Gå til innhold
MUS218 Musikkteknologi praksis

MUS218 Musikkteknologi praksis

Kode

MUS218

Undervisningssemester

Høst og vår

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet MUS218 Musikkteknologi praksis skal gi studenten innblikk i hvordan musikkteknologi benyttes i ulike ledd av musikkbransjen. Emnet tar sikte på utvikle og bevisstgjøre studentenes innsikt, kunnskap og holdninger i forhold til ulike musikkteknologiske problemstillinger.

Emnet MUS218 Musikkteknologi praksis utgjør 10 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i musikkteknologi (3-årig studieløp) ved AHS.Fullført og bestått MUS100 Årsstudium i musikk ved AHS eller tilsvarende utdanning ved en annen godkjent institusjon.

Etter fullført studium skal studentene:

Kunnskapsmål:

  • ha en grunnleggende forståelse om musikkteknologi som praksisfelt
  • ha kjennskap til ulike yrkesmuligheter innen fagfeltet
  • kunne redegjøre for ulike musikkteknologiske problemstillinger

Ferdighetsmål:

  • kunne planlegge, utføre og evaluere praktiske oppgaver knyttet opp mot musikkteknologi som praksisfelt
  • utvikle sin musikkteknologiske praksis gjennom veiledning og tilbakemeldinger

Generell kompetanse:

  • kunne samarbeide med ulike aktører i bransjen

I dette emnet blir studenten utplassert på et praksissted med en praksisveileder. Gjennom observasjon og egen praksis vil studenten få prøve seg på ulike arbeidsoppgaver knyttet opp mot musikk og musikkteknologi.

Aktuelle praksisplasser kan være lydstudioer, kulturhus, konsertsteder/ arrangører, kirker og menigheter, skoler og lignende som gjør bruk at musikkteknologi som opptaks- og formidlingsverktøy.

Praksisperioden kan ha varierende lengde og vil måtte tilpasses det enkelte praksissted, men skal i sum være på ca 150 timer (4 uker).

Praksis er obligatorisk.

I emnet MUS218 Musikkteknologi praksis benyttes følgende vurderingsformer:

  • En evaluering fra praksisveileder. Studentens praksis vurderes til bestått/ ikke bestått.
  • Rapport fra studenten. Rapporten vurderes til bestått/ ikke bestått.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.