Gå til innhold
MUS227 Improvisasjon, stemmebruk og korledelse

MUS227 Improvisasjon, stemmebruk og korledelse

Kode

MUS227

Undervisningssemester

Høst og vår

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet MUS227 Improvisasjon, stemmebruk og korledelse skal gi studenten ferdigheter i improvisatorisk og  kreativ musisering, stemmebruk og korledelse.

Emnet MUS227 Improvisasjon, stemmebruk og korledelse utgjør 10 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i musikk og helse (3-årig studieløp) ved AHS.Fullført og bestått MUS100 Årsstudium musikk ved AHS eller tilsvarende.  

Etter fullført studium skal studentene:

Kunnskapsmål:

 • kunne vurdere ulike former for kreativt samspill og korledelse
 • ha kunnskap om ulike former og prinsipper for improvisasjon
 • kjenne til grunnleggende begreper i vokalteknikk
 • kjenne til ulikt musikalsk repertoar til bruk i ulike situasjoner relatert til musikk og helse

Ferdighetsmål:

 • ha grunnleggende tekniske ferdigheter i korledelse
 • kunne lede og la seg lede av andre
 • beherske stemmebruk på ulike og kreative måter alene og i samspill med andre
 • kunne vise kreativitet i musikalsk improvisasjon

Generell kompetanse:

 • kunne gi og ta imot konstruktive tilbakemeldinger
 • vise en fordomsfri, kreativ og fleksibel holdning til eksperimentering og musisering
 • kunne planlegge og gjennomføre musikalske prosjekter sammen med andre

I emnet MUS227 Improvisasjon, stemmebruk og korledelse skal studenten jobbe med å utvikle en åpen holdning til kreativitet, eksperimentering og musisering. Studenten skal lære seg å bli ledet og lede andre i grupper og skal utvikle grunnleggende ferdigheter i stemmebruk, improvisasjon og korledelse. Undervisningen er praktisk og gis i grupper.

I seminartimene improvisasjon legges det vekt eksperimentering og ulike former for improvisasjon der interaksjon, kreativitet, fortelling og sosial deltakelse er sentralt.

I seminartimene stemmebruk legges det vekt på bevisstgjøring rundt stemmebruk slik at studenten kan synge alene og sammen med andre. Det jobbes også med improvisasjon rettet mot musikksjangere.

I seminartimene korledelse skal studenten lære grunnleggende verktøy i korledelse.

Undervisning i emnet MUS227 Improvisasjon, stemmebruk og korledelse er obligatorisk.

Forventet arbeidsomfang

Emnet MUS227 utgjør 10 studiepoeng og går over to semester. Ifølge Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring skal et studieår ha et arbeidsomfang på mellom 1500 og 1800 timer, hvilket betyr 280-300 arbeidstimer for et emne på 10 studiepoeng.

For å kunne gå opp til eksamen må følgende være godkjent

 • Minimum 75% aktiv deltakelse i improvisasjon
 • Minimum 75% aktiv deltakelse i stemmebruk
 • Minimum 75% aktiv deltakelse i korledelse

Vurdering/ eksamen

I emnet Emnet MUS227 Improvisasjon, stemmebruk og korledelse benyttes følgende vurderingsformer:

To deleksamener som vurderes til bestått/ikke bestått:

 • En improvisasjonskonsert i gruppe med varighet på ca 30-40 minutter.
 • En praktisk prøve i korledelse og stemmebruk med varighet på ca 10-15 minutter.

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

 • Kammler, Steffen (2021). Dirigentboka. Lærebok i ensembleledelse. Norsk musikforlag. 124 sider inkludert noter.
 • Zadolin, Cathrine (2012). Komplet Sangteknik. CVI Publications ApS. 149 sider (s. 6-155).