Gå til innhold
MUS334 Bacheloroppgave Musikk, Menighet og Ledelse

MUS334 Bacheloroppgave Musikk, Menighet og Ledelse

Kode

MUS334

Undervisningssemester

Vår

Studiepoeng

15

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet MUS334 Bacheloroppgave i Musikk, Menighet og Ledelse skal gi studenten mulighet til å planlegge, forberede, tilrettelegge og gjennomføre et forskningsprosjekt relatert til musikk og menighetsarbeid.  Prosjektet skal i stor grad gjennomføres som et selvstendig arbeid, og skal avspeile vitenskapelig refleksjon rundt en metodisk tilnærming til oppgavens problemstilling. Studenten vil gjennom prosjektet måtte knytte sammen teori og praksis, og vil måtte jobbe med ulike yrkesrelevante problemstillinger ved hjelp av selvstendige og reflekterte løsninger. Studenten skal gjennom prosjektet forske i eget uttrykk, reflektere rundt sine valg og utvikle selvstendighet gjennom det erfaringsgrunnlaget som prosjektarbeidet gir.

Emnet MUS334 Bacheloroppgave i Musikk, Menighet og Ledelse utgjør 15 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i Musikk, Menighet og Ledelse (3-årig studieløp) ved AHSÅrsstudium i musikk og teologi, eller tilsvarende etter godkjenning. For å kunne gjennomføre MUS334 Bacheloroppgave i Musikk, Menighet og Ledelse, må emnet EXP115 Examen Facultatum være avlagt.

Kunnskapsmål
Kandidaten:

 • har bred kunnskap om teorier, problemstillinger og metoder innen musikk og teologi, med særlig dybdekunnskap innenfor det valgte feltet.
 • kan reflektere rundt ulike metodiske problemstillinger.
 • kan gjøre rede for utfordringer ved et forskningsprosjekt innen det valgte fagfeltet.

Ferdighetsmål
Kandidaten:

 • kan gjennomføre et vitenskapelig forskningsprosjekt
 • kan anvende begreper og teorier knyttet til fagfeltet
 • kan samle, vurdere, strukturere og analysere informasjon ut fra egen observasjon og relevante teorier og perspektiver

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • kan finne, vurdere og anvende relevant fagstoff
 • kan formidle fagkunnskap, både muntlig og skriftlig
 • Kan arbeide selvstendig og målrettet.

Bacheloroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig forskningsarbeid, hvor studenten skal knytte sammen teoretisk og metodisk kunnskap i et skriftlig arbeid. Studenten velger selv tema og problemstilling, og skal gjennom arbeidet vise høy grad av både faglig oversikt, dybdekunnskap og refleksjon gjennom sin tilnærming til materialet. Studenten vil få individuell veiledning underveis.

Vurdering/eksamen

I emnet MUS334 Bacheloroppgave i Musikk, Menighet og Ledelse benyttes følgende vurderingsformer:

En skriftlig oppgave. Oppgaven vurderes etter gradert skala A-F. Omfang: 8000 ord.

For å få vurdert eksamen, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • Godkjent problemstilling og prosjektskisse. Prosjektskissen skal redegjøre for bacheloroppgavens innhold, bakgrunnskunnskap innen feltet, plan for metodisk og teoretisk tilnærming, samt inneholde en fremdriftsplan.
 • Minimum 75 % deltakelse i seminartimer.
 • To individuelle veiledningssamtaler med faglærer
 • Avslutningsseminar ca.to uker før innlevering av bacheloroppgave: Gruppesamling og presentasjon av bachelorarbeidet på fagseminar med høyskolens musikk- og teologistudenter.

Rognsaa, Aage (2015). Bacheloroppgaven. Skriveråd og regler for utformingen. Universitetsforlaget. (160 sider)

I tillegg har studenten et selvvalgt pensum relatert til bacheloroppgaven med et omfang på minimum 1100 sider. Dette skal godkjennes av emneansvarlig.