Gå til innhold
MUS229 Bacheloroppgave i musikk og helse

MUS229 Bacheloroppgave i musikk og helse

Kode

MUS225

Undervisningssemester

Høst og vår

Studiepoeng

15

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet MUS229 Bacheloroppgave i musikk og helse skal gi studenten mulighet til å planlegge, forberede, tilrettelegge og gjennomføre et forskningsprosjekt relatert til musikk og helse. 

Prosjektet skal i stor grad gjennomføres som et selvstendig arbeid, og skal avspeile vitenskapelig refleksjon rundt en metodisk tilnærming til oppgavens problemstilling.

Studenten vil gjennom prosjektet måtte knytte sammen teori og praksis, og vil måtte jobbe med ulike yrkesrelevante problemstillinger ved hjelp av selvstendige og reflekterte løsninger.

Studenten skal gjennom prosjektet anvende forskningsmetoder, reflektere rundt sine valg og utvikle selvstendighet gjennom det erfaringsgrunnlaget som prosjektarbeidet gir.Fullført og bestått MUS100 Årsstudium i musikk ved AHS eller tilsvarende utdanning ved en annen godkjent institusjon.

I tillegg kreves fullført og bestått emnene MUS223 Musikk og helsefag I og MUS233 Musikk og helsefag II før bacheloroppgaven kan fremmes for sensur.

Kunnskapsmål
Kandidaten:

 • har bred kunnskap om teorier, problemstillinger og metoder innen musikk og helse, med særlig dybdekunnskap innenfor det valgte feltet.
 • Har kunnskap om ulike kvalitative forskningsmetoder og kan vurdere anvendelsen av disse
 • kan reflektere rundt ulike etiske og metodiske problemstillinger

Ferdighetsmål
Kandidaten:

 • kan gjennomføre et vitenskapelig forskningsprosjekt
 • kan anvende begreper og teorier knyttet til fagfeltet
 • kan samle, vurdere, strukturere og analysere informasjon ut fra egen observasjon og relevante teorier og perspektiver

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • kan finne, vurdere og anvende relevant fagstoff
 • kan formidle fagkunnskap, både muntlig og skriftlig

Bacheloroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig forskningsarbeid, hvor studenten skal knytte samme teoretisk og metodisk kunnskap i et skriftlig arbeid. Studenten velger selv tema og problemstilling, og skal gjennom arbeidet vise høy grad av både faglig oversikt, dybdekunnskap og refleksjon gjennom sin tilnærming til materialet. Studenten vil få individuell veiledning underveis.

Dette emnet inneholder:

 • Seminartimer
 • Individuell veiledning

Forventet arbeidsomfang
Emnet MUS229 Bacheloroppgave i musikk og helse utgjør 15 studiepoeng og går over to semester. Ifølge Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring skal et studieår ha et arbeidsomfang på mellom 1500 og 1800 timer, hvilket betyr 375-450 arbeidstimer for et emne på 15 studiepoeng.

For å få vurdert eksamen, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • Minimum 75 % deltakelse i seminartimer.
 • En muntlig presentasjon av bachelorprosjektet.
 • Obligatorisk mappeinnlevering med godkjent prosjektskisse (innlevering i høstsemesteret). Prosjektskissen skal redegjøre for bacheloroppgavens innhold, bakgrunnskunnskap innen feltet og plan for metodisk og teoretisk tilnærming. Prosjektbeskrivelsen skal ha et ordomfang på ca. 1000 ord og minimum 500 sider selvvalgt pensum. Litteraturliste regnes ikke med i ordomfang.

Vurdering/ eksamen

I emnet MUS229 Bacheloroppgave i musikk og helse benyttes følgende vurderingsformer:

 • En skriftlig oppgave. Oppgaven vurderes etter gradert skala A-F. Omfang: 8000 ord.

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

Studenten har et selvvalgt pensum relatert til bacheloroppgaven med et omfang på minimum 1000 sider.

Dette skal godkjennes av emneansvarlig lærer.