Gå til innhold
MUS217 Bacheloroppgave i musikkteknologi

MUS217 Bacheloroppgave i musikkteknologi

Kode

MUS217

Undervisningssemester

Høst og vår

Studiepoeng

20

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet MUS217 Bacheloroppgave i musikkteknologi skal gi studenten mulighet til å planlegge, forberede, tilrettelegge og gjennomføre et større prosjekt innen musikkproduksjon. Prosjektet skal i stor grad gjennomføres som et selvstendig arbeid. Studenten vil gjennom prosjektet måtte knytte sammen teori og praksis, og vil måtte jobbe med ulike yrkesrelevante problemstillinger ved hjelp av selvstendige og reflekterte løsninger. Studenten skal gjennom prosjektet forske i eget uttrykk, reflektere rundt sine valg og utvikle selvstendighet gjennom det erfaringsgrunnlaget som prosjektarbeidet gir.

Emnet MUS217 Bacheloroppgave i musikkteknologi utgjør 20 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i musikkteknologi (3-årig studieløp) ved AHS.Fullført og bestått MUS100 Årsstudium i musikk ved AHS eller tilsvarende utdanning ved en annen godkjent institusjon.

I tillegg kreves fullført og bestått i emnene MUS212 Musikkteknologi I og MUS213 Musikkteknologi II (eller tilsvarende fra annen institusjon) før bacheloroppgaven kan fremmes for sensur.

Etter fullført studium skal studentene:

Kunnskapsmål:

 • ha bred kunnskap om produksjonsformer, prosesser, teknologi og produksjonsutstyr
 • ha kunnskap om produsentens rolle i arbeid med musikkproduksjon
 • ha bred kunnskap om forskjellige kunstneriske uttrykksformer som involverer anvendelse av musikkteknologi
 • kunne gjøre rede for utfordringer ved et forskningsprosjekt innen musikkteknologifeltet

Ferdighetsmål:

 • kunne anvende sine teoretiske kunnskaper og ferdigheter i sin utøvende, kunstneriske virksomhet med musikkteknologi.
 • utvikle selvstendighet i arbeid med kunstneriske prosjekt.
 • kunne skrive en akademisk tekst som drøfter tekniske og estetiske sider ved et kunstnerisk prosjekt i musikkteknologi
 • kunne reflektere over egne tekniske og akustiske løsninger
 • beherske lydproduksjon innen forskjellige musikalske uttrykk og instrumenteringer
 • kunne anvende relevante digitale og analoge musikk- og lydfaglige verktøy

Generell kompetanse:

 • kunne finne, vurdere og anvende relevant fagstoff
 • få praktisk erfaring med hensyn til gjennomføringen av et prosjekt

Emnet er knyttet opp mot gjennomføringen av fire ulike oppgaver rettet mot lydteknisk arbeid med musikk. Oppgavene skal gi studenten øvelse i anvendelse av lydverktøy så vel som lydfaglige produksjonsmetoder og teknikker knyttet til musikkinnspilling og etterarbeid. Arbeidet skal resultere i fire bearbeidede lydfiler og det skal dokumenteres gjennom en skriftlig oppgave, hvor studenten drøfter de prosesser som oppgavene gjennomgår og reflekterer rundt vurderinger og valg som foretas underveis, samt knytter dette til relevant faglitteratur.

Studenten vil få veiledning underveis, men vil i stor grad måtte jobbe selvstendig og knytte til seg de aktørene som trengs for å gjennomføre prosjektet.

I emnet MUS217 Bacheloroppgave i musikkteknologi benyttes følgende vurderingsformer:

 • Dokumentasjon av det kunstneriske produktet i form av lydfiler. Lydfilene vurderes etter gradert skala A-F, og teller 60% av karakteren på bacheloroppgaven.  
 • En skriftlig oppgave som drøfter prosessene de ulike oppgavene har gjennomgått, samt knytter arbeidet til relevant faglitteratur. Teksten vurderes etter gradert skala A-F, og teller 40% av karakteren på bacheloroppgaven. Omfang: ca. 3 500 ord.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

Studenten har et selvvalgt pensum relatert til bacheloroppgaven med et omfang på minimum 1000 sider. Dette skal godkjennes av emneansvarlig lærer.