Gå til innhold
MUS226 Praksis musikk og helse

MUS226 Praksis musikk og helse

Kode

MUS226

Undervisningssemester

Høst og vår

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet MUS226 Praksis musikk og helse skal gi studenten kjennskap til og erfaring med ulike yrkesroller. Gjennom observasjon, deltakelse og ledelse av ulike praksisaktiviteter, får studenten utviklet og bevisstgjort sin innsikt, kunnskap og holdninger i forhold til ulike musikk og helse-relaterte problemstillinger.

Emnet MUS226 Praksis musikk og helse utgjør 10 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i musikk og helse (3-årig studieløp) ved AHS. Emnet er obligatorisk og skal inngå i graden Bachelor i Musikk og helse ved AHS.Fullført og bestått MUS100 Årsstudium i musikk ved AHS eller tilsvarende utdanning ved en annen godkjent institusjon.

Etter fullført studium skal studentene:

Kunnskapsmål:

  • ha en grunnleggende forståelse om musikk og helse som praksisfelt
  • ha kjennskap til ulike yrkesmuligheter innen fagfeltet
  • kunne redegjøre for ulike yrkesetiske og praktiske problemstillinger

Ferdighetsmål:

  • kunne planlegge, utføre og evaluere praktiske oppgaver/ opplegg/ konserter knyttet opp mot musikk og helse som praksisfelt
  • utvikle sin praksis gjennom veiledning og tilbakemeldinger

Generell kompetanse:

  • kunne samarbeide med ulike aktører

Studenten skal i løpet av studiet ha praksis ved minst to forskjellige praksissteder og med to ulike målgrupper. Eksempler på praksisarenaer kan være barnehage og skole, sykehus og institusjoner, frivillig barne- og ungdomsarbeid/ miljøtiltak, kirke- og menighetsliv og i kultur- og interesseorganisasjoner. Praksis kan bestå av observasjon, eller ulike former for deltakelse og/ eller styring av praksisaktiviteter. Et sentralt tema er planlegging, gjennomføring og evaluering av en konsertproduksjon, hvor studenten skal observere og kartlegge praksisplass og brukergruppe, planlegge, begrunne og gjennomføre tiltak, og kritisk vurdere og evaluere sin egen og gruppens gjennomføring av prosjektet.

Studenten skal ha 200 timer praksis i løpet av studiet, inkludert for- og etterarbeid. Praksis organiseres fortløpende gjennom studieåret.

I emnet MUS226 Praksis musikk og helse benyttes følgende vurderingsformer:

  • Obligatorisk aktiv deltakelse med evaluering fra praksisveileder. Studentens praksis vurderes til bestått/ ikke bestått.
  • Rapport fra studenten. Rapporten vurderes til bestått/ ikke bestått. Omfang ca 3000 ord.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

Eventuell pensum gjøres kjent av emneansvarlig.