Gå til innhold
MUS226 Praksis musikk og helse

MUS226 Praksis musikk og helse

Kode

MUS226

Undervisningssemester

Høst og vår

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet MUS226 Praksis musikk og helse skal gi studenten kjennskap til og erfaring med ulike yrkesroller. Gjennom observasjon, deltakelse og ledelse av ulike praksisaktiviteter, får studenten utviklet og bevisstgjort sin innsikt, kunnskap og holdninger i forhold til ulike musikk og helse-relaterte problemstillinger.

Emnet MUS226 Praksis musikk og helse utgjør 10 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i musikk og helse (3-årig studieløp) ved AHS. Emnet er obligatorisk og skal inngå i graden Bachelor i Musikk og helse ved AHS.Fullført og bestått MUS100 Årsstudium musikk ved AHS eller tilsvarende. Fullført og bestått MUS223 Musikk og helsefag I og MUS233 Musikk og helsefag II.

Kunnskapsmål:

Kandidaten:

 • har en grunnleggende forståelse om musikk og helse som praksisfelt
 • har kjennskap til ulike yrkesmuligheter innen fagfeltet
 • kan redegjøre for ulike yrkesetiske og praktiske problemstillinger

Ferdighetsmål:

Kandidaten:

 • kan planlegge, utføre og evaluere praktiske oppgaver/ prosjekt/ konserter knyttet opp mot musikk og helse som praksisfelt
 • kan tilrettelegge, gjennomføre og lede musikkaktiviteter tilpasset ulike målgrupper

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • kan samarbeide med ulike aktører
 • kan vise selvstendig initiativ
 • kan lede og bli ledet

Studenten skal i løpet av studiet ha praksis ved minst to forskjellige praksissteder og med to ulike målgrupper. Eksempler på praksisarenaer kan være barnehage og skole, sykehus og institusjoner, frivillig barne- og ungdomsarbeid/ miljøtiltak, kirke- og menighetsliv og i kultur- og interesseorganisasjoner.

Praksis kan bestå av observasjon, eller ulike former for deltakelse og/ eller styring av praksisaktiviteter. Et sentralt tema er planlegging, gjennomføring og evaluering av en konsertproduksjon, hvor studenten skal observere og kartlegge praksisplass og brukergruppe, planlegge, begrunne og gjennomføre tiltak, og kritisk vurdere og evaluere sin egen og gruppens gjennomføring av prosjektet.

Studenten skal ha 200 timer praksis i løpet av studiet, inkludert for- og etterarbeid. Studenten skal gjennomføre praksis på to ulike arenaer høst og vår. Praksisperiodene godkjennes individuelt, og begge praksisperiodene må være godkjent for å få emnet bestått.

Forventet arbeidsomfang

Emnet MUS226 Praksis i musikk og helse utgjør 10 studiepoeng og går over to semester. Ifølge Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring skal et studieår ha et arbeidsomfang på mellom 1500 og 1800 timer, hvilket betyr 280-300 arbeidstimer for et emne på 10 studiepoeng.

For å kunne gjennomføre avsluttende vurdering må følgende være godkjent:

 • Minimum 75% aktiv deltakelse for hver praksisperiode (høst og vår)
 • Aktiv deltakelse i planlegging, gjennomføring og evaluering av konsert

Vurdering/ eksamen

I emnet MUS226 Praksis musikk og helse benyttes følgende vurderingsformer:

 • Avsluttende evaluering fra praksisveileder for den enkelte praksisperiode (høst og vår). Studentens praksis vurderes til bestått/ikke bestått.
 • Studentrapport for hver praksisperiode (høst og vår). Omfang ca 3000 ord. Rapporten vurderes til bestått/ikke bestått. Begge rapportene må være godkjent for å få emnet bestått.

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

Eventuell pensum gjøres kjent av emneansvarlig.