Gå til innhold
MUS235 Musikkproduksjon III

MUS235 Musikkproduksjon III

Kode

MUS235

Undervisningssemester

Vår

Studiepoeng

15

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet MUS235 Musikkproduksjon III utgjør 15 studiepoeng og er en integrert del av Bachelor i musikk og musikkproduksjon.

Emnet skal gi kunnskap og ferdigheter innen studioarbeid i tillegg til å videreutvikle studentens kreative ferdigheter i populærmusikkarrangering og komposisjon for film. En kort innføring i filmmusikkens historie og grunnleggende kunnskap om filmmusikalske virkemidler danner grunnlag for praktiske oppgaver som skal utvikle studentens ferdigheter i komposisjon for film. I tillegg vil emnet utvikle kunnskap og ferdigheter innen lyd, opptaksteknikk, prosessering, miksing som setter studenten i stand til å lede prosessen med innspilling og post-produksjon av musikken sin.  

Emnet består av kursene Studioarbeid og Arrangering og filmmusikk-komposisjon som til sammen gir studenten nyttige ferdigheter i arrangering, komposisjon og musikkproduksjon.Fullført og bestått MUS131 Musikkproduksjon I og MUS234 Musikkproduksjon II. Fullført og bestått minimum 40 studiepoeng fra MUS100 Årsstudium i musikk ved AHS eller tilsvarende.

Kunnskapsmål
Kandidaten:

 • Har bred kunnskap om populærmusikalske arrangeringsteknikker for ulike instrumentgrupper.
 • Har bred kunnskap om praktisk musikkproduksjon.
 • Har bred kunnskap om moderne opptaksteknikk og utstyr.
 • Har kunnskap om filmmusikkens historie og utvikling.
 • Kjenner til grunnleggende begrep for å beskrive filmmusikk.
 • Har kunnskap om musikkens og lydens funksjon i film.

Ferdighetsmål
Kandidaten:

 • Kan anvende populærmusikalske arrangeringsteknikker til å lage arrangementer for bandinstrumenter, strykeinstrumenter og vokal.
 • Kan anvende digitale verktøy som Sibelius notasjonsprogramvare og Logic programmerings – og innspillingsverktøy i kreative prosesser knyttet opp mot ferdigstilling av låtskriving, arrangering og praktisk studioarbeid.
 • Kan beherske opptak med små og store besetninger i studio.
 • Kan lage musikk til ulike filmatiske uttrykk
 • Kan anvende filmmusikalske begreper til å analysere filmmusikkens funksjon i film.
 • Kan reflektere over musikkens betydning i film.

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • Kan formidle sentralt fagstoff innen musikkproduksjon og gjennom dette bidra til god praksis.
 • Har innsikt i relevante filmmusikalske problemstillinger.
 • Kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innenfor musikkproduksjon.
 • Kan planlegge og gjennomføre prosjekter innen musikkproduksjon og vise til gode arbeidsrutiner, både selvstendig arbeid og i samarbeid med andre.

I kurset Studioarbeid skal studenten gjennom praktisk arbeid i studio videreutvikle sine ferdigheter i bruk av studioets mange muligheter. Det praktiske seminartimene komplementeres av en teoretisk del, hvor læren om studioarbeidets ulike deler står sentralt.

I kurset Arrangering og filmmusikk-komposisjon skal studenten videreutvikle sin kunnskap om sentrale populærmusikalske arrangeringsteknikker, få kunnskap om filmusikkens historie og virkemidler og utvikle sine ferdigheter som filmmusikk-komponist.

Undervisningen til Studioarbeid gis som obligatoriske seminartimer, mens undervisningen i Arrangering og filmmusikk-komposisjon gis som forelesninger og seminartimer hvor studenten under veiledning arbeider selvstendig med oppgaver tilknyttet kurset. Studentaktive læringsformer som gruppearbeid og selvstendig arbeid, benyttes. Læringsaktivitetene omfatter prosjektarbeid, kollokvier og lærerveiledning. Studieteknikk, muntlige fremstillingsferdigheter og analytiske ferdigheter vektlegges. Dette legger grunnlaget for å bli en god komponist, arrangør og produsent, samt faglig formidler.

Vurdering/eksamen

 • Hjemmeeksamen. Oppgavetekst gis av faglærer og vil inneholde en musikkteknologioppgave og en arrangeringsoppgave. Studenten har krav på to veiledningssamtaler på 20 minutter som gjennomføres i løpet av hjemmeeksamensperioden. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F.

For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • Tre obligatoriske mappeinnleveringer i studioarbeid.
 • Tre obligatoriske mappeinnleveringer i filmmusikk-komposisjon.
 • Minimum 75 % deltakelse i seminartimene.

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

 • Huber, David Miles & Robert E. Runstein: Modern Recording Techniques. 9th edition. Focal Press/ Elsevier, 2017 https://proquestcombo.safaribooksonline.com/book/audio/9780240810690. Kapittel 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 18, 21, 23 (220 sider)
 • Rabson, Mimi: Arranging for strings. Berklee Press, 2018. Side 1-105 (105 sider)
 • Perricone, J: Melody in Songwriting. Tools and Techniques for Writing Hit Songs. Berkley Press, 2000. Side 92-174 (83 sider)
 • Kalinak, Kathryn. Film Music: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2010. Side 1-116 (116 sider)
 • Newhouse, Ben. Creative Strategies in Film Scoring. Berklee Press. Side 1-78 (78 sider)