Gå til innhold
MUS218 Musikkteknologi praksis

MUS218 Musikkteknologi praksis

Kode

MUS218

Undervisningssemester

Høst og vår

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet MUS218 Musikkteknologi praksis utgjør 10 studiepoeng av studieprogrammet bachelor i musikkteknologi (3-årig studieløp) ved AHS.Gjennomført og bestått årsstudium musikk, i tillegg til MUS212 Musikkproduksjon 2, MUS213 Musikkproduksjon 3. Disse må være fullført og bestått for å få praksis utenomhus.

Kunnskapsmål:

Kandidaten…

 • Har grunnleggende kunnskap og forståelse om musikkteknologi som praksisfelt.
 • Har kjennskap til ulike yrkesmuligheter innen fagfeltet.
 • Kan redegjøre for ulike musikkteknologiske problemstillinger knyttet til praksisfeltet.

Ferdighetsmål:

Kandidaten…

 • Kan planlegge, utføre og evaluere praktiske oppgaver knyttet opp mot musikkteknologi som praksisfelt.
 • Kan utvikle sin musikkteknologiske praksis gjennom veiledning og tilbakemeldinger.
 • Har grunnleggende ferdigheter i ProTools

Generell kompetanse:

Kandidaten…

 • Kan samarbeide med ulike aktører i musikkbransjen.
 • Kan planlegge og gjennomføre prosjekter og vise til gode arbeidsrutiner, både selvstendig arbeid og i samarbeid med andre.

Emnet MUS 218 Musikkteknologi praksis skal gi studentene innblikk i hvordan musikkteknologi benyttes i ulike ledd av musikkbransjen. Emnet tar sikte på å utvikle og bevisstgjøre studentenes innsikt, kunnskap og holdninger i forhold til ulike musikkteknologiske problemstillinger.

Dette emnet inneholder:

 • Workshops der studenten får observasjonspraksis i grupper (ca. 24 timer).
 • To prosjektuker der studenten får praksiserfaring (ca. 60 timer).
 • Utplassering på et praksissted med en praksisveileder. Gjennom observasjon og egen praksis vil studenten få prøve seg på ulike arbeidsoppgaver knyttet opp mot musikk og musikkteknologi (ca. 50 timer)

Aktuelle arbeidsplasser kan være lydstudioer, kulturhus, konsertsteder/arrangører, kirker, menigheter og lignende som gjør bruk av musikkteknologi som opptaks – og formidlingsverktøy.

Forventet arbeidsomfang 

For MUS218 er arbeidsomfanget fordelt slik:

 • Workshops utgjør ca. 24 timer.
 • Praksis på praksisplass utgjør ca. 70 timer.
 • Prosjektuker med deltagende praksis er stipulert til ca. 60 timer.
 • Praksisoppgaver er stipulert til ca. 74 timer.
 • Repetisjon og eksamen er stipulert til ca. 40 timer.
 • Til sammen stipulert til ca. 270 timer.

Emnet er obligatorisk. Det føres fravær og studenten er selv ansvarlig for å holde rede på sitt fravær.

Vurdering/eksamen

 • En evaluering av praksisveileder. Studentenes praksis vurderes til bestått/ikke bestått.
 • Praksisrapport fra utplassering, Studenten skal levere rapport på 1500 ord. Rapporten vurderes til bestått/ikke bestått.

For å få vurdert eksamen, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • Minimum 75 % deltakelse i seminartimer, workshop og prosjektuke.
 • 100% deltakelse i praksis utenomhus
 • To obligatoriske mappeinnleveringer.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

Cook, Frank D: Pro Tools 101: An Introduction to Pro Tools 11 (with DVD) (Avid Learning). 2013. Side 1-283 (283 sider).