiseringen blir vektlagt. Undervisningen gis normalt en til en, men kan gis i grupper hvis dette er hensiktsmessig. Konsertproduksjon støtter godt opp om hovedinstrument.  

I kurset Konsertproduksjon skal studentene arbeide med å bevisstgjøre seg musikkformidling og hvilke faktorer som påvirker en fremførelse. Musikkens innhold og kunstneriske fremførelser bidrar til diskusjoner med konstruktive tilbakemeldinger og refleksjoner. Det arbeides med et begrepsapparat knyttet mot musikkutøving og forståelsen av denne slik at studenten knytter kunnskap fra teoretiske fag opp mot praksis. Undervisningen organiseres slik at studentene i emnet er deltagere, og foregår som en konsert med påfølgende tilbakemeldingssekvens.

Forventet arbeidsomfang

Emnet MUS341 Instrumentutøving III utgjør 5 studiepoeng og går over to semester. Ifølge Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring skal et studieår ha et arbeidsomfang på mellom 1500 og 1800 timer, hvilket betyr 125-150 arbeidstimer for et emne på 5 studiepoeng.

For å kunne gå opp til eksamen, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • Minimum 75 % deltakelse i hovedinstrumentundervisning. 
 • Minimum 75 % deltakelse i konsertproduksjon. 
 • Obligatorisk mappeinnlevering i forbindelse med konsertproduksjon. 

Vurdering/ eksamen

En praktisk hovedinstrumenteksamen på 20 minutter, vurderes etter gradert skala A – F. 

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

Digitalt kompendium fra faglærer.