Gå til innhold
MUS243 Musikkteori og hørelære II

MUS243 Musikkteori og hørelære II

Kode

MUS243

Undervisningssemester

Høst og vår

Studiepoeng

5

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet MUS243 Musikkteori og hørelære II utgjør 5 studiepoeng og er en integrert del av Bachelor i musikk og musikkproduksjon og Bachelor i musikk, menighet og ledelse.

I emnet skal studenten jobbe med å videreutvikle sitt musikalske gehør og knytte dette sammen med sin egen musikkutøvingspraksis.Fullført og bestått MUS143 Musikkteori og hørelære I, fullført og bestått minimum 40 studiepoeng fra MUS100 Årsstudium i musikk ved AHS eller tilsvarende utdanning ved en annen godkjent institusjon.

Kunnskapsmål
Kandidaten:

 • Har bred kunnskap om musikkteori.
 • Kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.
 • Har kunnskap om fagets egenart og plass i musikkfeltet.

Ferdighetsmål
Kandidaten:

 • Kan fremføre tonale og atonale primavistaøvelser.
 • Kan fremføre rytmemønstre i regelmessige, uregelmessige og vekslende taktarter, samt polyrytmiske øvelser.
 • Kan anvende gehør og musikkteoretisk kunnskap til auditiv transkribering av melodi, harmoni og rytme.
 • Kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • Har innsikt i musikkteoretiske problemstillinger.
 • Kan formidle sentralt fagstoff innenfor musikkteori og hørelære.
 • Har innsikt i hvordan fagets utbytte kan overføres til andre emner og i egen musikkutøving.

I emnet Musikkteori og hørelære II skal studenten jobbe med å videreutvikle sitt musikalske gehør og knytte dette sammen med sin egen musikkutøvingspraksis. Undervisningen er både teoretisk og praktisk og gis i nivåinndelte grupper.

Vurdering/eksamen

 • Hørelæreeksamen, en skriftlig del og en muntlig del. Vurderes etter gradert skala A-F (Hver del teller 50% av karakteren).

For å få kunne gå opp til eksamen, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • Minimum 75 % deltakelse i seminarundervisning.

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

 • Johansen, N. E. (2000). Hørelære. Rytmelesing. Norsk Musikforlag (side 69-99)
 • Jonassen, K. H. (2012). Akkorder og akkordsekvenser. Kompendium (side 27-39)
 • Solfege intervalløvelser: Trinnøvelse 5-9. Kompendium